O pesticidech jinak

Látky, které používáme, aby nám pomohly proti škůdcům, nám mohou někdy taky pěkně uškodit. Ostatně ony jsou vyráběny tak, aby poškodily životní funkce organismů škůdců. Nemůžeme se proto divit, že často poškozují životní funkce nejen u nich.

Půda a geologické podloží

Půda a geologické podloží

Půdy vznikly vzájemnou interakcí geologického podloží, atmosféry a živých organismů. Tvoří jeden z důležitých prvků globálního ekosystému a je na nich závislá existence většiny rostlinných druhů. Zdravé půdy jsou samy o sobě složitým společenstvím, skýtajícím domov celé škále živočichů. Výživa lidstva je na nich existenčně závislá. Přesto je často otravujeme chemickými látkami a ničíme půdní organismy například nadměrným používáním pesticidů (odkaz na http://pesticidy.arnika.org).

Plocha úživných půd se na Zemi zmenšuje nejen znečišťováním ale i dalšími zásahy člověka – rychlou urbanizací území v okolí měst a jejich aglomerací, povrchovou těžbou či odlesňováním. Mýcení lesů může vyústit v rychlou erozi (odnos) půd. To se týká hlavně oblastí tropického pralesa, ale ani v našich zeměpisných šířkách nelze brát erozní procesy na lehkou váhu.

Tak jako půdy jsou i horniny a soustava proudění podpovrchových vod důležitou součástí globálního ekosystému. Sem spadají jeskynní ekosystémy, které jezdíme obdivovat i zdroje kvalitní pitné vody čerpané z velkých hloubek.

Proč pesticidy?

O pesticidech
Společné stránky Arniky a České ekologické společnosti

Pesticidy jsou chemické prostředky, které se užívají k zamezení ztrát na kulturních rostlinách, zásobách potravin i krmiv. Podle biologické účinnosti se dělí na insekticidy, herbicidy, fungicidy, rodenticidy a další. S rozšířením aplikace pesticidů vzniklo však i mnoho problémů. Dostalo se tak do oběhu tisíce tun chemických sloučenin, mnohdy dosti toxických nebo s jinými nežádoucími vlastnostmi. Nadměrné používání pesticidů a jiných cizorodých látek se projevuje v konečné fázi zvýšenou zátěží organismů a narušení jejich fyziologických procesů. Pesticidy se dnes používají na 95 % zemědělské půdy.

Účinku pesticidních látek jsou vystaveny všechny složky biosféry - vzduch, půda, voda, ale i rostliny a živočichové.

Další články...

  1. Pesticidy