Zásady územního rozvoje

zur

Územní plán není jediným nástrojem, kterým se v Praze řídí výstavba. Dalším závazným dokumentem, který je v hierarchii územního plánování nadřazený územnímu plánu, jsou Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy (ZÚR). Zásady územního rozvoje představují základní koncepci rozvoje kraje - jímž je také Praha.  Pořizují setedy pro stejné administrativní území, ale v jiné míře podrobnosti. Upravují základní koncepci rozvoje, obecná pravidla výstavby a obsahují také záměry “nadmístního významu”, tedy zásadní stavby, např. velké dopravní tepny anebo upravují regulaci pro transformační plochy a brownfieldy. Určují rozvojové oblasti pro stavby či infrastrukturu, které zasahují více městských částí nebo jsou významné pro celou Prahu – všechny druhy dopravy, nové obytné a průmyslové čtvrti, ale i plochy zeleně a rekreace. Stavební zákon rozlišuje několik typů územních plánů („územně plánovacích dokumentací“) uspořádaných hierarchicky. To znamená, že celostátní územní plán (Politika územního rozvoje) je závazný pro krajský (Zásady územního rozvoje), ten zase pro obecní a ještě podrobněji může nadřazené plány rozpracovávat tzv. regulační plán.

 

Zásady územního rozvoje pravidelně procházejí aktualizacemi, které upravují definice, jež jsou v ZÚR obsaženy. To může mít zásadní vliv na to, jak se bude v Praze o výstavbě rozhodovat. Jednak se jimi musí při rozhodování řídit stavební úřady, zároveň jejich podmínky musí splňovat také územní plán. Právě proto se v poslední době pražské ZÚR aktualizovaly - aby otevřely cestu problematickému Metropolitnímu plánu. Proces by ovšem měl být přesně opačný - ZÚR mají představovat vizi a jasné základní schéma regulace, kterým se bude řídit územní plán, nikoli naopak.

 

Co dělat při aktualizaci

Každý může k návrhu aktualizace podávat připomínky (i městské části), zástupce veřejnosti může uplatnit námitku, o které musí být rozhodnuto. Vlastníci námitky nepodávají. Připomínky i námitky se musejí podávat písemně. Aktualizace se bude vydávat jako opatření obecné povahy. Dotčení vlastníci, zástupci veřejnosti nebo městské části proti němu mohou podat žalobu. Zástupce veřejnosti se může žalobou bránit proti rozhodnutí o své námitce. Schválenou aktualizaci zásad lze napadnout žalobou. Přehled žalob proti pražským zásadám najdete zde. Je také možné požádat o jejich přezkum Ministerstvo pro místní rozvoj.

Zmocnění zástupce veřejnosti

Občané Prahy mohou zmocnit tzv. zástupce veřejnosti, aby na základě jejich věcně shodné připomínky (tj. připomínky, která se týká jedné konkrétní otázky) podal námitku. O takové námitce pak musí zastupitelé rozhodnout a rozhodnutí řádně odůvodnit.

První Zásady z roku 2009

První Zásady územního rozvoje byly schváleny v roce 2009. K tehdejším „zásadám“ bylo ustaveno 8 zástupců veřejnosti. Těmi se stali jednotlivci a občanská sdružení, která získala více než 500 podpisů občanů pod hromadné námitky. Protože zastupitelé ignorovali velkou části námitek občanů, bylo proti dokumentu podáno několik žalob. Směřovaly zejména proti výstavbě nové vzletové dráhy na mezinárodním letišti v Ruzyni a proti vedení Pražského okruhu skrz obytné čtvrti.

 

Připomínky Arniky k 5. Aktualizaci Zásad najdete zde.

 

Podrobně si o pražských Zásadách územního rozvoje můžete přečíst na stránkách Institutu plánování a rozvoje, kde je k dispozici také jejich celé znění.

Praha - publikace

Hledáte návod jak změnit své město k lepšímu, čerpáte nápady nebo si chcete zpříjemnit volno inspirativní četbou? Ponořte se do našich publikací, které nabízíme zdarma ke stažení.
další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe Kanál Dunaj-Odra-Labe