Příklad - Benátky nad Jizerou

Česká republika v současnosti skládkuje přibližně dvojnásobek směsného odpadu než podle evropské legislativy (skládkové směrnice) bude moci v roce 2020. Proto jsme začali analyzovat odpadové hospodářství vybraných měst, abychom ukázali, kde mají potenciál tuto produkci snížit.

1) Proč jsme si vybrali Benátky nad Jizerou?

Máme zde kontakt na aktivní lidi, kteří projevili zájem pracovat na zlepšení odpadového hospodářství města. Nás samotné město zaujalo, protože je zde poměrně vysoká produkce směsného odpadu, téměř 300 kg na obyvatele a rok. Je zde velký potenciál pro zlepšení.

2) Které kroky jsme zatím učinili?

a) Analýza odpadového hospodářství města

Získali jsme a analyzovali data o produkci komunálních odpadů ve městě a nákladech, s tím spojených. Souhrnné údaje o produkci komunálních odpadů za roky 2013 až 2015 obsahuje následující tabulka.

Produkce odpadu 2013-2015

Z tabulky vyplývá, že produkce komunálních odpadů je ve městě poměrně vysoká. Benátky v roce 2014 měly nejvyšší produkci směsného odpadu v porovnání s dalšími městy nad 5000 obyvatel daného regionu. Průměrná produkce tohoto odpadu v roce 2014 ve Středočeském kraji byla 240 kg/ob, v ČR asi 200 kg/ob.

Hledali jsme důvody vysoké produkce směsného odpadu a zjistili několik důležitých faktů. Jedním z nich je to, že domácnosti mají k dispozici velký objem nádob na směsný odpad. Zatímco obce s nízkou produkcí odpadu mají tento objem 2 litry/osoba/den, v Benátkách je to 6,6 litrů (doporučená hodnota je 4 litry). Určitý podíl tohoto odpadu také produkují živnostníci. Ty podle české legislativy musí buď uzavřít smlouvu s městem, nebo přímo se svozovou firmou. Část firem v Benátkách však žádnou smlouvu nemá.

Další významný faktor ovlivňující produkci směsného odpadu ve městě je nedostatečná osvěta. To se mimo jiné projevilo v tom, že přestože město zavedlo svoz bioodpadů od domu, nevedlo to k významnému poklesu směsného odpadu, jak se tomu děje v jiných nám známých případech.

Úroveň třídění komunálního odpadu vzrostla v letech 2013 až 2015 z 20,5 na 27,7 % a to hlavně v důsledku množství vytříděných bioodpadů. Označit ji ale můžeme spíše za průměrnou. Ty nejlepší města v ČR již třídí 50 % a více a jsou schopni vytřídit přes 60 kg papírů, plastů a skla na 1 obyvatele. Jedním z významných faktorů, který brání rozvoje třídění ve městě, jsou vysoké náklady na tříděný sběr. Náklady na tříděný sběr v obdobně velkých městech jsou významně nižší. Zatímco v Benátkách to v roce 2014 bylo 237,21 Kč/ob, jinde to bylo jen 145,3 Kč/ob.

b) Připomínkování Plánu odpadového hospodářství města

Každé město, jehož produkce ostatních odpadů překročí hranici 1000 tun, musí zpracovat plán odpadového hospodářství. Při projednávání plánu jsme navrhli snížit objem nádob na směsný odpad. S naším argumentem souhlasila i svozová firma. Pro město a veřejnost jsme připravili i srovnávací studii Benátek s Lysou nad Labem, městem obdobně velikým, ale s podstatně nižší produkcí směsného odpadu, které ale sváží od rodinných domů popelnice 1x za 14 dní a nikoli každý týden, jak je tomu v Benátkách.

c) Dotazníkové šetření mezi obyvateli Benátek nad Jizerou

Ve spolupráci s dobrovolníky jsem provedli dotazníkové šetření u obyvatel. Při tomto šetření jsme zjistili, že běžný obyvatel města není schopen posoudit stav odpadového hospodářství místa, kde žije. Přesto jsme zjistili řadu zajímavých údajů:

  • 86,4 % dotázaných byla spokojena se stávajícím systémem
  • zhruba polovina dotázaných by nepoužila samolepku na schránku kvůli reklamě, kterou buď čte, nebo papír dávají dětem do sběru (organizují ho školy). Poznámka: množství reklamy v ČR vzrostlo po vstupu do EU asi na trojnásobek (je to asi 20 kg na 1 poštovní schránku).
  • 55,2 % dotázaných by změnilo stávající platbu za odpady na hlavu na platbu podle skutečně produkovaného množství (PAYT)
  • 72 % dotázaných by uvítalo více informací o odpadovém hospodaření města, možnostech a kompostování a možnostech předcházení vzniku odpadu

d) Informování veřejnosti o stavu odpadového hospodářství města

Pro veřejnost jsme shrnuli získané informace a informovali ji formou jednoduchého letáku. Distribuci letáku zajistili místní lidé.

e) Spolupráce se základní školou „Otevřeno“

V Benátkách spolupracujeme se ZŠ Otevřeno, během projektu se zde konal 2x bazar dětského oblečení. Škola má také zřízen recyklační koutek, aby děti věděli, co a jak třídit. Ve škole jsme pořadali seminář na téma "Odpadové hospodářství obcí".