Pěstební a zdravotní důvody - oznámení předem

Oznámení kácení z tzv. pěstebních nebo zdravotních důvodů se podává písemně nejméně 15 dnů předem, musí mít stejné náležitosti jako žádost o vydání povolení a podává se k orgánu ochrany přírody příslušnému podle stejných pravidel, jako kdyby se kácení povolovalo.

Nemá-li oznámení uvedené náležitosti, postupuje úřad podle § 37 odst. 3 správního řádu, tj. pomůže oznamovateli nedostatky odstranit nebo jej vyzve k odstranění nedostatků a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu. Přitom ho poučí, že lhůta 15 dní začne běžet až podáním řádného oznámení.

Pěstební důvody

Z tohoto důvodu lze podle zákona o ochraně přírody kácet za účelem „obnovy porostů“ nebo při provádění „výchovné probírky porostů“. Podle výkladu MŽP lze pěstební důvody aplikovat na dřeviny rostoucí mimo les zcela výjimečně. Uplatní se jen v případech, kdy je kácení součástí způsobu pěstování dřevin – tedy u ovocných sadů nebo okrasných keřů, které tvoří jako celek „porost” živého plotu. Kácením těchto dřevin z pěstebních důvodů se tedy obnovuje nebo zachovává funkční hodnota celého porostu.

Zdravotní důvody

Podle výkladu MŽP lze za zdravotní důvody považovat jen takové situace špatného zdravotního stavu dřevin, kdy možná náprava spočívá výhradně v pokácení dřeviny. V praxi se jedná zejména o epidemické nákazy (grafióza jilmů, šarka u švestek apod.). Při výskytu nákazy může orgán ochrany přírody dokonce kácení sám uložit. Za zdravotní důvody nelze považovat nízkou vitalitu dřeviny, zejména, je-li tento stav stromu důsledkem zanedbání péče.