Co je to Metropolitní plán

Praha má jako každé jiné město nebo obec svůj územní plán. Metropolitní plán je jen "krycí název" pro nový územní plán metropole, který se aktuálně připravuje. Metropolitní plán by měl splňovat všechny podmínky, které jsou kladené na obyčejný územní plán. Zastupitelé mohou schválit jen takový plán, o kterém si budou jisti, že je v souladu se zákonem. Měl by vycházet z požadavků ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. Namísto toho přišli tvůrci Metropolitního plánu ze vznosnými frázemi a vlastní metodikou. Zdá se, že hlavním cílem připravovaného územního plánu je spíše přizpůsobit člověka a přírodu architektuře, nikoli architekturu člověku a přírodě. Architektura je jediným cílem plánování. Tento přístup je dobře vidět v návrhu Metropolitního plánu a také třeba v tzv. Duchu plánu - základních tezích jeho hlavního autora, architekta Romana Kouckého.

Takový přístup je pro město velmi nebezpečný - nehledí na klíčové kvality, jako jsou dostatek zeleně nezbytné pro adaptaci města na zhoršující se klimatické podmínky, dostupnost bydlení nebo dostatek veřejné vybavenosti a služeb. Základním principem je určit fyzickou strukturu města, přičemž její náplň už vytvoří město samo - zjednodušeně volný trh. Z územního plánování se tak touto formou stává jednostranná politická i odborná vize. 

Metropolitní plán úplně opustil tzv. funkční rozdělení města - to znamená plánování, jak ho známe dnes. Dnešní územní plán určuje jednotlivým pozemkům určité využití - někde může být bydlení, ale nesmí tam být obchod, jinde mohou být kanceláře, ale ne rušící provoz, jinde zase smí být jen zeleň a ne stavby pro bydlení. Tato regulace je poměrně striktní.

Na rozdíl od současného územního plánu nevymezuje plochy pro veřejnou vybavenost, některé plochy zeleně (dnes nezastavitelné), jsou vymezeny jako zastavitelné lokality, byť jde v žargonu Metropolitního plánu o "parkový les". Metropolitní plán umožňuje velmi snadno přepínat mezi tím, jak má být lokalita využita a nedává území ani stabilitu, ani jistotu vlastníkům pozemků.

Kdo Metropolitní plán připravuje?

Metropolitní plán pořizuje magistrát Prahy. Úředníci sami ale nemohou napsat celý návrh. To má na starost Kancelář Metropolitního plánu Institutu plánování a rozvoje (IPR). IPR by měl fungovat jen jako dodavatel návrhu a měl by respektovat požadavky, které vůči němu město uplatní. To se však doposud nedělo a IPR pod vedením architekta Romana Kouckého nerespektoval požadavky, které jsou na něho kladeny. Změna přišla s novou politickou reprezentací - pozici náměstka primátora pro územní rozvoj zaujal bývalý ředitel IPRu Petr Haváček, který naopak i ke svým vazbám na Institut a autory plánu otevírá tomuto kontroverznímu dokumentu dveře. Protože je většina autorů Metropolitního plánu zaměstnaci Institutu plánování a rozvoje, neexistuje pořádná smlouva, která by zajistila kupř. finanční odpovědnost za odevzdání nekvalitní práce nebo soustavné protahování termínu odevzdání přepracovaného návrhu nového územního plánu. Od schválení zadání už proto uteklo téměř 10 let a stále ještě nemáme výsledný návrh, o kterém bychom mohli říct, že může být projednán a schválen zastupitelstvem dle požadavků stavebního zákona.

Kritika Metropolitního plánu

První verze návrhu plánu pro tzv. společné jednání, neboli první kolo projednání s veřejností dle zákonného postupu, byla připravována extrémně dlouho a po většinu času za zdmi Institutu plánování a rozvoje. Až po nátlaku mj. Arniky a dalších občanských organizací a expertů se příprava plánu částečně veřejnosti otevřela, byla uspořádána veřejná setkání, a nakonec připraven finální návrh. K němu se ovšem sešla zásadní kritika občanů, nevládních organizací, expertů, městských částí i dotčených orgánů státní správy. Co Metropolitnímu plánu vytýkají, se můžete podívat zde. Prezentaci Metropolitního plánu a jeho témat na stránkách Institutu plánování a rozvoje, najdete zde. K dispozici je zde textová část návrhu, kde jsou informace o tom, jak se bude členit území Prahy (na zastavitelné a nezastavitelné lokality, na lokality produkční, obytné, rekreační, stabilizované nebo transformační). Kromě textové části je tu také mapa - výkresy Metropolitního plánu. V současnosti jsou interkativní a můžete vyhledávat podle nejrůznějších kritérií.

Další postup?

Upravený návrh Metropolitního plánu, do něhož by měly být zapracovány tisíce připomínek, by následně měl projít takzvaným veřejným projednáním. Z něho vzešlé námitky budou opět do plánu zapracovány a následně jej má schválit zastupitelstvo. Je ovšem velikou otázkou, zda k tomu dojde. Problémy plánu jsou tak hluboké, že je pravděpodobně nebude možné opravit. Podrobně se o nich dočtete v sekci Problémy Metropolitního plánu

Pražská koaliční smlouva 2022-26 obsahuje nášlapné miny, včetně Metropolitního plánu

Co mohou Pražané čekat od nové koalice na radnici? Arnika prostudovala koaliční smlouvu a našla v ní spoustu nadějných slibů, ale také nášlapné miny, jako je například závazek schválit Metropolitní plán či snaha o “regulaci” Airbnb. Hned po složení slibu 3. 11. 2022 jsme pražským zastupitelům zaslali otevřený dopis, ke kterému se přidalo 20 dalších pražských spolků. Apelovali jsme v něm na ně, aby umožnili větší zapojení občanů do rozvoje města, zpřísnili požadavky na developery nebo účinně chránili stromy a životního prostředí, a to nejen na sídlištích, a také začali koncepčně řešit klimatickou krizi i krizi bydlení. Zareagovalo na tyto podněty staronové pražské vedení?

celý článek

Klima a územní plán: vztah adaptačních opatření na změnu klimatu a územního plánu

Publikace si klade za cíl zmapovat možnosti zavádění opatření zmírňujících dopady změn klimatu na životní prostředí i každodenní život obyvatel metropole do nástrojů územního plánování. Tato populárně-naučná publikace rozhodně není schopna obsáhnout problematiku v celé její šíři a hloubce, ale pokouší se nastínit směr a potenciál možného uvažování.

celý článek

Ohlédnutí za večerem Jak můžeme ovlivnit budoucnost Prahy II.?

Druhý diskusní večer z cyklu věnujícímu se novému návrhu Metropolitního plánu měl jasný cíl. Předat veřejnosti konkrétní informace potřebné k tvorbě a podání připomínek a námitek ve veřejném projednání, které probíhá do konce června 2022. 

celý článek

Výstavba obchodního domu na Náměstí Miloše Formana Magistrátu neprošla. Změnit to však může připravovaný Metropolitní plán

Pražané by se měli mít na pozoru. Metropolitní plán, který má veřejnost šanci ovlivnit už jen do 30. 6. 2022 totiž může mimo jiné zmařit jejich velké vítězství nad developery v kauze výstavby obchodního domu na Náměstí Miloše Formana. Ministerstvo místního rozvoje zrušilo stanovisko magistrátního odboru územního rozvoje, které mělo umožnit umístění obchodního domu tzv. Brandstore na konci Pařížské třídy, proti čemuž se zvedla vlna odporu. Odvolali se nejen místní obyvatelé, ale podání k přezkumu podalo sdružení Arnika a poté, kdy byl pověřen Radou hl. m. Prahy, také Institut plánování a rozvoje (IPR), který záměr výstavby zpočátku podporoval.

celý článek

Praha - publikace

Hledáte návod jak změnit své město k lepšímu, čerpáte nápady nebo si chcete zpříjemnit volno inspirativní četbou? Ponořte se do našich publikací, které nabízíme zdarma ke stažení.
další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe Kanál Dunaj-Odra-Labe