Příklady odpadového hospodářství ze zahraničí

V zahraničí můžeme nalézt řadu velice inspirativních příkladů fungování odpadového hospodářství a to na úrovni měst i celých regionů. 

COVAR 14 - Itálie

duomo-torinoilustrační foto, zdroj: goodfreephotos.comCOVAR je příklad integrovaného systému nakládání s odpady ze severní Itálie. Jedná se o region s 250 tisíci obyvateli, skládá se z měst a obcí v okolí Turína. Během 2 let zde snížili produkci směsného komunálního odpadu o 40 %, současně zhruba o stejnou hodnotu zde zvýšili recyklaci, Výsledku dosáhli díky důrazu na osvětu, prevenci, motivaci a také díky nastavení celého systému sběru (sběr odpadu od dveří tzv. door to door). Díky vyšší recyklaci ušetřili náklady za skládkování (za roky 2004 až 2010 činí úspory přes 27 miliónů EUR). Příklad je zajímavý i tím, že zde publikují data o výsledcích třídění na internetu. Podrobnosti naleznete v tomto článku (pdf).  

 

 

 Belgie - Flandry

flandryilustrační foto, zdroj: goodfreephotos.comFlandry (část Belgie) patří mezi nejúspěšnější země v odpadovém hospodářství v Evropě. Recyklují zde přes 70 % odpadů. Přesto ČR nezaostává za Flandry tolik, jak by se na první pohled zdálo. Je to proto, že průměrná produkce komunálních odpadů z domácností ve Flandrech je kolem 550 kg/obyvatele, kdežto v ČR to je něco nad 300 kg/obyvatel. Nižší produkce v ČR souvisí s nižší spotřebou, ale také s domácím kompostováním, díky kterému se část bioodpadu nedostane do evidence odpadů. Z čeho bychom si mohli vzít příklad, je to, kolik se ve Flandrech vyprodukuje zbytkového směsného odpadu. Zatímco tam je to kolem 150 kg/obyvatele, v ČR byl součet směsného a objemného odpadu z domácností v roce 2010 asi 260 kg/obyvatel.

Vývoj odpadové politiky ve Flandrech:

1986 - 1990 zahájení tříděného sběru (papír, sklo, plasty..., bez bioodpadu), zavedení daní na spalovny a skládky
1991 - 1996 zaveden sběr bioodpadu, první požadavky na prevenci vzniku odpadů, platba obyvatel podle množství vyprodukovaného odpadu (PAYT)
1997 - 2002 zákaz skládkování vybraných druhů odpadů
2003 - 2007 cíl pro prevenci (13 % k roku 2000), cíl pro recyklaci (70 %), limit pro max. produkci směsného a objemného odpadu (150 kg/obyvatel za celé Flandry, 200 kg/obyvatel pro regiony), absolutní zákaz skládkování odpadů z domácností
2008 cíl pro prevenci (2 % ročně), podpora odpovědné spotřeby, stabilizace celkové produkce odpadů z domácností, limit pro max. produkci směsného a objemného odpadu (150 kg/obyvatel za celé Flandry, 180 kg/obyvatel pro regiony)

Vývoj ve Flandrech potvrzuje, že předcházení vzniku odpadů vyžaduje určitý systém a řád.

Podrobný popis fungování odpadového hospodářství Flander naleznete v tomto článku.

 

Freistadt

freistadtilustrační foto, zdroj: cityguidefreistadt.atNa území okresu Freistadt o rozloze 100 tis. ha se nachází 27 obcí, v nichž žije celkem 64 tis. obyvatel, přibližně ve 23 tis. domácnostech. Největší obcí je Freistadt se zhruba 8 tis. obyvateli, následuje obec Pregarten s asi 5 tis. obyvateli. Zbylé obce mají mezi 600 až 3,5 tis. obyvateli. Jedná se tedy spíše o venkovské území s menší hustotou obyvatelstva a množstvím ekologicky hospodařících zemědělců.

V roce 1992 zde začal fungovat systém decentralizovaného kompostování realizovaný místními sedláky. Tento systém je výhodný z mnoha důvodů - roste zde kvalita půdy (a tím i pěstovaných plodin), snížilo se množství použitých minerálních hnojiv a pesticidů, v regionu se zvýšila zaměstnanost (jedná se o oblast s menším počtem pracovních příležitostí) a protože se bioodpady přepravují na krátké vzdálenosti, nezvýšilo se ani dopravní zatížení regionu (přitom jsou nízké náklady na přepravu odpadů). Další výhodou jsou nízké investiční náklady. Do roku 2001 se podařilo zavést třídění bioodpadu ve 24 z 27 obcí okresu. Za rok se zde vytřídí kolem 100 kg bioodpadu na 1 obyvatele.

Celý článek s podrobnějšími informacemi (pdf).