Zásady územního rozvoje: Pražané podpořili hromadné námitky

Do 6. dubna 2009 měli Pražané možnost vyjádřit se k zásadám územního rozvoje, které plní funkci územního plánu kraje Praha. Podle nového stavebního zákona mají individuální připomínky velmi malou váhu a magistrát k nim nemusí přihlížet. Naopak velkou váhu mají hromadné námitky, které podpoří určitý počet lidí. Ty pak musí úřad vypořádat stejně, jako námitky městských částí.

Do stanoveného termínu vzniklo osmero hromadných námitek, které podpořilo celkem 9.057 občanů a zaměřují se na zásadní problémy Prahy i jednotlivé kontroverzní projekty.

Hromadné námitky k zásadám územního rozvoje:

Ochrana stromů a zeleně

Námitky požadují ochranu zeleně v širším centru Prahy, a to nejen existujících přírodních parků, parků a velkých ploch zeleně, ale i menších zelených ploch. Městská zástavba by měla být členěna plošnou i liniovou zelení. Je nutné také vytvářet nové plochy zeleně a veřejná prostranství. Nestačí přitom spoléhat na „zelený pás“ na okraji města, je nutné zabezpečit nárůst zelených ploch zejména v širším centru a hustě obydlených oblastech.

Zástupce veřejnosti: Centrum pro podporu občanů sdružení Arnika

pdf Text námitek / zeleň (148.15 Kb)

2) Zklidnění automobilového provozu v centru města

Námitky požadují zklidnění severojižní magistrály v úseku od Pankráce do Tróje, aby měla charakter městské třídy s provozem nejen aut, ale také veřejné dopravy a s prostorem pro cyklisty a pěší. Dále připomínka požaduje upuštění od výstavby severovýchodní části Městského okruhu z Holešovic do Strašnic. Finanční prostředky je nutné nasměrovat především do rozvoje veřejné dopravy.

Námitky podávají: iniciativa Auto*Mat, Pražské matky a Oživení

Zástupce veřejnosti: Michal Křivohlávek

pdf Text námitek / magistrála a Městský okruh (55.49 Kb)

3) Lepší podmínky pro chodce v Praze

Námitky požadují, aby se v souvislosti s novou výstavbou v Praze vždy vytvářely moderní a kvalitní podmínky pro pěší dopravu. To se týká nejen výstavby nových budov a čtvrtí, ale i velkých dopravních staveb, jako je např. Městský okruh, Pražský okruh, úpravy severojižní magistrály apod. Hlavní pěší cesty je nutné napojovat na veřejnou hromadnou dopravu, důležité jsou také pěší propojení mezi jednotlivými městskými částmi.

Námitky podávají: iniciativa Auto*Mat, Pražské matky a Oživení

Zástupce veřejnosti: Michaela Valentová

pdf Text námitek / pěší (97.10 Kb)

4) Stanovení limitů pro rozvoj letiště a pro severozápadní část obchvatu Prahy

Námitky se týkají předpokládané nové letové dráhy na letišti v Ruzyni. Zcela nepřijatelné je rozšiřování hlukového pásma, které by zatížilo řadu obytných čtvrtí zejména Prahy 6. Dále námitky požadují vypuštění jižní varianty Pražského okruhu (trasa vedoucí přes Suchdol) z podkladů pro územní plán. V souladu s požadavky EU je třeba převést tranzitní dopravu mimo zastavěné části města.

Další informace: Iniciativa NERWY, Silniční okruh na severozápadě Prahy

Zástupce veřejnosti: Martin Skalský

pdf Text námitek / rozšiřování letiště a Pražský okruh (182.38 Kb)

5) Rozvoj Štěrbohol, Měcholup a Dubče a zachování Masarykova nádraží

Námitky se týkají výstavby Pražského okruhu. Mimoúrovňová křižovatka Dubeč by se měla posunout dále od obytných částí Běchovic, aby neobtěžovala lidi hlukem. Zároveň je nutné na Pražský okruh napojit Českobrodskou ulici a celou oblast Horních Počernic, Xaverova a Výzkumných ústavů Běchovice. Další námitky řeší rekreační zázemí Běchovic a dalších čtvrtí, a ochranu přírody v této oblasti Prahy.

Námitky podává: Občanské sdružení Zdravé životní prostředí

Zástupce veřejnosti: Pavel Jaroš

pdf Text námitek / rozvoj Běchovic (104.66 Kb)

6) Vymezení přírodní a rekreační lokality Dívčí hrady

Námitky požadují vymezení lokality Dívčí hrady jako rekreačního přírodního území, které naváže na Prokopské a Dalejské údolí a pomůže snížit jeho zátěž. Náhorní plošina Dívčí hrady je jedním z posledních otevřených prostorů bez zástavby v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace. Ozelenění umožní využít rekreační potenciál území a vytvoří protiváhu předpokládané rozsáhlé zástavbě na Smíchově a v oblasti Západního Města.

Zástupce veřejnosti: František Gemperle

pdf Text námitek / Dívčí hrady (114.75 Kb)

7) Zachování zahrádkářských osad v Praze

Námitky požadují zachování zahrádkářských kolonií na území Prahy s tím, aby do textu zásad územního rozvoje byly příslušné pozemky funkčně vymezeny jako zahrádky. To by mělo předejít pozdější přeměně dnešních zahrádkářských kolonií v zastavitelné pozemky a rozvojová území pro výstavbu. V námitkách se uvádí, že zahrádky představují v intravilánu města zeleň, která doplňuje parky a jiné zelené plochy.

Námitky podává: Český zahrádkářský svaz

Zástupce veřejnosti: Josef Procházka

pdf Text námitek / zahrádkářské osady (44.50 Kb)

8) Zklidnění severojižní magistrály v oblasti Pankráce – Budějovické

Námitky požadují vymezení severojižní magistrály v úseku od Nuselského mostu až po Jižní spojku (zejména v oblasti Pankráce a Budějovické) jak rozvojovou osu Prahy nemístního významu. To by znamenalo, že na magistrále se postupně utlumí automobilové provoz a komunikace změní svůj charakter z dálnice v městský bulvár. Námitky dále požadují řešit budoucnost magistrály v kontextu celého města a stanovit dopravní regulativy.

Námitky podává: Sdružení Občané postižení severojižní magistrálou

Zástupce veřejnosti: Alžběta Rejchrtová

pdf Text námitek / zklidnění magistrály (117.65 Kb)