Pesticidy v Klatovech - Lubech

7.8.2006 - Oldřich Jarolím, Jindřich Petrlík | Články
Všechny zde vyjmenované pesticidy se skladovaly v bývalém skladu pesticidů v Klatovech - Lubech anebo se v jeho zdivu, v podzemní vodě a ve smetcích z podlah tohoto skladu našly jejich zbytky.

Atrazin

Atrazin poškozuje hormonální systém člověka, je potenciálně karcinogenní (u dělníků pracujících s tímto pesticidem bylo pozorováno vyšší procento rakoviny prostaty). Může mít negativní dopad na reprodukční systém člověka. Vysoké expozice této látce se u lidí projevují průjmem, zvracením, podrážděním očí nebo kůže a bolestmi břicha. V roce 2003 studie ze státu Missouri potvrdila vědeckou hypotézu, že atrazin patří k pesticidům spojených se sníženou kvalitou spermatu u mužů.

Z evropských zemí není tento pesticid povoleno používat v Německu, Finsku, Švédsku, Dánsku, Rakousku, Nizozemí a Itálii.

V roce 2001 se ho v České republice spotřebovalo 131.000 kg převážně na ošetření kukuřice.

Synonyma: zeazin

DDT

Vlastním chemickým názvem 4,4'-dichlordifenyltrichlorethan. Pesticid, který je v ČR sice zakázán již od roku 1974, ale používal se až do roku 1983 a dodnes se nacházejí jeho zbytek v zapomenutých skladech v celé republice. V přírodě se přetváří na další deriváty. Při akutním zasažení působí na centrální nervovou soustavu, vyvolává křeče, končí obrnou dýchání. Akutní inhalace způsobuje bronchitidu, při chronické otravě se projevují změny krevního obrazu. U DDT byla prokázána karcinogenita (pravděpodobný karcinogen pro člověka) a mutagenita. Je to sloučenina dobře rozpustná v tucích, kde se ukládá při chronickém působení, pomalu se přeměňuje na DDE a DDA.

Ohnisky znečištění v ČR jsou jak místa jeho výroby a použití pro výrobu dalších pesticidů (Spolchemie v Ústí nad Labem, Spolana Neratovice), tak bývalé sklady pesticidů (například v Milovicích, Klatovech - Lubech a na dalších místech) anebo půdy hojně ošetřované tímto pesticidem.

V řadě rozvojových zemí se dosud DDT používá především pro boj s malárií.

DDT bylo zařazeno na seznam perzistentních organických látek, o nichž pojednává Stockholmská úmluva. Tato úmluva až na výjimky výrobu a použití DDT zakazuje.

MCPA

Tento pesticid byl označen za potenciálně karcinogenní. Je škodlivý pro vodní organismy. Při krátkodobé expozici dráždí oči, kůži a dýchací soustavu, některé testy navíc ukazují, že tato látka může mít škodlivé účinky na lidský reprodukční systém.

V ČR se používá v řadě přípravků k ošetření chmelnic jako herbicid (tedy pro hubení plevelů).

Synonyma: aminex

Paraquat

Po požití způsobuje paraquat pálivý pocit v ústech, nevolnost, zvracení a průjmy. Tato látka poškozuje především plíce, ledviny, játra a myokard.

Multigenerační testy prokázaly, že paraquat sice není karcinogenní ani mutagenní, zato silně poškozuje plíce. 46- letý muž, který si potřísnil pesticidem kalhoty a neomyl si kůži, zemřel za 15 dní na selhání plic.

Synonyma: gramoxone S

Chlormekvatchlorid

Chlormekvatchlorid způsobuje při krátkodobé expozici zrudnutí očí, někdy poškození nervového systému. Po požití nastávají bolesti hlavy, závratě, nevolnost. Sloučenina je velmi toxická pro vodní organismy.

Synonyma: retacel

Desmetryn

Nepříliš rizikový pesticid. Při potřísnění kůže může způsobit zarudnutí a podráždění.

Synonyma: semeron

Chloridazon

Při akutní expozici dráždí kůži, oči a dýchací ústrojí Chronická ekotoxicita nebyla prokázána.

Synonyma: burex, pyrazon

Prometryn

Počítá se k látkám, které potenciálně poškozují hormonální systém člověka. Podle údaje z roku 1997 je akutní toxická dávka pro člověka 500 mg/kg.

V roce 2001 se ČR spotřebovalo celkem 9 tun tohoto pesticidu. Hlavní plodiny: zelenina (10%), „ostatní plodiny“ (62%) - sója, bob, čočka, kukuřice, slunečnice a řada dalších plodin. Pesticid není autorizován v Německu, Nizozemí, Belgii, Lucembursku, Švédsku, Dánsku a Finsku.

Synonyma: gesagard

Chlortoluron

Testy prokázaly karcinogenní potenciál chlorotoluronu při chronické expozici, za nejvíce ohrožené orgány jsou považovány játra a ledviny. Naopak genotoxicita u tohoto pesticidu prokázána nebyla. Při akutní expozici dochází k podráždění očí a sliznice dýchacího ústrojí.

Synonyma: dikuran, triasulfuron

Camposan

Růstový regulátor používaný pro pěstování ovoce. V tělech živočichů se samovolně rozkládá (mj. na ethylen). Toxické účinky nebyly zatím prokázány.

Synonyma: ethephon

Endosulfan

Endosulfan je chlororganický pesticid používaný také pod názvem thiodan jako insekticid (k hubení hmyzu) anebo akaricid (k hubení roztočů). Řadí se k látkám, které poškozují hormonální systém živočichů včetně člověka (nehezkým anglikanismem se označují jako endokrinní disruptory). Má řadu dalších názvů (viz níže).

U několika pracovníků v chemickém průmyslu se po dvou letech od doby, kdy byly ve styku s tímto pesticidem objevily psychické potíže jako poruchy motoriky a paměti.

Dodává se a skladuje v podobě krystalické nahnědlé hmoty. V České republice se tento pesticid ještě stále v omezené míře aplikuje pod názvem Thiodan 35 EC. Jeho používání je povoleno do vyčerpání zásob. Ze zemí EU není autorizován (tedy jeho použití je zakázáno) v Německu, Švédsku, Dánsku a Nizozemí. V roce 2001 se ho sice použilo jenom 8 kg, ale lze očekávat, že v životním prostředí se může vyskytnout díky kontaminaci pocházející ze starých zásob anebo z budov kontaminovaných skladů pesticidů.

Synonyma: thiodan, malix, cyclodan, beosit, chlortiepin, crisulfan a mnoho dalších

Lumeton forte

Jedná se o poměrně silný herbicid. Obsahuje mj. isoproturon, u nějž jsou při dlouhodobé i krátkodobé expozici z toxikologického hlediska zaznamenány negativní účinky na červené krvinky (podporuje tvorbu methyl-hemoglobinu) a degenerační účinky na jaterní buňky. Tato látka je potenciálně karcinogenní pro jaterní buňky.

Arborol M

Toxikologické testy prokázaly negativní působení na spermatogenezi. Při dlouhodobé expozici má sloučenina též inhibiční účinky na enzymy a mění složení krevního séra.

Synonyma: rafex

Aniten combi

Obsahuje nepříliš toxický flurenol, ale ve větší míře je jeho součástí MCPA (viz výše).

Bentazone

Dříve velmi používaný herbicid (především na obilných a kukuřičných polích). Díky mimořádné schopnosti pohybu v půdě je nebezpečný z hlediska znečištění vod. Je toxický pro játra a ledviny, předpokládá se, že zvyšuje krevní srážlivost.

Synonyma: basagran

Linuron

Herbicid používaný k ošetření kultur brambor, chmele, mrkve, petržele, kmínu, bobu, hrachu, sóji, lnu, slunečnic, kukuřice, obilnin, fenyklu či celeru. V ČR se ho v roce 2001 spotřebovalo 25 t. Jde o pesticid s negativním vlivem na hormonální systém člověka. Jeho použití je ze zemí EU zakázáno v Německu a Švédsku.

Synonyma: afalon

BI-58-EC

Účinnou látkou v tomto pesticidu je dimethoat, který dráždí oči. Při dlouhodobé expozici má negativní účinky na reprodukci a předpokládá se, že je mutagenní.

Synonyma: fosfamid

Dithane

Patří mezi fungicidy. Do lidského těla se může dostat skrze kůži či plíce. U dělníků, kteří přišli s tímto přípravkem do styku byl zaznamenán větší výskyt chromozomových mutací u lymfocytů. Zajímavé je, že účinky korelují takřka pouze s koncentrací dithanu v prostředí a takřka vůbec s délkou expozice.

Synonyma: zineb

Etazin

Pesticid obsahující ZDEC (zinc-diethyl-dithiocarbamate), ten může při dostatečném množství oxidů dusíku reagovat za vzniku karcinogenních nitrosoaminů.

Fundazol

Patří mezi fungicidy. Jeho hlavním negativním účinkem na lidský organismus je podráždění kůže a vznik kožních onemocnění.

Synonyma: benomyl

Intration

Tato látka se může do lidského těla dostat přes kůži, plíce či trávicí trakt. U dvanácti zemědělských pracovníků byly prokázány silné enzymatické změny, které přetrvávaly ještě 6 měsíců po expozici.

Synonyma: thiometon

Kumatox

Patří mezi rodenticidy; účinná látka po požití nebo kontaktu s kůží především brzdí syntézu protrombinu a tím narušuje srážlivost krve.

Synonyma: fumarin

Kuprikol

Fungicid obsahující především oxychlorid mědi. Používá se zejména při ošetřování vinic a chmelnic.

Metation

Patří mezi insekticidy a používal se pro likvidaci komárů přenášejících malárii. Při velkoplošné aplikaci se u některých dělníků objevily symptomy otravy zahrnující především inhibici červených krvinek.

Synonyma: fenitrothion

Nitrosan

Jedná se o pesticid, u nějž se předpokládají karcinogenní účinky (může způsobovat rakovinu plic).

Soldep

Intoxikace tímto insekticidem je charakterizována především inhibicí červených krvinek, tudíž slabostí a vyčerpáním. V pracovním prostředí, kde koncentrace přesáhla 0,5 mg.m-3, byla u dělníků zaznamenána enzymatická inhibice a změny mozkové činnosti.

Synonyma: tricholrfon

Teridox

Herbicidní přípravek ze skupiny chloracetanilidů. Při akutní expozici je dráždivý pro kůži a při delší expozici způsobuje inhibici hormonů.

Fenson

Při delší expozici může způsobit histologické změny v játrech a ledvinách. Účinky na člověka nebyly sledovány.

Lindan

Lindan byl používán od 50. let jako insekticid pro zemědělské i nezemědělské účely pro ošetřování semen, půdy, lesních kultur, uskladněných produktů ale i proti ektoparazitům.

Lindan má značné bioakumulační vlastnosti. Při kampani proti komárům přenášejícím malárii bylo postiženo 40% pracovníků, kteří začali trpět dýchacími a neurologickými potížemi. Několik studií prokázalo, že lindan může při dlouhodobé expozici způsobit různá krevní onemocnění, např. aplastickou anemii.

Synonyma: gama-HCH (gama-hexachlorcyklohexan)

Více informací o pesticidech nadjete na http://pesticidy.arnika.org

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu