Smíchov

Nádraží Smíchov se nachází na území Prahy 5 na levém břehu Vltavy. Jedná se o důležité dopravní spojení Prahy s Plzní a Pískem a též slouží pro přepravu lidí ze směru na Beroun a Černošice. Vlaky zde jezdí již od roku 1862, ale velká část nádraží - především severní část bývalého nákladového nádraží - není v dnešní době již využívána. 

Pražský magistrát řadu let připravoval změnu územního plánu, cílem bylo na nevyužitých pozemcích nechat postavit novou čtvrť a dopravní terminál. Změna byla schválena roku 2014. V území má vzniknout polyfunkční a bytová zástavba, náměstí, pěší zóna a centrální park, obchodně-zábavní centrum, administrativní budovy, budovy několikapodlažního parkingu a nový autobusový terminál. Investorem přestavby nádraží má být společnost Smíchov Station Development, společný podnik Českých drah a Sekyra Group, který do projektu hodlá investovat 10 miliard korun. Pro řešení území vznikla urbanistická studie „Nejnovější Smíchov“.

Vývoj projektu Smíchov City 

V roce 2017 bylo zástupci městské části Praha 5, Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, společnosti Sekyra Group a Českých drah podepsáno Memorandum o spolupráci na projektu Smíchov City.

V polovině roku 2017 podal developer žádost o EIA pro první část projektu - ta zahrnuje výstavbu v severní části území vedle autobusového nádraží Na Knížecí. Jednat se bude o dva bloky budov. Úředníci vydali pro tuto etapu kladné stanovisko, ke kterému nevzniklo žádné odvolání.

Kritická reakce veřejnosti

Veřejnost byla do projektu zapojena již v roce 2016, kdy byl projekt představen v prostorách OC Nový Smíchov. Byl zde vystaven model, ve kterém studenti Fakulty architektury ČVUT ztvárnili ideové urbanistické řešení území, a zároveň proběhl průzkum názorů pilotní anketou, která probíhala do 3. června 2017.  Během osmi měsíců se do plánování nové čtvrti přímo, či nepřímo zapojilo více než 1300 občanů. 

Lidé nejčastěji kritizovali množství hmoty, s níž developer původně počítal. Původně plánované objekty byly příliš vysoké a nedávaly dostatek místa veřejnému prostoru. Investor zareagoval, částečně ustoupil a zmenšil podlahovou plochu o cca 15 %. Častá připomínka se týkala zeleně. Investor podle ankety zanedbal krajinotvorbu, v projektu se tak téměř neobjevily zelené plochy, parky, či alespoň stromořadí. Toho se týká i výtka směřující na nevyužití technologií šetrných k životnímu prostředí.Lidé by dále uvítali další urbanistické prvky zvyšující kvalitu života v oblasti - menší provozovny jako jsou pekárny nebo řeznictví. Současné Smíchovské nádraží je lidmi vnímáno jako bariéra pohybu městem. To klade na projekt zvýšené požadavky na dobré plánování dostupnosti do Radlic, oblasti Na Knížecí a napojení na stávající uliční síť. 

Projekt na nový dopravní terminál Smíchov

V listopadu 2018 byla veřejnosti v Centru architektury a městského plánování představena studie na nový terminál veřejné dopravy na Smíchově. Projekt vypracovalo studio A69 Architekti a byl schválen Radou hl.m. Prahy v dubnu 2019. Cílem je integrování různých druhů dopravy, zejména spojení železnice, metra a autobusové dopravy. Nová hala propojí oba nádražní podchody a také zjednoduší přestupy na vlak, metro, tramvaje i autobusy. Současně bude stávají dvoukolejná trať rozšířena o další dvě koleje na čtyřkolejnou. Terminál bude určen veřejné dopravě, pro auta bude vystavěno parkoviště P+R s vjezdem pouze z Městského okruhu, nebude tak zatížena ulice Nádražní. Díky přesunu autobusových zastávek k terminálu se uvolní prostor Na Knížecí, kde má vzniknout náměstí. V plánu je využití prostoru nad kolejištěm. U ulice Dobříšská má vzniknout parkoviště až pro 1000 aut, součástí bude také lávka, která spojí parkoviště s vlakem a metrem. Změny čekají i budovu smíchovského nádraží. Původní budova z 50. let bude zachovaná a přibyde k ní nová část s obchody a zázemím pro cestující. Zbourány budou staré stánky s občerstvením, alkoholem a dalším zbožím, které jsou před budovou směrem k tramvajovým zastávkám. Projekt by měl vzniknout ve dvou etapách.

Možný dopravní kolaps na Smíchově

Na počátku roku 2019 vznesl tehdejší starosta Prahy 5 Daniel Mazur výhrady k dopravní obslužnosti. Dle něj hrozí dopravní kolaps v okolí Dobříšské ulice. Ulice Radlická a Nádražní by bylo v souvislosti s výstavbou vhodné rozšířit o jeden pruh. Projekt je ale v pozdější fázi vývoje, což omezuje manévrovací prostor na obou stranách.  Projekt vzniku dopravního terminálu je koordinován s dalšími projekty, které se v oblasti plánují. Nejvýznamnějším je nová čtvrť Smíchov City na místě bývalého smíchovského nákladového nádraží. V březnu roku 2020 schválila Rada hlavního města Prahy výběr generálního projektanta terminálu Smíchov. Vítězné sdružení firem SUDOP PRAHA, SUDOP EU, Metroprojekt a A69 - architekti vypracuje kompletní projekt smíchovského terminálu. 

Veřejnost reaguje na problémy spojené s budoucím P+R parkovištěm

Nejkritizovanější součástí projektu je parkoviště P+R. Občanské spolky se vymezují zejména proti jeho relativní blízkosti k centru města a také vůči dalšímu zvýšení již tak vysoké automobilové zátěže v oblasti. Častým argumentem byl také již dnes vysoký počet parkovacích míst v lokalitě Smíchova a žádné parkoviště pro rezidenty.

Dále projekt nedostatečně řeší kapacitu křižovatky ulic Radlická a Dobříšská a budoucí vývoj a rozvoj příměstské dopravy, kdy je systematicky podhodnocován počet odstavných ploch pro autobusy.

Cyklisté bez cyklostezek

V projektu není navrženo funkční cyklistické propojení východo-západním směrem, a to údajně "z prostorových důvodů". Přitom právě tento směr v celém prostoru Prahy 5 zoufale chybí a prakticky znemožňuje velké části obyvatel západního břehu Vltavy využívat k dopravě jízdní kolo. Městská část Praha 5 se přitom v minulosti zavázala k rozvoji cyklistické dopravy Akčním plánem rozvoje cyklistické infrastruktury na území MČ Praha 5. 

Paradoxně je tak celý projekt dopravního terminálu v rozporu s původní filosofií, podle které má spojovat všechny druhy dopravy a především upřednostňovat ty ekologické, tj i cyklodopravu. 

Růst znečištění na Smíchově

Občanské spolky dále požadují podrobné vypracování rozptylové a emisní studie. Už nyní jsou podle Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Prahy („PZKO“) na Smíchově zjištěny jedny z nejvyšších naměřených hodnot škodlivých emisí v Praze. PZKO také udává, že majoritní znečištění na Smíchově pochází z dopravy. 

Je opakovaně doloženo, že tyto emise jsou vysoce škodlivé pro lidské zdraví a ohrožují především děti, seniory a dlouhodobě nemocné.

Závěry zjišťovacího řízení

Z hlediska dopadu na životní prostředí je závěr zjišťovacího řízení následující. Je třeba především upřesnit dopravní studii, konkrétně odůvodnit umístění P+R parkoviště pro 1000 vozidel, příp posoudit dopady takto rozsáhlého parkoviště. 

Dále je nutné zpracovat a posoudit akustické zatížení území a vibrace z provozu dopravy včetně dopadu na kvalitu ovzduší.

Větší důraz by měl být kladen na minimalizování odtoku srážkové vody z území a návrh alespoň částečného vsakování dešťových vod. V potaz musí být také brány výškové limity budov z hlediska památkové péče a musí být zachovány hodnotné stromy a dřeviny a předložen návrh vegetačních úprav.

Nedostupné bydlení

Na konci září 2020 byla zahájena výstavba Smíchov City. Dokončení předpokládá investor do dvanácti let. 

Ani v této čtvrti se však nebude jedna o byty dostupné střední třídě. Cena bytové prostoru v nové čtvrti se bude pohybovat okolo 133 tisíc korun za metr čtvereční. Byt o rozloze 50m2 vyjde bezmála na 6,5 milionů korun. Cena třípokojového bytu se bude pohybovat okolo 11 milionů korun. Byty pro své rodiny si zde koupí pár milionářů a zbytek bude vydělávat investorům. 

Netransparentní odkup pozemků

V polovině roku 2021 navíc vyšlo najevo, že developer Luděk Sekyra koupil pozemky od Českých drah pod cenou. Za metr čtvereční zaplatil developer 7,5 tisíc korun, na Smíchově se však takto levně pozemky neprodávají: „Cena za metr čtvereční je značně podhodnocena. Je minimálně o dvě třetiny nižší, než by měla být,“ říká realitní expert David Pátek. Realitní expert Tomáš Kučera upozornil, že ceny za pozemky jsou vyšší i na okraji Prahy. Například v Kbelích lze koupit komerčně prodávaných pozemků za cca 10 tisíc korun za metr čtvereční.

České dráhy však před 16 lety uzavřely se Sekyra Group smlouvu, jejímž jediným výstupem byl odkup pozemků. Také to byla jediná legální cesta, jak se vyhnout veřejné soutěži o cenu pozemků. Za kolik korun celkem pořizuje developer pozemky ale obě smluvní strany odmítají sdělit s odkazem na obchodní tajemství. To rozporuje ředitel Transparency International Petr Leyer, dle něj nemůže být cena nemovitosti, kterou prodává veřejná instituce, obchodním tajemstvím.

Město duchů

Projekt Smíchov City kritizuje i spolek ZaPět: ,,Z našeho pohledu způsobí absolutní komercionalizaci místa mezi dnešním smíchovským nádražím a křižovatkou Na Knížecí. Kromě školy placené magistrátem tam nebudou žádné budovy, které by stavělo město a které by zůstaly v jeho majetku. Ani žádné dostupné bydlení.“ říká Jan Kremer ze spolku ZaPět. Pouze 22 % z veškerých budov bude sloužit k bydlení, taková čtvrť plná kanceláří bude mimo pracovní hodiny působit spíše jako město duchů.

Zdroje:

https://arnika.org/prestavba-smichovskeho-nadrazi

https://www.stavbaweb.cz/dyn/pdc/search/search.jsp?site=35&q=sm%C3%ADchov

https://www.tvarchitect.com/vyhledavani/obsah/?q=sm%C3%ADchov

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2440228-smichovske-nadrazi-ceka-krok-z-veku-pary-do-soucasnosti-szdc-se-musi-zabyvat-i

https://www.iprpraha.cz/clanek/1572/smichov-city-uzemi

https://smichovcity.praha5.cz/

https://www.iprpraha.cz/smichovcitysoutez

https://sekyragroup.cz/pages/developersky-projekt-praha5-smichov-city-sever

https://www.iprpraha.cz/terminalsmichov

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_PHA1104?lang=cs

https://a2larm.cz/2020/10/praha-mesto-kde-se-o-dostupnem-bydleni-zatim-hlavne-mluvi/

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-ct/221452801240017/0/77497-smichov-city/

http://praha5.zeleni.cz/wp-content/uploads/sites/43/2014/05/Smichov_City_2016-11_pripominky_OS_Radlice.pdf

https://www.praha5.cz/app/uploads/2018/07/072-Smichovske-nadrazi.pdf

https://drive.google.com/file/d/0B-fB8gVfCr6kZndrREhMOFNfbnM/view?resourcekey=0-oqkq_0lRvmVsdLc4G_zlbw
2017

https://www.iprpraha.cz/clanek/1663/do-projektu-smichov-city-promluvi-verejnost

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/budoucnost_mesta/projekty_menici_prahu/budoucnost_smichova_ve_virtualni_realite.html

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/budoucnost_mesta/projekty_menici_prahu/obcane_rekli_jaky_chteji_smichov_nova.html

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/budoucnost_mesta/projekty_menici_prahu/do_projektu_smichov_city_promluvi.html

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/budoucnost_mesta/projekty_menici_prahu/memorandum_ke_smichov_city_pilotni.html

https://www.iprpraha.cz/clanek/1707/obcane-rekli-jaky-chteji-smichov-nova-ctvrt-blize-k-realizaci

https://www.iprpraha.cz/smichovcityvystava

https://www.e15.cz/domaci/prvni-etapa-zastavby-smichovskeho-nadrazi-ma-byt-hotova-za-tri-roky-1334908

https://www.idnes.cz/praha/zpravy/smichov-city-vyhrady-lidi-projekt-sekyra-group-praha.A171121_365684_praha-zpravy_rsr

https://smichovcity.praha5.cz/wp-content/uploads/2017/08/smichov_participace_vystupy.pdf

 

2018

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/budoucnost_mesta/projekty_menici_prahu/vyzvy_pro_uzemni_rozvoj_prahy_v_roce.html

https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/smichovske-nadrazi-se-docka-opravy-misto-magorovy-oazy-bude-rychle-obcerstveni-20181231.html

https://www.iprpraha.cz/clanek/1860/na-smichove-vznikne-novy-terminal

 

2019

https://zpravy.aktualne.cz/regiony/praha/smichovske-nadrazi-vizualizace-rekonstrukce/r~aff290160ab111eaac60ac1f6b220ee8/

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/budoucnost_mesta/na_smichove_vznikne_moderni_dopravni.html

https://www.e15.cz/byznys/reality-a-stavebnictvi/okoli-smichovskeho-nadrazi-ceka-zasadni-promena-prohlednete-si-vizualizace-1359341

https://www.tvarchitect.com/clanek/projekt-smichov-city-stale-neni-doresena-doprava-v-oblasti-vystavby/

https://www.tvarchitect.com/clanek/novy-dopravni-terminal-nebo-zbrusu-nova-ctvrt-jake-zmeny-cekaji-prazskou-ctvrt-smichov/

https://ct24.ceskatelevize.cz/komiks/2984981-praha-predstavila-budouci-dopravni-terminal-na-smichove

https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/2982101-autobusy-nad-vlaky-tramvaje-hned-vedle-na-smichove-ma-vzniknout-velkorysy-terminal

https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/2976392-mezi-smichovem-a-radotinem-vznikne-ctyrkolejna-trat-nadrazi-ceka-rekonstrukce

https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/2891273-oprava-smichovskeho-nadrazi-se-odklada-praha-tam-chce-mit-moderni-dopravni-terminal

https://www.e15.cz/byznys/reality-a-stavebnictvi/moderni-nadrazi-svetove-urovne-praha-predstavila-detaily-noveho-smichovskeho-terminalu-1364326

https://www.iprpraha.cz/terminalsmichovokrokblizerealizaci

https://www.pratelemalvazinek.cz/pripominky-k-vystavbe-na-smichovskem-nadrazi/

https://www.echo24.cz/a/SLAF5/jak-bude-vypadat-nova-ctvrt-smichov-city-podivejte-se

 

2020

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/budoucnost_mesta/smichov_city_vystavba_nejvetsiho.html

https://a2larm.cz/2020/10/kdyz-sekyra-mluvi-o-magorovi-v-nove-prazske-ctvrti-dostupne-byty-nebudou/

https://www.e15.cz/byznys/reality-a-stavebnictvi/obrazem-podivejte-se-jak-se-promeni-okoli-smichovskeho-nadrazi-1373658

https://www.e15.cz/byznys/reality-a-stavebnictvi/z-brownfieldu-se-rodi-nova-prazska-ctvrt-smichov-city-nasledovat-bude-rohansky-ostrov-1373641

https://www.iprpraha.cz/clanek/1998/terminal-smichov-ma-generalniho-projektanta

https://www.iprpraha.cz/clanek/2049/smichov-city-vystavba-nejvetsiho-projektu-v-modernich-dejinach-prahy-zahajena

https://www.asb-portal.cz/stavebnictvi/inzenyrske-stavby/doprava/smichovske-nadrazi-se-zmeni-na-moderni-dopravni-terminal

https://www.campuj.online/blog/praha-zitra-smichov-city?rq=sm%C3%ADchov

https://portal.cenia.cz/eiasea/download/RUlBX1BIQTExMDRfemppc3RvdmFjaURPQ184NzA3NjY4MDIxNTM0OTMxMDUwLnBkZg/PHA1104_zjistovaci.pdf

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/praha-chce-mit-lepsi-dohled-nad-stavbou-nove-ctvrti-smichov-city-133999

https://prahatv.eu/zpravy/praha/praha-5/13844/v-praze-5-vznika-nove-centrum-smichov-city

https://dabpraha.rozhlas.cz/zacala-vystavba-projektu-smichov-city-nova-ctvrt-pro-12-tisic-lidi-mela-byt-8327106

https://www.archiweb.cz/en/n/home/sekyra-group-zahajila-stavbu-ctvrti-smichov-city-za-20-mld-kc

 

2021

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/budoucnost_mesta/praha_pokracuje_v_pripravach_vystavby.html

https://a2larm.cz/2021/06/jaka-bude-praha-5-se-sekyrovym-smichov-city-dopravnim-terminalem-a-dalsimi-projekty/

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3313455-projekt-smichov-city-se-tesi-uznani-pochyby-vsak-vyvolava-cena-za-kterou-developer

https://ct24.ceskatelevize.cz/3313415-reporteri-ct-smichov-city

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/nova-prazska-ctvrt-uz-roste-cd-ale-zacaly-proverovat-smlouvy-s-developerem-167338

https://cc.cz/2021/04/ze-smichova-se-stane-moderni-prepravni-uzel-praha-schvalila-novou-podobu-tamniho-nadrazi-a-jeho-okoli/

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/nadrazi-oprava-rekonstrukce-slib-vlada-andreje-babise-sprava-zeleznic_2108011946_aur

 

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Voda a biodiverzita

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – i prakticky údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.