parathion-methyl

 • CAS

  298-00-0
 • Vzorec

  C8H10NO5PS

 • Stručná charakteristika

  Parathion-methyl patří mezi nejnebezpečnější organofosfátové neselektivní insekticidy, pro které je charakteristický nervový účinek. Parathion-methyl je kontaktním nebo požerovým jedem vhodným na různé druhy rostliny poškozujícího hmyzu. Do prostředí tento jed uniká především při samotném použití nebo nevhodné manipulaci. V půdě, kde je pevně vázán, podléhá světelnému a biologickému rozkladu v řádech měsíců, jeho průsak do podzemních vod či splach do povrchových vod se nepředpokládá. Ve vodním prostředí je degradován většinou do jednoho měsíce. Parathion-methyl je vysoce toxický pro vodní bezobratlé, včely a ptáky. U této látky nedochází k bioakumulaci v organických tkáních. WHO řadí parathion-methyl mezi vysoce nebezpečné pesticidy, při vdechnutí a požití je pro člověka silně toxický, v případě kožní expozice je pak středně toxický. Parathion-methyl působí především na nervový systém. Při nízkých dávkách způsobuje poškození horních cest dýchacích, při vyšších koncentracích poruchy trávicí soustavy, při extrémních koncentracích pak svalové křeče, smrt nastává v důsledky zástavy dýchání, nebo srdeční aktivity. V EU je užití parathion-methylu zakázáno.

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat


  Klasifikace Světové zdravotnické organizace (WHO) řadí parathion-methyl mezi vysoce nebezpečné pesticidy (třída 1A). Je silně toxický pokud dojde k jeho vdechnutí nebo požití. V případě dermální expozice je středně toxický. Hodnoty LD50 jsou uvedeny v sekci limity.

  Podobně jako ostatní organofosfátové pesticidy i parathion-methyl je cholinoesterázový inhibitor. Jeho vdechování způsobuje krvácení z nosu, kašel a obtížné dýchání. Při jeho kontaktu s pokožkou můžeme pozorovat zvýšené pocení v místě, kde došlo ke styku s pesticidem nebo samovolné svalové záškuby. Delší expozice způsobuje zblednutí, zvedání žaludku, zvracení, průjem, břišní křeče, bolesti hlavy, malátnost, rozostřené vidění, zvýšenou slzivost, slinění apod. Při závažných případech intoxikace se objevují nekoordinované pohyby, obtíže s řečí, únava, ztrát reflexů a někdy i paralýza končetin a dýchacích svalů. Při smrtelných otravách dochází k selhání dýchání nebo zástavě srdce.

  U pracovníků, kteří byli dlouhodobě nebo opakovaně vystaveni parathion-methylu byly pozorovány problémy s pamětí a koncentrací, dezorintací, výskytem depresí, podrážděností, zpomalením reakcí, zvýšenou ospalostí nebo naopak nespavostí.

  Výzkumy Agentury pro výzkum rakoviny (IARC) neprokázaly karcinogenní působení na laboratorní zvířata. O karcinogenním vlivu na člověka neexistují žádné informace.

  Mutagenní potenciál parathion-methylu není zcela jasný. Některé studie mutagenitu potvrdily, jiné nikoliv.

  Parathion-methyl je vysoce toxický pro ptactvo a středně toxický pro vodní organismy. Hodnoty LD50 pro jednotlivé skupiny organismů jsou uvedeny v sekci limity. V roce 1992 byl pozorován masivní úhyn ptáků v Kostarice, poté co bylo popráškováno parathion-methylem pole s bavlnou. Také jsou např zaznamenány v souvislosti s parathion-methylem úhyny ptáků, ryb a dobytka v Sůdánu.

 • Hodnocení karcinogenity podle IARC

  3 - neklasifikovatelná jako lidský karcinogen
 • Výskyt v životním prostředí


  Poločas rozpadu parathion-methylu je ve vodném prostředí asi 175 dnů. V půdě je to 10 dnů až 2 měsíce. Velmi silně se váže na půdní částice, proto je jeho migrace do spodních vod nepravděpodobná. Pokud dojde k náhodnému rozlití většího množství parathion-methylu, pak bude jeho odbourání z půdy trvat v řádech let. Rozklad tohoto pesticidu je urychlen působením slunečního záření a vzrůstající teplotou. Parathion-methyl nemá bioakumulační potenciál (schopnost akumulovat se v rámci potravního řetězce).

 • Synonyma

  Bladan M, Cekumethion, Dalf, Dimethyl Parathion, Devithion, E 601, Folidol-M, Fosferno M50, Gearphos, Kilex Parathion, Metacide, Metaphos, Metron, Nitrox 80, Partron M, Penncap-M, Tekwaisa.
 • Limity pro ovzduší


  Limit pro ovzduší není stanoven.

 • Limity pro vodu


  Pitná voda:

  0,1 µg/l (nejvyšší mezní hodnota (NMH) pro pesticidní látku (vyhl. č. 252/2004 Sb.)
  0,5 µg/l (nejvyšší mezní hodnota (NMH) pro součet všech pesticidních látek (vyhl. č. 252/2004 Sb.)

  Povrchové vody:

  0,01 µg/l (nařízení č. 61/2003 Sb., příloha č. 3, kategorie nebezpečné a zvlášť nebezpečné látky)

  Podzemní voda:

  3,4 μg/l - hodnota indikátoru znečištění dle Věstníku MŽP ročník XIV - leden 2014 - částka 1.

 • Limity pro půdu

  Hodnoty indikátorů znečištění pro zeminy podle Metodického pokynu MŽP ČR (Věstník MŽP ročník XIV - leden 2014 - částka 1).

  Průmyslové plochy: 150 mg/kg sušiny, ostatní plochy: 15 mg/kg sušiny.

 • Výstražné symboly

  vysoce-toxicky

 • R věty

  R 24 - Toxický při styku s kůží, R 28 - Vysoce toxický při požití
 • S věty

  S 28 - Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím .....(vhodnou kapalinu specifikuje výrobce), S 45 - V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení), S 1/2 - Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí, S 36/37 - Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice
 • Odkazy


  1) http://extoxnet.orst.edu/pips/methylpa.htm Profil parathion-methylu na Extoxnet.

  2) http://www.pan-uk.org/pestnews/actives/methylpa.htm Profil parathion-methylu na stránkách Pesticide Action Network United Kingdom.

  3) http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc145.htm Profil parathion-methylu na Inchem.org

  4) http://www.atsdr.cdc.gov/tfacts48.html Profil parathion-methylu na stránkách americké Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR).

 • Vysvětlivky

  *Indikátory znečištění nenahrazují stanovené limitní koncentrace ostatních legislativních předpisů a v případech, kdy jsou tyto legislativní předpisy aplikovány, není použití indikátorů znečištění doporučeno.

  Smyslem indikátorů znečištění je indikace míst s přítomností chemických látek vyžadující další zkoumání a hodnocení, zda výskyt škodliviny nereprezentuje riziko pro lidské zdraví. Obecně platí, že v místech, kde jsou koncentrace chemických látek nižší než hodnoty indikátorů, není další zkoumání vyžadováno.

  Toto pravidlo neplatí pro: 1) významné plošně zvýšené koncentrace hodnocené chemické látky, které nepřekračují hodnotu indikátoru znečištění, 2) případy překročení příslušných legislativních ukazatelů (i když nebyla překročena hodnota indikátoru znečištění, 3) případy významného rizika nepříznivého vlivu na ekosystémy. V případech, kdy je prioritou ochrana ekosystému, je kromě indikátorů znečištění možné aplikovat jiné indikační hodnoty relevantní pro hodnocení ekologických rizik.

 • Autor

  Mgr. Ladislav Kleger, Ing. petr Válek
 • Email

  toxic@arnika.org


Více z této kategorie: « parathion pentachlorbenzen »

Banner-stika

Sledujte nás: