Zasláním snímků do soutěže Arniky „Životní prostředí ČR - To se mi nelíbí“ projevuje soutěžící vůli řídit se následujícími podmínkami soutěže:

  1. Soutěžící poskytuje organizátorovi (sdružení Arnika) nevýhradní licenci k užití fotografií k propagaci soutěže a k vytvoření webové fotogalerie soutěžních snímků. Soutěžící souhlasí s publikováním zaslaných fotografií v tiskové a/nebo v elektronické podobě v rámci soutěže bez nároků na honorář, a to nejen v tiskovinách vydávaných organizátorem soutěže, ale i v rámci jiných reklamních a propagačních prostředků. Licence k užití fotografií se poskytuje bez časového a teritoriálního mezení, s právem udělit podlicenci.

  2. Soutěžící uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely organizace soutěže Životní prostředí ČR. „To se mi nelíbí“ včetně jejich zveřejnění, to vše v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

  3. Soutěžící prohlašuje, že je autorem přihlášených fotografií a/nebo osobou oprávněnou k výkonu majetkových autorských práv, opravňujících jej k účasti v soutěži se všemi právy a povinnostmi s tím spojenými. Dále soutěžící prohlašuje, že má udělen souhlas s užitím fotografií od osob, které jsou případně zachyceny na fotografiích nebo jejichž osobnostních práv by se mohly fotografie dotýkat. Soutěžící si dle vlastního prohlášení není vědom, že by jakákoliv třetí osoba jeho práva k fotografiím zpochybňovala nebo se bránila jejich veřejnění.

  4. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit podmínky této soutěže nebo ji zrušit. Na výhru v soutěži není právní nárok. Organizátor může rozhodnout o případném nezveřejnění přihlášených fotografií nebo jejich o vyřazení ze soutěže, případně učinit v rámci soutěže jiná vhodná organizační opatření (především jedná-li se o fotografie pohoršující nebo neetické nebo pokud mu to ukládá právní předpis).