perfluoruhlovodíky (PFC)

 • Stručná charakteristika

  Perfluorouhlovodíky (PFC) jsou člověkem uměle vytvořené organické látky, ve kterých jsou všechny vazby uhlík-vodík nahrazeny vazbou uhlík-fluor. PFC můžeme charakterizovat jako látky vodu a častokrát i tuk odpuzující. Díky těmto vlastnostem nacházejí široké uplatnění v průmyslovém i domácím použití. S PFC se můžeme setkat v nejrůznějších ochranných nátěrech, lacích a impregnacích (obaly, textilie), slouží například pro výrobu teflonu. Některé PFC mají vysoký bioakumulační potenciál. Člověk může být PFC vystaven vdechnutím, pozřením a kožním kontaktem. Některé PFC jsou považovány za podezřelé lidské karcinogeny. U zvířat byl sledován zvýšený výskyt rakoviny, poškození jater, slinivky a varlat. Některé PFC jsou reprotoxické (negativní vliv na rozmnožování), mohou poškozovat imunitní a endokrinní systém.

  PFC se využívají při průmyslovém pochromování a výrobě hliníku. Mohou být součástí čisticích prostředků, pesticidů, farmaceutických výrobků, hasicích zařízení a také chladicích kapalin. Do prostředí mohou unikat při výrobě, spotřebě i likvidaci. Vazba uhlík-fluor je chemicky i biologicky stabilní; PFC proto patří do skupiny perzistentních organických látek (POPs). PFC znečišťují i velmi odlehlé oblasti. Kontaminují atmosféru, půdu i vodní prostředí. PFC jsou významné skleníkové plyny regulované Kyotským protokolem.

 • Podrobná charakteristika

  Perfluorouhlovodíky (PFC) jsou člověkem uměle vytvořené organické látky, ve kterých jsou všechny vazby uhlík-vodík nahrazeny vazbou uhlík-fluor. Kromě uhlíku a fluoru mohou PFC samozřejmě obsahovat i jiné atomy. Vazba uhlík-fluor je chemicky i biologicky stabilní; PFC proto patří do skupiny perzistentních organických látek (POPs). PFC můžeme charakterizovat jako látky vodu a častokrát i tuk odpuzující. Díky těmto vlastnostem nacházejí široké uplatnění v průmyslovém i domácím použití.

  Mezi PFC řadíme množství různých látek, jejich podrobné dělení je možné nalézt například na stránkách anglické Wikipedie (http://en.wikipedia.org/wiki/Perfluorinated_compound).

  Obecně jsou PFC za normálních podmínek bezbarvé, chemicky a teplotně velmi stabilní, nehořlavé plyny bez zápachu.

  PFC jsou meziproduktem výroby řady dalších organofluorových látak. Jako povrchově aktivní látky nalézají široké uplatnění v nejrůznějších repelentních nátěrech, lacích, impregnacích. Setkat se s nimi můžeme v obalech potravin (pizza, popcornové sáčky apod.), v povrchové úpravě koberců, kůží, outdoorového oblečení. PFC slouží také například k výrobě teflonu. Velká část PFC je spotřebována při výrobě hliníku a pochromování. Jsou součásti polovodičů, chladicích kapalin, čisticích prostředků, hasicích pěn, obsahují je i některé farmaceutické výrobky.

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat

  Nadměrné působení perfluorouhlovodíků může mít škodlivý vliv na mozek a srdce.

 • Výskyt v životním prostředí

  Největší úniky PFC pocházejí z výroby surového hliníku. Průmysl polovodičů je poměrně malým zdrojem a menší množství emisí se uvolňuje také z chladících systémů (netěsnosti během provozu a na konci životnosti při likvidaci zařízení) a ze systémů pro hašení požárů.

  Hlavní obavy jsou z působení PFC jako skleníkových plynů. Důsledkem je kontrola PFC v rámci Kjótského protokolu. PFC mají extrémně vysoký potenciál globálního oteplování (GWP), který je pěti- až desetitisícinásobný ve srovnání s oxidem uhličitým. Jelikož se ale uvolňují v poměrně malých množstvích, jejich přínos k celkovému globálnímu oteplování je menší. Vzhledem k jejich stálosti mají velmi dlouhou životnost v atmosféře (tisíce let).

  Potenciál globálního oteplování (GWP) PFC shrnuje následující tabulka.

  Perlfuoruhlovodíky
  Tetrafluormethan (perfluormethan)
  Fluorethan (perfluorethan)
  Fluorpropan (perfluorpropan)
  Fluorcyklobutan (perfluorcyklobutan)
  Fluorhexan (perfluorhexan)

  CF4
  C2F6
  C3F8
  C-C4F8
  C6F14

  6,500
  9,200
  7,000
  8,700
  7,400
 • Limity pro ovzduší

  Limit pro ovzduší není stanoven.

 • Ostatní limity

  Perfluorované sloučeniny a jejich soli byly zařazeny stranami Stockholmské úmluvy na seznam zakázaných látek a jejich použití je omezeno evropskou směrnicí 2006/122/ES. Nesmějí se uvádět na trh ani používat jako látka nebo složka přípravků v koncentraci 0,005 % hmotnostních nebo vyšší. Nesmějí se uvádět na trh v polotovarech nebo výrobcích ani v jejich částech, dosahuje-li koncentrace PFOS vypočtená na základě hmotnosti částí obsahujících PFOS, jež jsou z hlediska struktury nebo mikrostruktury samostatné, hodnoty 0,1 % hmotnostních nebo vyšší, nebo, v případě textilních výrobků nebo jiných povlakovaných materiálů, je-li množství PFOS rovno 1 μg/m2 povlakovaného materiálu nebo vyšší. Dále je povolena řada výjimek na použití, např. ve fotoprůmyslu, jako hydraulické kapaliny v letectví, v hasicí pěnách apod.

  Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vydal doporučení o monitorování přítomnosti PFC v potravinách.

 • Mezinárodní úmluvy a legislativa

  Kjótský protokol k Mezinárodní úmluvě o změnách klimatu.

 • Tabulka

  Tabulka: Zařazení látky v seznamu látek pro integrovaný registr znečišťování dle Nařízení Evropského parlamenu a Rady (ES) č. 166/2006, dle Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a dle Nařízení vlády č. 450/2011 Sb.

  č. číslo CAS ohlašovaná látka ohlašovací prahy v kg/rok více informací
       

  A

  (ovzduší)

  B

  (voda)

  C

  (půda)

  D

  (odpady)

  o seznamu najdete
   9    perfluorouhlovodíky (PFC)  100       zde

  Vysvětlivky:
  A = ohlašovací práh pro emise do ovzduší
  B = ohlašovací práh pro emise do vody a pro přenosy do vody
  C = ohlašovací práh pro emise do půdy
  D = ohlašovací práh pro přenosy v odpadech

 • Odkazy

  1) http://en.wikipedia.org/wiki/Perfluorocarbon (Profil na anglické verzi Wikipedie.)

  2) http://www.aluinfo.de/pdf/Englisch_CF4.pdf (Informační list Německého svazu hliníkářského průmyslu - v angličtině.)

  3) Stanovení perfluroalkylovaných a polyfluoroalkylovaných látek v kontaktním materiálu potravin (report Vysoké školy chemicko-technologické v Praze s výsledky stanovení perfluorovaných látek v pečícím papíře zadaných Arnikou)

 • Literatura

  Thorsten Stahl, Daniela Mattern and Hubertus Brunn. Toxicology of perfluorinated compounds. Environmental Sciences Europe 2011, 23:38

   

 • Autor

  RNDr. Jindřich Petrlík, Ing. Petr Válek
 • Email

  toxic@arnika.org


Banner-stika

Sledujte nás: