Příloha I: Tabulka zainteresovaných stran

Zainteresované strany

Zapojení do problematiky

Zapojení

Vliv

Zájem

Pozice

Dopad na zainteresované strany

Význam (skóre)

Rada EU

harmonizace legislativy

vysoké

vysoký

nízký

podpůrná

nízký

střední (5)

vypracování legislativy EU ve vodohospodářských otázkách

Magistrát hl. m. Prahy

konečné rozhodování o městském vodním hospodářství v Praze

střední

vysoký

vysoký

podpůrná

vysoký

vysoký (9)

koordinace PVS a PVK (Veolia)

Útvar rozvoje města

příprava a zpracování územního plánu Prahy

střední

střední

vysoký

podpůrná

střední

střední (7)

Ministerstvo zemědělství

plánování využití vodních útvarů

vysoké

vysoký

vysoký

podpůrná

střední

vysoký (8)

Ministerstvo životního prostředí

ochrana vodních útvarů a ekosystémů

vysoké

vysoký

vysoký

podpůrná

střední

vysoký (8)

Ministerstvo zdravotnictví

normy pro pitnou vodu (zákon 258/2000 Sb., vyhláška 252/2004 Sb.)

 

 

 

 

 

 

ve spolupráci s MŽP – kvality vody pro plavání

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo dopravy

využití povrchových vod pro říční plavbu

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo obrany

správy vodních toků a útvarů na území vojenských újezdů

 

 

 

 

 

 

Povodí Vltavy

správa Vltavy

vysoké

vysoký

střední

podpůrná

vysoký

vysoký (8)

Strana zelených

prosazování zelené politiky s cílem podílet se na rozhodování

střední

střední

nízký

nezabývá se

střední

střední (5)

Úřad městské části Praha 15

realizace politiky z vyšší úrovně státní správy

střední

střední

střední

podpůrná

střední

střední (6)

Úřad městské části Praha 10 - odbor životního prostředí

realizace politiky z vyšší úrovně státní správy

nízké

střední

střední

podpůrná

střední

střední (6)

Praha 10 - odbor územního rozvoje

realizace politiky z vyšší úrovně státní správy

nízké

střední

střední

podpůrná

střední

střední (6)

starosta Štěrbohol

realizace politiky z vyšší úrovně státní správy

nízké

střední

střední

podpůrná

střední

střední (6)

starosta Zličína

realizace politiky z vyšší úrovně státní správy

střední

střední

střední

podpůrná

střední

střední (6)

Lesy hl. m. Prahy

správa malých vodních toků

vysoké

vysoký

střední

podpůrná

vysoký

vysoký (8)

Zemědělská vodohospodářská správa

správa malých vodních toků tekoucích v zemědělsky využívané krajině

 

 

 

 

 

 

PVK (Veolia)

provozování infrastruktury v oblasti pitné a odpadní vody

vysoké

vysoký

vysoký

podpůrná

vysoký

vysoký (9)

PVS

podávání návrhů v oblasti vodohospodářské infrastruktury a jejich realizace

vysoké

vysoký

vysoký

podpůrná

vysoký

vysoký (9)

Orco

dosahování zisku výstavbou budov

nízké

střední

nízký

nezabývá se

vysoký

vysoký (9)

Arnika

podpora občanů a obrana životního prostředí v Praze

střední

střední

střední

podpůrná

nízký

střední (5)

koalice Trojmezí

spojování lidí a organizací s cílem zachránit zelené plochy v Trojmezí

střední

nízký

střední

podpůrná

nízký

nízký (4)

Výzkumný ústav vodohospodářský TGM

výzkum kvality vody

vysoké

střední

střední

podpůrná

nízký

střední (5)

odborná podpora ochrany vod

ČVUT

provádění výzkumu městského vodního hospodářství a vydávání publikací

střední

střední

nízký

podpůrná

nízký

nízký (4)

Muzeum pražského vodárenství v Podolí

poskytování informací

nízké

nízký

nízký

nezabývá se

nízký

nízký (3)

Ekotechnické muzeum

poskytování informací

nízké

nízký

nízký

nezabývá se

nízký

nízký (3)

občané

využívání vodohospodářského systému a infrastruktury

nízké

nízký

vysoký

nezabývá se

střední

střední (6)

turisté

využívání vodohospodářských služeb a spotřeba

nízké

nízký

nízký

nezabývá se

nízký

nízký (3)

 

Příloha II: Transport kalu z čistírny odpadních vod

Příloha II: Transport kalu z čistírny odpadních vod

 

Příloha III: Názory občanů na povodně (otázka č. 18)

Příloha III: Názory občanů na povodně (otázka 18)

 

Příloha IV: Charakteristiky lokalit – městská vodohospodářská infrastruktura

Lokalita

Pitná voda

Kanalizační systém

Přívalová voda

Čištění odpadní vody

Protipovodňová ochrana

Praha 7

Dodává ji bez problémů firma Veolia.

Má kombinovaný kanalizační systém.

Oblasti nové výstavby, budou mít separovaný systém.

V oblastech nové výstavby bude přívalová voda ze separovaného systému vypouštěna do Vltavy bez zadržování, vsakování a jakéhokoli čištění.

Odpadní voda se čistí v ÚČOV.

Vertikální nábřeží na břehu Vltavy.

Mobilní protipovodňové bariéry během povodní.

Nádrže na Vltavě.

Ochrana je pro Q500

Zličín

Polovinu dodává bez problémů firma Veolia a zbytek místní zdroj Aquaconsult (podzemní voda).

Přímo v lokalitě je čistírna, ze které se voda vypouští do kanalizačního sběrače napojeného na ÚČOV.

Má separovaný kanalizační systém.

Přívalová voda ve Zličíně se buď vsákne v řadě zelených ploch, zadrží se ve třech rybnících nebo odteče do kanalizace a vypustí se do Vltavy bez zadržování, vsakování a jakéhokoli čištění.

Problémem je zanášení vstupů do kanalizace.

Odpadní voda se čistí v ÚČOV.

Vertikální nábřeží na břehu Vltavy.

Mobilní protipovodňové bariéry během povodní.

Ochrana je pro Q100

Praha 8 (Karlín a Libeň)

Dodává ji bez problémů firma Veolia.

Má separovaný systém a odpadní voda se vypouští do kanalizačního sběrače napojeného na ÚČOV.

V místní zahrádkářské kolonii není žádný kanalizační systém.

Přívalová voda se vypouští přímo do Vltavy bez jakéhokoli čištění a vsakování.

Odpadní voda se čistí v ÚČOV.

V místní zahrádkářské kolonii se používají suché záchody.

Hráz pro oddělení zátopových území

Systém vodních vrat s přepadem a čerpací stanicí

Mobilní protipovodňové bariéry během povodní.

Ochrana je pro Q500

Praha 10, 11 a 15 (Trojmezí)

Dodává ji bez problémů firma Veolia.

Odpadní voda se shromažďuje a dopravuje kombinovaným systémem do ÚČOV.

Většinou se shromažďuje a dopravuje kombinovaným systémem do ÚČOV.

Část dešťové a odtékající vody se zadržuje v rekreačních rybnících, z nichž se vypouští do malých toků.

Odpadní voda z kombinovaného kanalizačního systému se čistí v ÚČOV.

Na východě má přehradu a na západě jez s přísnou regulací.

Štěrboholy – Dubeč

Dodává ji bez problémů firma Veolia (potrubí nemá dostatečnou kapacitu pro budoucí výstavbu).

Je zde jak kombinovaný tak separovaný kanalizační systém.

Některé domy nejsou napojené na kanalizační systém. Některé z nich využívají žumpy nebo septiky.

Přívalová voda ze separovaného systému se vypouští bez čištění přímo do malých vodních toků.

Je zde několik retenčních nádrží.

Odpadní voda z kombinovaného systému se odvádí do ÚČOV.

Odpadní voda ze separovaného systému se rovněž odvádí do ÚČOV.

 

 

Příloha V: Vztahy zainteresovaných stran Příloha V: Vztahy zainteresovaných stran

 

Příloha VI: Průměrné a maxiální využití ekosystémů

Obrázek 12: Průměrné a maximální využití řekyObrázek 13: Průměrné a maximální využití rybníků Obrázek 14: Průměrné a maximální využití parků

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 12 (vlevo): Průměrné a maximální využití řeky

Obrázek č. 13 (uprostřed): Průměrné a maximální využití rybníků

Obrázek č. 14 (vpravo): Průměrné a maximální využití parků


Příloha VII: Názory občanů na to, jak si cení ekosystémových služeb
Obrázek 16: Hlavní témata seřazená podle jejich významuObrázek 15: Hlavní témata, kterými je potřeba se zabývat v budoucnosti, seřazená podle jejich významu

 

 

 

 

 

Obrázek č. 16 (vlevo): Hlavní témata seřazená podle jejich významu

Obrázek č. 15 (vpravo): Hlavní témata, kterými je potřeba se zabývat v budoucnosti, seřazená podle jejich významu


Příloha VIII: Význam různých ekosystémů ve vztahu k funkcím, které poskytují

24 VyznamEkosys

 

Příloha IX: Formulář pro dotazníkové šetření


Číslo dotazníku: ……………………             Datum: ……………… května / června 2010

      Lokalita: ……………………………………      Počasí…………………………………

 

      DOTAZNÍK PRO OBČANY A TURISTY

 

Jsme studenti Univerzity ve Wageningenu v Nizozemí. V současné době provádíme výzkum týkající se městského vodního hospodářství v Praze. Chtěli bychom se dozvědět, jaký je váš názor na vodohospodářskou problematiku v Praze. Děkujeme za spolupráci!


1)   Zařaďte prosím následující výroky na škále od 1 (souhlasím) do 5 (nesouhlasím):

* = tato otázka není pro turisty

 


souhlasím

 

 

 

nesouhlasím

 

Výroky

1

2

3

4

5

1

Domnívám se, že je bezpečné pít v této městské části vodu z kohoutku.

 

 

 

 

 

2

Myslím, že kanalizační systém v této městské části funguje dobře.

 

 

 

 

 

3

Domnívám se, že povrchová voda (řeky, jezera a rybníky) v Praze je dostatečně čistá, aby se v ní dalo plavat.

 

 

 

 

 

4

Domnívám se, že povrchová voda v této městské části je vhodná pro zalévání zemědělských plodin a zahrad.

 

 

 

 

 

5

Jsem v interakci s úřady a osobami přijímajícími rozhodnutí v oblasti vodního hospodářství.

 

 

 

 

 

6

Domnívám se, že suma, kterou doma platím za vodné a stočné odpovídá tomu, jaké služby dostávám.

*

*

*

*

*

7

Domnívám se, že pražský magistrát věnuje dostatečnou pozornost vodohospodářským otázkám.

 

 

 

 

 

8

Mám nedostatek informací o vodohospodářských otázkách.

 

 

 

 

 

9

Jsem schopen/schopna snížit svoji současnou spotřebu vody.

*

*

*

*

*

10

Chtěl/a bych používat pro splachování svého záchodu dešťovou vodu.

*

*

*

*

*

11

Chtěl/a bych používat záchody, které spotřebovávají méně vody.

*

*

*

*

*

12

Jsem spokojen/a s množstvím komerčních ploch (podniky, obchody, skladiště) v této městské části.

 

 

 

 

 

13

Jsem spokojen/a s množstvím ploch využívaných pro dopravu (silnice, autobusové zastávky, parkoviště) v této městské části.

 

 

 

 

 

14

Jsem spokojen/a s množstvím vodních útvarů (řeka, jezera) v této městské části.

 

 

 

 

 

15

Jsem spokojen/a s množstvím zelených ploch v této městské části.

 

 

 

 

 

16

Jsem spokojen/a se současným využitím území v této městské části.

 

 

 

 

 

17

Domnívám se, že životní prostředí v této městské části je čisté.

 

 

 

 

 

18

Domnívám se, že tato městská část je dostatečně v bezpečí před povodněmi.

 

 

 

 

 

19

Domnívám se, že tato městská část je dobrým místem pro život.

 

 

 

 

 

20

Domnívám se, že tato městská část poskytuje dostatek příležitostí pro venkovní sporty.

 

 

 

 

 

21

Nemusím odjíždět z této městské části, abych se dostal/a do přírody.

 

 

 

 

 

22

Domnívám se, že by se v této městské části mělo postavit více obytných domů.

 

 

 

 

 

23

Domnívám se, že tato městská část má jedinečné přírodní charakteristiky.

 

 

 

 

 

24

Znám umělecké výtvory (literaturu, obrazy, písně) související s řekou Vltavou.

 

 

 

 

 

25

Podle mého názoru intenzivní srážky způsobují v této městské části problémy.

 

 

 

 

 

26

Jsem ochotný/ochotná platit za ochranu zelených ploch v této městské části.

 

 

 

 

 

27

Přál/a bych si, aby v této městské části byly další rekreační plochy.

 

 

 

 

 

28

Jsem ochotný/ochotná platit za protipovodňová zařízení.

 

 

 

 

 

29

Jsem spokojen/a s vodním hospodářstvím v Praze.

 

 

 

 

 


2)   Prosíme seřaďte následující témata podle jejich významnosti od 1 (velmi významné) do 5 (zcela nevýznamné):

Pitná voda

 

Protipovodňová ochrana

 

Zelené plochy

 

Kanalizační systém

 

Voda na plavání

 

 

3)   Prosíme seřaďte následující témata podle jejich významnosti pro plány budoucího rozvoje Prahy:

Kultura

 

Vzdělávání

 

Příroda

 

Rekreace

 

Sport    

 

 

4)   Jak často provádíte v této městské části následující venkovní aktivity, pokud je pro ně vhodné počasí?

 

Prosíme zakřížkujte možnost, která ve Vašem případě platí.

 

 

Často

 

Občas

 

Nikdy

Běh

o

o

o

o

o

Fotografování

o

o

o

o

o

Jízda na kole

o

o

o

o

o

Malování

o

o

o

o

o

Plavání (v chlorované vodě)

o

o

o

o

o

Plavání (v přírodní vodě)

o

o

o

o

o

Venkovní výlety

o

o

o

o

o

Pozorování ptáků

o

o

o

o

o

Procházky

o

o

o

o

o

Odpočinek

o

o

o

o

o

Rybaření

o

o

o

o

o

Vodní sporty

o

o

o

o

o

Jiné, jako je ...

o

o

o

o

o

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÁS

 

1)       Pohlaví:   muž / žena

 

2)       Rok narození:         19……

 

3)       Občan Prahy* / Turista**

 

* Pro občany Prahy: městská část Prahy, ve které bydlíte: ………………………………..

 

** Pro turisty: země, ze které pocházíte: ……………………………………………..

 

Příloha X: Úplný seznam osob, které poskytly rozhovory

• Ansorge, Libor. Rozhovor. Ministerstvo zemědělství České republiky, Odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření. Praha, 26. května 2010
• Bavorová, Dagmar a Pecánek, Martin. Rozhovor. Úřad městské části Praha 10, Odbor životního prostředí. Praha, 26. května 2010
• Beneš, Richard. Rozhovor. Lesy hlavního města Prahy, Středisko Vodní toky. Praha, 28. května 2010
• Bílek, Jan; Dolejš, Michal; Hrubý, Tomáš; Kobr, Jan a Todt, Vladimír. Rozhovor. VEOLIA. Praha, 28. května 2010
• Bouček, Jan. Rozhovor. Magistrát hlavního města Prahy, Oddělení přípravy a realizace výstavby nové ústřední čistírny odpadních vod. Praha, 27. května 2010
• Chvátal, Jan. Rozhovor. Koalice občanských sdružení Trojmezí. Praha, 27. května 2010
• Čiháková, Iva. Rozhovor. Profesorka Katedry zdravotního a ekologického inženýrství. Praha, 31. května 2010
• Dostál, Tomáš. Rozhovor. České vysoké učení technické v Praze, Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství. Praha, 31. května 2010
• Dvořák, Libor a Vytejčková, Veronika. Rozhovor. Ministerstvo životního prostředí České republiky, Odbor legislativní.
Praha, 31. května 2010
• Dvořák, Václav. Rozhovor. Ministerstvo životního prostředí České republiky, Odbor ochrany vod. Praha, 31. května 2010
• Fuksa, Josef. Rozhovor. Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka. Praha, 28. května 2010
• Gorčík, Josef. Rozhovor. Úřad městské části Praha 8, Odbor výstavby. Praha, 31. května 2010
• Just, Tomáš. Rozhovor. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Praha, 26. května 2010
• Karnecki, Jiří. Rozhovor. Magistrát hlavního města Prahy, Odbor ochrany prostředí. Praha, 2. června 2010
• Kinkor, Jaroslav. Rozhovor. Pražská vodohospodářská společnost. Praha, 27. května 2010
• Mikešová, Dana. Rozhovor. Úřad městské části Praha - Zličín. Praha, 9. června 2010
• Mirovský , Ondřej. Rozhovor. Úřad městské části Praha 7. Praha, 1. června 2010
• Pospěch, Luděk. Rozhovor. Pražská vodohospodářská společnost, Ústřední čistírna odpadních vod. Praha, 28. května 2010
• Pospíšil, Pavel. Rozhovor. Magistrát hlavního města Prahy, Odbor ochrany prostředí, oddělení vodního hospodářství. Praha, 28. května 2010
• Růžičková, Kateřina. Rozhovor. Úřad městské části Praha 8, Odbor výstavby, oddělení územního rozhodování. Praha, 31. května 2010
• Rychtecký, Jaroslav. Rozhovor. Útvar rozvoje hlavního města Prahy. Praha, 26. května 2010
• Skalský, Martin. Rozhovor. Nevládní organizace Arnika. Praha, 31. května 2010
• Ševít, František. Rozhovor. Úřad městské části Praha - Štěrboholy, starosta. Praha, 1. června 2010
• Tomášek, Michal. Rozhovor. Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Katedra evropského práva. Praha, 27. května 2010
• Veselý, Jaroslav. Rozhovor. Úřad městské části Praha - Zličín, starosta. Praha, 27. května 2010
• Vymazal, Jan. Rozhovor. Úřad městské části Praha 15, Odbor životního prostředí. Praha, 26. května 2010 (a)
• Vymazal, Jan. Telefonický rozhovor. Úřad městské části Praha 15, Odbor životního prostředí. Wageningen, 15. června 2010 (b)
• Zdeňková, Petra. Rozhovor. ORCO PG. Praha, 1. června 2010


Banner-stika

Sledujte nás: