Příklady revitalizací z Německa

Revitalizace řeky Isar v Mnichově

isar_2Řeka Isar (Isar = keltsky „divoký“) pramenící ve výšce 1.160 m. n.m., protéká několik kilometrů severně od německo-rakouské hranice a ústí po 259 km u Deggendorfu do Dunaje, jejíž povodí činí cca. 9.000 km2. Typově je řeka štěrkovitá,kamenitá. Vlivem stavebních úprav ztratila řeka Isar v oblasti Mnichova za posledních 200 let charakter alpské divočící řeky.

 

Tok byl kanalizován, vícekrát navzdouván a voda z řeky byla odváděna díky vodním elektrárnám Höllriegelskreuth, v Pulpách a v Mnichově. To vedlo k drastickému zhoršení ekologických poměrů. Z řeky Isar se stal nevětvený tok s příliš malými zůstatkovými průtoky, stará říční koryta zarostla, což mělo za následek výrazné narušení struktury populace místních rybích druhů.

Při projektu se největší pozornost zaměřila na přeměnu v přírodě blízkou říční krajinu, jejímž vzorem je rozvětveně tekoucí řeka Isar v širokém štěrkovém řečišti, jejíž tok se mění po každé povodni. Dalším cílem bylo znovuobnovení ekologických funkcí včetně průchodnosti, zlepšení protipovodňové ochrany, navýšení průtoku, zlepšení kvality břehových zón pro kvalitní trávení volného času a rekreaci.

Výsledkem revitalizace je, že i přes rekordně velký stav rozvodněné řeky v roce 2005 o výšce 5,36 m, zůstal Mnichov povodňových katastrof ušetřen. Ze tří založených štěrkových ostrovů existuje už jen prostřední. Ihned po ukončení prací začala řeka Isar intenzivně přetvářet své řečiště. Starý porost na svazích hráze zůstal dál zachován. Demontáží opevnění koryta se zlepšila protipovodňová ochrana na řece Isar i optický dojem. Isar se znovu stala přístupnější řekou nabízející plnohodnotnou rekreaci.

Na revitalizaci se podíleli Stavební referát zemského a Referát pro zdraví a životní prostředí zemského hlavního města Mnichov i bavorský Zemský vodohospodářský úřad v Mnichově. Na zahájení a připomínkování se podílela také Aliance Isar, která návrh zpracovávala od roku 1995. Zapojila se i pracovní mezirezortní skupina „Plán Isar“ pod vedením vodohospodářského úřadu a byly do něj zahrnuty výsledky ankety občanů z roku 1995. Náklady projektu „Plán Isar“ činí okolo 28,1 mil. Eur ( Bavorsko hradí 55 %, město Mnichov 45 %).

pdf Infolist revitalizace řeky Isar.pdf

Projekt „Wertach vital“

wertachSměrnice Evropské unie určují, že do r. 2015 se musejí všechny vodní toky dostat do tzv. dobrého stavu ekologicky, chemicky i z hlediska množství vody. Projekt „Wertach vital“, zahájený v roce 1997, pro toto vytváří předpoklady. Cílem projektu je nejen navrátit Wertachu jeho původní charakter alpínské řeky, ale také ochránit obyvatele před povodněmi, zabránit dalšímu zahlubování řeky včetně vytvoření nových biotopů a niv.

Jde o projekt Bavorska a Evropské unie. Celého plánovacího procesu se zúčastnili jak občané tak i experti z ochrany přírody a rybářství. Projektové území Wertachu zahrnuje posledních říčních 14 km až po ústí do řeky Lech.

Stavební práce na Wertachu probíhají již více než 6 let. Během těchto let se podařilo, že obyvatelé v dokončených úsecích jsou chráněni před povodněmi díky navýšení ochranné hráze až o 1m než je hladina stoleté vody. Nebezpečná zúžení u Ackermannského a Goggelského jezu byla odstraněna a byl vybudován most bez středových pilířů, které brzdily odtok. V první projektové části „Wertach vital“ byly vybudovány nové kamenné rampy a otevřené opevnění dna břehů brzdí sílu Wertachu, čímž zabraňují zahlubování říčního dna. Sanované a nově postavené hráze zajišťují protipovodňovou ochranu. V rozšířených úsecích Wertach může překládat štěrkové lavice, aniž by byla ohrožena protipovodňová ochrana a povodně tak odtékají jistěji. Díky stavebním úpravám je řeka přístupnější a rozvíjejí se biotopy s velkou druhovou pestrostí.

Další opatření ještě budou následovat v podobě vybudování dalších hrází a obtokového koryta v nivě pro odvod povodňových vod a lepší prostupnost pro ryby a další vodní živočichy. Nad Innegenským mostem budou osázený lesní plochy. Budou se také rozšiřovat a upravovat břehy a vše zakončí revitalizace úseku od mostu místní dráhy až k Ackermanskému jezu. Společně s vytvořením povodňo-vého koryta a lužního ramene tak vznikne cenný dynamický ekosystém. Záměrem je co nejvíce vrátit Wertachu jeho původní charakter. Vytvořit dynamický a prostupný tok s cenným ekosystémem.


Odstranění přehrady na potoku Krebsbach

krebsbachPřehrada Krebsbach ležící v okrese Greiz byla vybudována v letech 1962-1964 společností SDAG Wismut pro zajištění dodávek užitkové vody ke zpracovávání uranové rudy.Po 30 letech životnosti přestala splňovat nutné technické parametry, čímž hrozila bezpečnostní rizika a původní účel vodního díla. Přehrada Krebsbach byla sypaná s kamenitou hrází, uprostřed těsněnou jílovým jádrem, o výšce 18,5 m a celkovém retenčním objemu nádrže 0,43 mil. m3. Navíc při revizi technického zařízení byly odhaleny vážné stavební nedostatky, hrozilo také značné riziko dle hydrologických výpočtů v případě povodňové události. Tyto důvody vedly Durynské Vodovody a kanalizace v roce 1997 k rozhodnutí provést v Německu vůbec poprvé odstranění přehrady a plně obnovit průchodnost toku a oblast vzdutí přetvořit na přírodě blízkou nivní krajinu.

Tok byl upravován na třech úsecích - v Kleinreinsdorfu, u Krebsmühle a v Neumühle, a to v celkové délce 417 m. Cílem projektu je obnovit průchodnost potoku Krebsbach odstraněním technického zařízení a hráze. Součástí projektu je i realizace kompenzačních opatření zajišťující přirozené ochranné funkce toku a protipovodňovou ochranu.Jako první část proběhla demontáž a demolice vzdouvacího objektu. Při plánování odstanění přehrady byly zčásti použity zcela nové metody, neboť takový záměr byl v Německu představen poprvé. V údolní nivě byly v úseku asi 20 m zaraženy uzavřené štětovnice kvůli vyrovnávání hladiny podzemní vody. Během postupného snižování hladiny, vypouštění přehrady musela být přijata rozsáhlá opatření k ochraně obojživelníků a přemístění velkých mlžů. Realizace možnosti rozlivu na dolním toku při povodni je nejvýznamnější zásah, se kterým bylo nutné se vypořádat, zároveň se řešil zánik vyrovnávací funkce přehrady v případě malých povodní (Q<50). či výsadba porostu včetně navazující péče o porost po dobu stanovenou v plánu. K těmto opatřením patří také založení nového koryta potoka a dvou povodňových koryt, odstranění tří příčných objektů pod přehradou (překážky v migraci) a různá opatření ke zvýšení ekologické hodnoty okolní krajiny a ke zlepšení rekreačních možností.

Kompenzační a náhradní opatření řeší konkrétně možnosti rozlivu na dolním toku při povodni; výsadba porostu včetně navazující péče o porost po dobu stanovenou v plánu. K těmto opatřením patří také založení nového koryta potoka a dvou povodňových koryt, odstranění tří příčných objektů pod přehradou (překážky v migraci) a různá opatření ke zvýšení ekologické hodnoty okolní krajiny a ke zlepšení rekreačních možností.

Náklady na projekt činily 250 000 euro za zhotovení studie ekologické únosnosti a doprovodného krajinotvorného plánu. Na projektu spolupracovala také PROWA Engineering s.r.o. (technické schvalování plánů).

pdf Infolist Krebsbach.pdf

Střední tok řeky Altmühl

altmuhlAltmühl býval označován jako „Nejpomalejší řeka Bavorska. Mezi městy Gunzenhausen a Treuchtlingen činí spád toku jen přibližně 0,15 ‰. Rozloha povodí činí 700 až 1000 km2 a průtok po 280 dnů v roce dosahuje ani 5m3/s.
Zhruba před 100 lety byl už střední tok řeky Altmühl mezi městy Gunzenhausen a městským mlýnem v Pappenheimu podroben rozsáhlé říční úpravě za účelem získat další hospodářské plochy, omezit záplavy a rychleji odvádět povodně. získat další hospodářské plochy, omezit záplavy a rychleji odvádět povodně, což se však zcela nepodařilo, ale ekologické škody, které vznikly masivní výstavbou před 90 lety na vodním toku a údolní nivě, jsou značné.

Louky v okolí jsou z velké části obhospodařovány extenzivně jako smluvně chráněné přírodní plochy nebo plochy chráněné v programu KULAP3. Dnes je to zřetelné hlavně tehdy, kdy voda silně zatížená nadměrným vstupem látek ze zemědělství je trvale zakalená řasami. Rozmanitá vodní flora (makrofyta) je potlačena. Chybějící břehové lemy houštin a chybějící zastínění usnadňují masový rozvoj řas. Zemědělské využití ploch v bezprostřední blízkosti toku brání vzniku strukturně bohatého břehového lemu jako životního prostoru a migrační stezky pro zvířata a rostliny, ale narušuje také výrazně i kvalitu vody vstupy hnojiv a postřiků, stejně tak jako splach orné půdy z nevhodně obdělávaných ploch do vodního toku.

Vodohospodářský úřad v Ansbachu si proto stanovil cíl rozsáhle ekologicky přeměnit celý střední tok Altmühl. Vodní tok i přilehlá údolní niva má být znovu rozvinuta do nerušeného rozmanitého životního prostoru pro flóru i faunu. Řeka by měla získat zpět původní charakter rozvětveného, meandrujícího, biologicky rozmanitého toku.

Nyní rozsáhlá ekologická přeměna znovu vytvořila v údolní nivě skladebně bohatou říční krajinu a tím prostor pro rostliny a zvířata. Vznikly široké pásy břehů i nepřístupné plochy ostrovů ponechané přirozenému nerušenému vývoji. Projekt zahrnoval prodloužení a rozvětvení vodního toku, otevřením starých ramen, zúžením a rozšířením příčného profilu, stejně jako odkopy půdy, prohlubněmi a cíleně hrubými strukturami se zvýší schopnost zadržení vody, což přispěje k ochraně před povodněmi. Stavební úpravy koryta doplní iniciační porosty lesů a křovin odpovídající dané lokalitě, uskuteční se rozsáhlejší výsadba nivních porostů. Takto už bylo zalesněno 15 hektarů nivy. Nově vytvořené nepřístupné ostrovy a odstranění příjezdů k řece by měly zachovat prostor pro přirozenou a nerušenou sukcesi. Dříve byly břehy zpevňovány s místně netypickým kamenným obložením, nyní se však vědomě připouští přirozená dynamika vodního toku s břehovými nádržemi, vymíláním a naplaveninami, čímž se povzbuzuje i proměnlivý příčný profil koryta.

Ekologická přeměna vodního toku je financována z prostředků rozpočtu spolkové země Bavorsko, částečně také z podpory Evropské unie.

pdf Infolist Altmuhl.pdf

Patronát nad potokem Staersbach

Potok Staersbach pramení jihozápadně od Buxtenhude u Hamburku v blízkosti obce Sauensiek a ústí do řeky Este v obci Moisburg. Přes převážně dobrou kvalitu vody je struktura vodního toku značně pozměněná a jen na několika úsecích přírodě blízká.

Údolní potok se štěrkovitým dnem je díky intenzivní údržbě vodního toku a smyvům z přiléhajících zemědělských ploch z velké části zanesen bahnem a pískem. Monitoring ryb v květnu 2004 ukázal, že se v toku vyskytují pouze dospělí pstruzi, mladí jedinci úplně chybí. Tento přítok Este tedy neslouží jako stanoviště pro potěr a mladé ryby. Takovýto stav byl podnětem k projektu „Revitalizace nivy řeky Este a přilehlého údolí“ (zkráceně „Projekt Este“).

V rámci „Projektu Este“ byly uskutečněny řady jednotlivých menších projektů a revitalizačních opatření k obnově struktury stanovišť na řece Este a jejich přítocích. Jako první krok byl určen stav struktury a biologická a chemická kvalita toku. Tuto analýzu provedl Spolek mladých hasičů, stav rybí populace byl před zahájením úprav zmapován rybářským sdružením. Projekt Este byl přijat kladně díky intenzivní prací s veřejností, čímž se na projekt upozornilo, a díky tomu proběhla nutná povolovací řízení prakticky bez problémů. Lokality pro realizaci opatření byly vybrány tak, aby při záplavách, erozních jevech nebo jiných událostech nemohly být poškozeny nebo ohroženy žádné osoby a nebyla způsobena ani majetková újma. Majitelé pozemků, na které by opatření mohla mít nějaký dopad, s úpravami souhlasili dobrovolně.

Výsledkem projektu bylo, že na potoku Staersbach byly zaznamenány příznivé změny u vodních organismů. Z druhů makrozoobentos byly v pevném substrátu nalezeny larvy jepice, pošvatky a chrostíka, které tyto úseky dříve neosídlovali. Potok byl oživen a provzdušněn kamenitým pohozem. Zajímavé u tohoto projektu je, že tento v podstatě ryze ochranářský záměr dokázal oslovit místní lidi i úřady a získal širokou podporu místní veřejnosti. Úřady tento dobrovolnický projekt oceňují jako odlehčení administrativní práce v rámci ochrany přírody.

Projekt Staersbachu byl hrazen z prostředků Nadace Michael-Otto. Další prostředky byly získány z Nadace pro ochranu přírody okresu Hamburg a výhry. K podpoře projektu přispělo také poskytnutí traktorů a přívěsů, hodiny dobrovolnické práce a další nefinanční podpora od soukromých osob.

pdf Infolist Staersbach.pdf

Uvolnění potoka Dürrenbach

Potok Dürrenbach pramení na rozvodí řek Mohan a Sále v Durynsku a ústí do potoka Oßlabach (přítok řeky Sormitz). Kvalita vody je velmi dobrá, nevyskytují se žádné bodové zdroje znečištění. Úzké, odvodněné údolí potoka je využíváno jako louka a pastvina pro dobytek.

Problémem potoku Dürrenbach bylo zejména jeho zatrubnění (ze 2/3), přičemž jako krajinotvorný prvek potok neplnil ve významné rekreační oblasti uspokojivě funkci ani z hlediska vodohospodářského, ani ekologického.

Na několika kilometrech Dürrenbachu se podařilo revitalizovat mnoho různých prvků pro tvorbu přírodě blízkého toku a podporu jeho vlastní dynamiky. Vodní tok byl na celé trase odtrubněn a zrevitalizován, stupně byly vybaveny balvanitým skluzem překonatelným pro hlavní druhy ryb, na některých úsecích byl ponechán úplný a bezzásahový vlastní vývoj. Byl podpořen také rozvoj vegetace typické pro nivy a povolen jen extenzivní chov dobytka a využití luk. Ačkoli není Dürrenbach vzhledem ke své malé ploše povodí významným tokem, ukazuje se, že zlepšení ekologického stavu malého přítoku přispívá celkově k dosažení dobrého ekologického stavu toku většího.

Na projektu se podílel koncern Vattenfall, zemská správa Thüringen, vrchní Úřad na ochranu přírody, obecní město Wurzbach, úřad zemské rady Saale - Orla - Kreis, usedlíci a zemědělci a také projekční kancelář inženýrské biologie a vodní stavby Johannsen and Spundflasch.

Zlepšení vodního hospodářství krajiny v oblasti jezera Stechlin

Oblast jezera Stechlin leží na severu spolkové země Braniborsko. Charakter krajiny, která je součástí souvislé Meklenburské jezerní plošiny, je utvářen rozsáhlými lesy, velkým počtem průzračných jezer, rašeliništi a morfologicky rozmanitými vodními toky. Projektová oblast zahrnuje 7400 ha lesa a 1200 ha jezer.

Rozmanitost jezer, rašelinišť a vodních toků v oblasti jezera Stechlin byla značně narušena různými opatřeními a zásahy v krajině, které vedly k negativním změnám vodního režimu v povodí (k poklesu hladiny podzemních vod a jezer). U mnoha vodních útvarů se tak zrychlil proces eutrofizace a oblasti schopné přirozeně zadržovat vodu ztratily svou retenční funkci.

Hlavním cílem projektu je zlepšení vodního režimu krajiny zvýšením hladiny podzemní vody a hladiny jezer, zlepšení jakosti vody ve vodních útvarech, obnova zamokření rašelinišť a rašeliništních lesních porostů a v neposlední řadě revitalizace vodních toků. V rámci projektu byla na vodních tocích a jejich okolí provedena různá sanační opatření v kombinaci s lesnickými, rybářskými a turistickými plány hospodaření. Na klíčových místech byla provedena radikální opatření jako odstranění staveb. Projekt zahrnoval také práci se širokou veřejností.

Iniciátorem projektu byl projekt EU - LIFE - Stechlin, dalšími účastníky byli Správa přírodního parku Stechlin - Ruppiner Land Zemského úřadu pro životní prostředí Braniborsko, Lesnický úřad Templin, nadace Fond Ochrany Přírody Braniborsko a zájmový spolek Přírodní krajina Stechlin a Menzer Heide.

pdf Infolist Stechlin.pdf

Tvorba zdrojů aneb jak si vypěstovat pitnou vodu

Projekt, v jehož rámci má po celém území Německa vzniknout více než 130 ha lesa pro produkci pitné vody, odstartoval výsadbou listnatých stromů v oblasti Berlína a pokračoval v lokalitě Schermbeck/Dorsten v Severním Porýní - Vestfálsku.

Ačkoli se v Německu v dohledné době počítá s regionálními úbytky vodních zdrojů, paradoxně dochází k osídlování stále většího počtu ploch, které jsou pro vznik podzemní vody zásadní. Z toho důvodu je potřeba najít nové plochy pro získávání pitné vody nebo lépe využít ty stávající. Tři čtvrtiny objemu pitné vody přitom pochází ze zdrojů, v jejichž povodí se nachází les a lesní plochy (hlavně listnatých lesů, jež produkují mnohonásobně větší množství vody než lesy jehličnaté) jsou obzvláště vhodné ke zlepšování kvality a kvantity podzemní vody.

Základním principem projektu je tvorba smíšených lesů, kdy v čistě borovicových lesích na světlých místech starého porostu dochází k cílené výsadbě mladých buků, dubů a dalších druhů listnatých stromů. Nově vznikající listová střecha omezuje množství světla dopadajícího na zem, lesní půda tak méně zarůstá trávou a dešťové srážky se mohou snadněji vsakovat. Dlouhodobými cíli projektu jsou pak nejen zvýšení tvorby podzemní vody a zlepšení její kvality, ale také změny druhové skladby lesa na přírodní listnatý les, zvýšení biodiverzity a zlepšení povědomí o významu lesa, vody a druhové rozmanitosti.

Měření v projektových oblastech potvrdilo pozitivní vliv změny druhové skladby lesa na hloubkovou infiltraci - tvorba podzemní vody ve smíšeném lese byla oproti monokulturnímu borovicovému porostu až zdvojnásobena a při úplném přechodu na bukový les dokonce ztrojnásobena.

Aktérem projektu je sdružení Trinkwasserwald® e. V. (sdružení „Les pro pitnou vodu“) podporované společností BIONADE s. r. o. a dále regionální partneři. Projekt je financován částkou přibližně jeden milion eur.

 

Modelový region Wümme v Dolním Sasku a Brémách

Modelový region pro naplnění Rámcové směrnice o vodách Wümme zahrnuje celé povodí řeky Wümme (2188 km2) se všemi jejími přítoky. Wümme pramení na Lüneburské pláni a protéká Dolním Saskem a Brémami. Tok je součástí evropské sítě chráněných území Natura 2000. Ochrana řek a potoků v povodí Wümme má dlouhou tradici a proto nápad udělat z Wümme vzorový region pro implementaci RSV byl výsledkem přirozeného vývoje.

Cílem projektu je uskutečnit příkladná opatření k přírodě blízkému vývoji krajiny povodí s hlavním důrazem na zapojení zájmových území a široké veřejnosti. Projekty se v prvé řadě soustředí na práci s veřejností, kdy bylo vydáno několik informačních materiálů, které nastiňují roli vody v krajině, ukazují konkrétní cíle a opatření, pracovní principy a těžiště ochrany přírody, stejně jako pohled na přírodu a krajinu Wümme. Rovněž je realizován projekt, jež má vzbudit zájem místních obyvatel, spolků a škol o vodní tok v obci, vysvětlit záměry RSV a zvolené části potoka uvést do dobrého ekologického stavu.Díky informovanosti a účasti veřejnosti se v oblasti Wümme daří u regionálních aktérů zlepšit povědomí o cílech a obsahu RSV a zvláště pozoruhodná je intenzivní spolupráce veřejnosti, stejně jako počet aktérů podílejících se na projektu.

Zodpovědnost za prosazování RSV v povodí Wümme leží na dolnosaském Zemském podniku pro vodohospodářství, ochranu pobřeží a přírody, podnikovém úřadu Verden a na brémském senátoru pro ochranu přírody. Dále byla založena oblastní spolupráce Wümme, která zastupuje zájmové a ekologické spolky, zemědělce a lesní hospodáře, územní spolky a další zájmové skupiny. Aktéry z nestátní sféry jsou nadace Stiftung NordWest Natur, biologická stanice Osterholz, rybářské spolky a síť vodních ekologických sdružení Wassernetz Wümme.

pdf Infolist Wumme.pdf