Orgány ochrany přírody povolující kácení

Správním orgánem, který o žádosti o kácení rozhoduje, je vždy obecní úřad obce I. stupně v rámci výkonu státní správy v přenesené působnosti. V praxi to tedy jsou obecní úřady, městské úřady, úřady městských částí ve statutárním městě, pokud došlo na základě statutu k přenesení kompetence, jinak magistrát.

O stromech rostoucích na území národních parků rozhoduje příslušná správa národního parku (NP). V ochranných pásmech NP, na území chráněných krajinných oblastí (CHKO) a v ochranných pásmech CHKO si může příslušná správa NP nebo CHKO vyhradit působnost úřadů jmenovaných v předchozím odstavci.

Kácení stromů v maloplošných zvláště chráněných územích (národní přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní rezervace, přírodní památky a jejich ochranná pásma), pokud nejsou zároveň součástí výše uvedených velkoplošných chráněných území (neleží uvnitř NP nebo CHKO, kde se uplatní kompetence podle předchozího odstavce) povolují rovněž obce I. stupně. Kompetence obecních úřadů obecně neplatí na území vojenských újezdů, kde ovšem neplatí ani povinnost vést řízení o povolení kácení.

O povolení ke kácení nikdy nerozhodují orgány vykonávající samosprávu – např. zastupitelstvo nebo starosta obce. Fakticky může vykonávat agendu obecního úřadu starosta, který je v jeho čele. Formálně ovšem povolení vydává obecní úřad, což se projeví také v záhlaví rozhodnutí a v označení všech listin vyhotovených obecním úřadem ve správním řízení.

Pro obecní úřady povolující kácení jsou odvolacím orgánem krajské úřady nebo správy NP/CHKO u kácení v ochranných pásmech NP, na území CHKO a v ochranných pásmech CHKO. Odvolacím orgánem pro správy NP/CHKO je Ministerstvo životního prostředí (příslušný odbor výkonu státní správy).

Pro doplnění přehledu kompetencí lze uvést, že řízení o uložení pokuty za nepovolené kácení dřevin podle § 87 nebo § 88 zákona o ochraně přírody vedou místně příslušné obce s rozšířenou působností (obce III. stupně) a na území NP, CHKO a v jejich ochranných pásmech správy NP/CHKO. Pokutu může uložit také Česká inspekce životního prostředí, pokud zahájí řízení dříve (alespoň den předem) než vyjmenované orgány.