Regulační plány a územní studie

RP Anenska 1

Regulační plány

Regulační plány představují nejvíce podrobné měřítko územního plánování. Vznikají jako podřazená dokumentace městskému územního plánu za účelem podrobnější regulace konkrétních lokalit a čtvrtí. Měly by řešit např. umístění staveb, jejich vybavení, přesnou výšku, sklon střechy, nebo přístup ke stavbám. Regulační plány mohou být nejlepším řešením pro usměrnění výstavby a pro stanovení jasných pravidel pro investory. Praha ale tento nástroj prakticky nevyužívá - existuje jen jeden regulační plán pro lokalitu Anenská. Vedle toho existuje ještě 5 rozpracovaných regulačních plánů, nepočítá se ale s tím, že by byly dokončeny a vydány. 

Tím se dostáváme k jejich největšímu problému - v Praze se přestaly pořizovat, primárně s argumentací o jejich neprojednatelnosti. V území, která by měla regulovat, je podle tohoto názoru příliš mnoho zájmů a specifik, než aby mohly být integrovány jedním závazným dokumentem. V praxi to zatím ale nikdo neověřil, absence regulačních plánů je potenciálně jedním z největších deficitů územního plánování v Praze. Mohly by totiž jednoznačně rozhodnout o budoucnosti klíčových lokalit, zajistit vhodné projednání s veřejností i všemi dotčenými aktéry, a požadovanou shodu či kompromis o využití území zajistit elegantní cestou. Praze by se vyplatilo se zpracováním regulačních plánů zabývat, začít je možné od podrobné analýzy jejich pořízení. Metropolitní plán s regulačními plány nepočítá a namísto nich přichází se složitým a pravděpodobně nefunkčním řešením v podobě dvou úrovní územního plánování.

Podrobněji se na regulační plány a jejich zařazení v systému územního plánování podívejte na stránkách Institutu plánování a rozvoje.

Územní studie

Územní studie patří spolu s Územně analytickými podklady hl. m. Prahy do kategorie "územně plánovacích dokumenací". Podle stavebního zákona tyto studie ověřují možnosti a podmínky změn v území. Slouží jako podklad především k pořizování územních a regulačních plánů, ale i k rozhodování v územním řízení - samy o sobě však nejsou právně závazné.

Územní studie má konkrétně navrhovat, prověřovat a posuzovat možná řešení vybraných problémů nebo rozvoj některých funkčních systémů v území, například veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability, které by mohly významně ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspořádání území nebo jejich vybraných částí. 

Pořizovatelem je magistrát a úřady městských částí. Území studie se pořizují v případech, kdy to ukládá územní plán, z vlastního podnětu nebo z jiného podnětu. Jiným podnětem se rozumí především návrh zastupitelstva obce, orgánu veřejné správy, občana nebo občanského sdružení, fyzické nebo právnické osoby, která má vlastnická práva k pozemku nebo stavbě na území obce.

Potenciálním problémem územních studií je nízká právní závaznost a tedy i vymahatelnost. Pro rozhodování v území bude ve výsledku hlavním vodítkem územní plán. Územní studie může pomoci formovat jej takovým způsobem, aby závazná pravidla byla nastavena co nejlépe. Přesto se dlouhodobě spekuluje o tom, že větší jistotu by do rozhodování o území vneslo pořizování tzv. regulačních plánů. Dohody v území na bázi regulačních plánů jsou v Evropě běžné. V Praze jsou ale často odmítány kvůli tomu, že nebude možné sladit všechny zájmy v území (především zájmy vlastníků) v rámci jedné závazné regulace, a že jsou tudíž v praxi neprojednatelné. To ovšem v praxi ještě nikdo neověřil.

Vzhledem k postavení územních studií v rámci hierarchie územního plánování a jejich nezávaznosti, je problematická i účast veřejnosti na jejich pořizování. Magistrát nic nenutí k tomu, aby studie s veřejností projednával a umožnil tak propsání zájmů obyvatel do těchto dokumentů. Je to ovšem v jeho velkém zájmu - jsou to totiž právě obyvatelé, kdo by měli mít možnost do tohoto způsobu regulace mluvit a vznášet do něj své požadavky.

Přehled územních studií, ať už schválených nebo pořizovaných, najdete na webu magistrátu.

Arnika se intenzivně věnovala např. připomínkování územní studie Bubny - Zátory. Připomínky k 1. návrhu studie najdete zde.

Praha - publikace

Hledáte návod jak změnit své město k lepšímu, čerpáte nápady nebo si chcete zpříjemnit volno inspirativní četbou? Ponořte se do našich publikací, které nabízíme zdarma ke stažení.
další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe Kanál Dunaj-Odra-Labe