Protokol o perzistentních organických polutantech (POPs)

Protokol o POPs patří k protokolům dohodnutým v rámci Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států (CLRTAP = Convention on Long-range Transboundary Air Pollution). Tato úmluva byla sjednána v roce 1979 a má sloužit prevenci přenosu látek znečišťujících ovzduší na velké vzdálenosti. Úmluva má rámcový charakter, vlastní omezování přenosu látek regulují protokoly, které jsou k úmluvě postupně přijímány. Dosud bylo přijato 8 protokolů. Česká republika je smluvní stranou všech osmi protokolů k úmluvě. Více informací o úmluvě lze nalézt na stánkách MŽP ČR (https://www.mzp.cz/cz/umluva_o_dalkovem_znecistovani_ovzdusi_hranice) anebo v angličtině na stránkách UN ECE . Prvotním impulsem ke vzniku úmluvy byla ochrana životního prostředí v Evropě (či pan-evropském prostoru) před kyselými dešti.

Protokol o POPs se zaměřil na 15 látek a jejich skupin, které byly odsouhlaseny podle smluvených rizikových kritérií, přičemž hexachlorbenzen je zařazen do dvou skupin, a proto se někdy uvádí souhrn 16 látek (viz následující výčet). Tyto látky zahrnuly 11 pesticidů, 2 průmyslové chemikálie a 3 znečišťující látky. Konečným cílem je eliminovat jakékoli emise, vypouštění a úniky POPs. Protokol zakazuje výrobu některých z nich přímo, u jiných stanovuje lhůtu na jejich eliminaci. Pro vybrané typy provozů (zpočátku hlavně spalovny odpadů) stanovil protokol emisní limity pro emise POPs. V roce 2009 byl protokol rozšířen o dalších sedm látek. Dnes je tedy na seznamu protokolu 22 látek.

pdfAnglický text Protokolu o POPs292.26 KB