Hromadné námitky zástupců veřejnosti

ke konceptu nového územního plánu bývalého primátora Pavla Béma

Kpodpisovy-stanekoncept nového územního plánu bývalého primátora Pavla Béma se tvořil od roku 2008 a vznikly k němu hromadné připomínky. Ve chvíli, kdy každou z nich podpořilo alespoň 200 Pražanů, by je měl  magistrát řešit jako takzvanou námitku. Námitky zástupce veřejnosti mají stejnou váhu, jako námitky vlastníků nemovitostí. Platí přitom, že čím více podpisů se pod připomínkami shromáždí, tím lépe. 

Po volbách v roce 2010 se změnily poměry na radnici - ve vládnoucí koalici s ODS vystřídala dřívější ČSSD nově TOP09. Zastupitelstvo pak připravený koncept nového územního plánu včetně všech námitek občanů hodilo do koše.

Na této stránce najde souhrn všech podaných námitek. Přestože vznikly už v roce 2009 a magistrát je odmítnul, mnohé z nich jsou dodnes platné.

Do 9. prosince 2009 se k 28 hromadným námitkám zástupců veřejnosti připojilo celkem 17 890 Pražanů.

 

1/ Zachování zeleně

Námitky požadují ochranu a udržení zeleně na území Prahy. Šest požadavků zahrnuje ochranu existujících ploch zeleně (např. zeleně na Roztylech, lolality Trojmezí apod.), závazné vymezení zelených ploch v rozvojových a přestavbových oblastech (např. pozemky Masarykova a  dalších nádraží), zachování zahrádkářských kolonií, zastavení vzniku satelitních městeček na okraji města, zpracování regulačních plánů pro všechny citlivé oblasti a podmínění výstavby nových čtvrtí vytvořením infrastruktury pro obyvatele.

male_100x63zástupce veřejnosti: Centrum pro podporu občanů sdružení Arnika

pdf Námitky zástupce veřejnosti 

Pod věcně shodné připomínky připojilo svůj podpis 621 lidí.

Shromažďování podpisů stále probíhá - připojte se i Vy!

pdf Věcně shodné připomínky s podpisovou listinou

pdf Informační leták k tomuto problému

Více informací o zeleni v Praze

 

2/ Moderní řešení dopravy

Námitka požaduje vymezit severojižní magistrálu jako tzv. rozvojovou osu a celkově ji zklidnit do podoby městského bulváru, zmrazit plány na stavbu dalších částí Městského okruhu a radiál obydlenými čtvrtěmi města a namísto toho rozvíjet veřejnou dopravu, zapracovat ucelený systém cyklistické infrastruktury do územního plánu a neumožnit další rozrůstání města, což má za následek nárůst automobilové dopravy. Posledním požadavkem je vypuštění variant, které mají škodlivý vliv na životní prostředí.

automat-chodeczástupce veřejnosti: Auto*Mat - iniciativa pro lepší život v Praze

pdf Námitky zástupce veřejnosti 

Pod věcně shodné připomínky připojilo svůj podpis 847 lidí.

Shromažďování podpisů stále probíhá - připojte se i Vy!

pdf Věcně shodné připomínky s podpisovou listinou

 

3/ Ochrana historického centra Prahy

Námitky požadují vyznačit veřejné budovy (nemocnice, úřady ad.), aby je nebylo možné přeměnit na hotely, a chránit zeleň (návrh územního plánu umožňuje např. na Kampě stavbu podzemních garáží či restaurace). Požadují zpracovat regulační plány pro celé centrum. Dopravní stavby musí respektovat limity využití území. Územní plán musí obsahovat závazná procenta bydlení, aby se podařilo zvrátit vylidňování centra. Dílčí námitky směřují k ochraně Masarykova nádraží, Pražského hradu, Občanské plovárny, Lorety a dalších míst.

zástupce veřejnosti: Ústav pro ekopolitikuustav-pro-ekopolitiku

Pod věcně shodné připomínky připojilo svůj podpis 404 lidí.

Shromažďování podpisů stále probíhá - připojte se i Vy!

pdf Věcně shodné připomínky s podpisovou listinou

Více informací o Ústavu pro ekopolitiku

 

4/ Urban sprawl a záplavová území

Námitky požadují, aby nebyla vymezována další zastavitelná území na úkor dosud nezastavitelných, pokud nebude prokázána potřeba ploch pro novou výstavbu. Přednostně by se měla využívat území brownfields. Dále požadují vyhodnotit vliv konceptu na celé území města (nikoli jen na 19 % území) a zveřejnit podklady posouzení, například plánované dopravní zátěže. Posledním požadavkem je důsledná ochrana záplavových území v nivách vodních toků před další zástavbou.

zástupce veřejnosti: Ústav pro ekopolitikuustav-pro-ekopolitiku

Pod věcně shodné připomínky připojilo svůj podpis 243 lidí.

Shromažďování podpisů stále probíhá - připojte se i Vy!

pdf Věcně shodné připomínky s podpisovou listinou

Více informací o Ústavu pro ekopolitiku

 

5/ Pěší doprava a zklidňování centra Prahy

Námitky požadují definovat pěší dopravu včetně výchozího a cílového stavu, zapracovat ucelenou koncepci rozvoje infrastruktury pro pěší dopravu do územního plánu, doplnit rozdílové mapy, dále požadují dopravní zklidnění centra města, zklidnění severojižní magistrály a ulice Milady Horákové, ochranu zeleně, ochranu vnitrobloků a vymezit všechny parky, náměstí a třídy s pěším provozem jako vybraná veřejná prostranství podléhající zvláštnímu režimu ochrany.

zástupce veřejnosti: Oživeníoziveni

pdf Námitky zástupce veřejnosti

Pod věcně shodné připomínky připojilo svůj podpis 338 lidí.

Shromažďování podpisů stále probíhá - připojte se i Vy!

pdf Věcně shodné připomínky s podpisovou listinou

Více informací o dopravní kampani Oživení

 

6/ Spoluúčast veřejnosti v tvorbě územního plánu

Námitky požadují dodržení návaznosti fází zpracování územně plánovacích dokumentů - konktréntě přednostní porjednání Zásad územního rozvoje Prahy, dále zařazení změn současného územního plánu do procesu tvorby nového územního plánu, aby se proces zpřehlednil. Dalšími požadavky jsou určení výchozích a cílových stavů, přesné označení dotčených pozemků, zpracování generelu pěší dopravy a zapojení veřejnosti do celého procesu tvorby územního plánu.

prazske-matkyzástupce veřejnosti: Pražské matky

pdf Námitky zástupce veřejnosti

Pod věcně shodné připomínky připojilo svůj podpis 362 lidí.

Shromažďování podpisů stále probíhá - připojte se i Vy!

pdf Věcně shodné připomínky s podpisovou listinou

Více informací o těchto námitkách

 

7/ Klánovický les

Námitky požadují, aby všechny pozemky v katastrálním území Klánovice, které jsou v současné době pozemky lesními, měly i nadále funkční určení lesy. Současně požadují, aby byla z konceptu územního plánu vyřazena varianta, která umožňuje v Klánovickém lese zřídit golfové hřiště. Umístění golfu je v rozporu se Strategickým plánem Prahy, a Strategií ochrany přírody a krajiny v Praze, zasahuje také do přírodního parku Klánovice - Čihadla a do území Natura 2000. 

7.1 Námitky Újezdského stromu

zástupce veřejnosti: Pavel Roušarujezd-strom

pdf Námitky zástupce veřejnosti

Pod věcně shodné připomínky připojilo svůj podpis 271 lidí.

Shromažďování podpisů stále probíhá - připojte se i Vy!

pdf Věcně shodné připomínky s podpisovou listinou

7.2 Námitky sdružení za Klánovický les

zástupce veřejnosti: Občanské sdružení za Klánovický les

pdf Námitky zástupce veřejnosti

Pod věcně shodné připomínky připojilo svůj podpis 224 lidí.

Shromažďování podpisů stále probíhá - připojte se i Vy!

pdf Věcně shodné připomínky

 

8/ Skládka a další problémy Ďáblic

Námitky požadují vyřazení varianty rozšíření skládky komunálního odpadu v Ďáblicích z nového územního plánu. Další námitky se týkají dopravy – požadují vyřazení severozápadní části Pražského okruhu, koncepční řešení dopravy v Ďáblicích s vyloučením tranzitu přes centrum obce a zhodnotit působení nové letové dráhy letiště Ruzyně na lidské zdraví. Dále se požaduje ochrana zeleně, koncepční řešení pěší a cyklistické dopravy a zpracování generelu odvodnění Ďáblic.

zástupce veřejnosti: Občanské sdružení pro Ďáblice

pdf Námitky zástupce veřejnost

Pod věcně shodné připomínky připojilo svůj podpis 307 lidí.

Shromažďování podpisů stále probíhá - připojte se i Vy!

pdf Věcně shodné připomínky s podpisovou listinou

Informační leták ke skládce 93.4 KB

Více o problémech Ďáblic

 

9/ Zelené Roztyly

Námitka odmítá vymezení území v okolí stanice metra Roztyly pro výstavbu výškových a rozměrných budov výrazně se vymezujících proti okolí. Pozemky kolem dálnice by mohly být vymezeny při respektován struktury území pro sport. Požaduje, aby v územním plánu byly v oblasti Roztyl zachovány souvislé plochy zeleně, navazující přirozeně na území krajiny a rekreace a nebyl narušen celoměstský systém zeleně propojující území Michelského lesa se Spořilovem.

zástupce veřejnosti: Šárka Zdeňková

Námitky zástupce veřejnosti 140.9 KB

Pod věcně shodné připomínky připojilo svůj podpis 591 lidí.

Shromažďování podpisů stále probíhá - připojte se i Vy!

pdf Věcně shodné připomínky s podpisovou listinou 93.6 KB

Informační leták k Roztylům 635.6 KB

Více informací o kauze

 

10/ Veleslavín – Vokovice – Staré Dejvice

Námitky požadují vytvoření centrálního parku v oblasti bývalého Strnadova zahradnictví u zámečku Veleslavín a na plochách brownfields po bývalé teplárně. Pro území Vokovic požadují vyšší ochranu zeleně, zanesení toku Veleslavínského potoka a vytvoření území rezervy pro obnovu Dejvického potoka a Dejvického rybníčku. Dalším požadavkem je vymezení Proboštského dvora pro veřejné vybavení, nikoliv pro bydlení a zrušení územní rezervy pro budování estakády z Petřin k Evropské třídě a železniční stanice Dlouhý lán.

zástupce veřejnosti: Anna Matoušková

Námitky zástupce veřejnosti 171.7 KB

Doplnění námitek zástupce veřejnosti  86.8 KB

Pod věcně shodné připomínky připojilo svůj podpis 292 lidí.

Shromažďování podpisů stále probíhá - připojte se i Vy!

pdf Věcně shodné připomínky s podpisovou listinou  92.1 KB

Více informací o problémech Prahy 6

 

11/ Nákladové nádraží Žižkov

Námitka požaduje zařazení prostoru nákladového nádraží do oblasti, v níž bude stanoven zákaz výstavby výškových a objemných budov. Hraniční čára vymezující zákaz výškových budov by měla být prodloužena v linii ulice K Červenému dvoru směrem ke Koněvově ulici, jinak hrozí poškození panoramatu Prahy. Dalším požadavkem je zvýšení podílu zeleně v území nákladového nádraží při jeho přestavbě v novou čtvrť hlavního města z dnes navrhovaných 20 na 40 %.

zástupce veřejnosti: Ondřej Rut

Pod věcně shodné připomínky připojilo svůj podpis 250 lidí.

Shromažďování podpisů stále probíhá - připojte se i Vy!

pdf Věcně shodné připomínky s podpisovou listinou 98.8 KB

 

12/ Životní prostředí Stodůlek a Řeporyjí

Obsáhlé námitky se zabývají oblastí Velké Ohrady, Vidoule, Bellušovy, Stodůlek a Řeporyjí. Požadují mimo jiné zakreslit do územního plánu stanici metra Velká Ohrada, zvýšit podíl zeleně v nově zastavovaných územích, omezit výšku nové výstavby, zachovat parkovací místa, omezit výstavbu v okolí Vidoule na rodinné domky, snížit přípustnou intenzitu zastavování území, vytvořit pásy zeleně od Motolského ordoviku směrem k Prokopskému údolí, chránit lokality pro veřejné vybavení a další požadavky.

zástupce veřejnosti: Spolek občanských sdružení Jihozápadního Města

Pod věcně shodné připomínky připojilo svůj podpis 600 lidí.

Shromažďování podpisů stále probíhá - připojte se i Vy!

Věcně shodné připomínky 57.5 KB

Zmocnění zástupce veřejnosti 36.0 KB

POZOR - je nutné stáhnout a podepsat oba dokumenty

Více informací o problémech Jihozápadního Města

 

13/ Bezbariérové přístupy do metra

Námitka požaduje výslovně zařadit mezi veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury dodatečně budované bezbariérové přístupy do starších stanic metra. Konkrétně se jedná o stanice: Anděl, Českomoravská, Flora, Háje, Hradčanská, I.P.Pavlova, Invalidovna, Jinonice, Jiřího z Poděbrad, Kačerov, Karlovo náměstí, Křižíkova, Malostranská, Můstek, Náměstí Míru, Náměstí Republiky, Národní třída, Opatov, Palmovka, Pražského povstání, Radlická, Roztyly, Staroměstská, Želivského. 

zástupce veřejnosti: Asistence

Pod věcně shodné připomínky připojilo svůj podpis 1 155 lidí.

pdf Námitky zástupce veřejnosti 92.6 KB

Shromažďování podpisů stále probíhá - připojte se i Vy!

pdf Věcně shodné připomínky s popisovou listinou 106.5 KB

Více informací o činnosti Asistence

Tyto námitky je možné podepsat také v Ta Kavárně Jedličkova ústavu.

 

14/ Ochrana zeleně - Belárie

Námitky požadují zachování zeleně v oblasti Belárie v Modřanech. Základní varianta konceptů územního plánu naproti tomu navrhuje, aby se Belárie přeměnila v území pro obytnou zástavbu. Zelený svah Belárie je přitom nedílnou součástí zeleného pásu lemujícího údolí Vltavy a vytváří harmonicou rovnováhu zastavěnému území kolem Modřanské ulice. Vzrostlá zeleň působí jako filtr prachu a splodin z frekventovaných ulic. Výstavba pětipodlažních domů by tato pozitiva zničila.

zástupce veřejnosti: Občanské sdružení Belárie

Pod věcně shodné připomínky připojilo svůj podpis 320 lidí.

pdf Námitky zástupce veřejnosti 63.4 KB

Shromažďování podpisů stále probíhá - připojte se i Vy! 

pdf Věcně shodné připomínky s podpisovou listinou 71.1 KB

 

15/ Ochrana parčíku ve Střešovicích

Námitky požadují vymezení současného parčíků mezi ulicemi Ve Střešovičkách a Na Petynce v Praze 6 jako „parkové plochy“. Návrh územního plánu parčík přehlíží a celé území řeší jako „obytné“. To by do budoucna mohlo znamenat tlak na zástavbu parčíku. Podobný problém se může týkat řady dalších míst v Praze, protože tvůrci územního plánu se rozhodli jednoznačně zakreslit pouze plochy zeleně o větší výměře než 5 000 m2. Je nicméně možné požadovat vyznačení i menších ploch a zvýšit tím jejich ochranu.

zástupce veřejnosti: Ondřej Dušek

Námitky zástupce veřejnosti 47.2 KB

Pod věcně shodné připomínky připojilo svůj podpis 612 lidí.

Shromažďování podpisů stále probíhá - připojte se i Vy!

Věcně shodné připomínky s odpisovou listinou 108.8 KB

 

16/ Ochrana zeleně a regulace výstavby v Praze 9

Námitky požadují zachování současné hranice klíčovského parku a jeho vymezení jako veřejného prostranstv a dále zachování hřiště na Krocínce. Dále požadují omezení hustoty a výšky plánované výstavby v areálu Odkolek a zvýšení podílu zeleně v rámci plošné regulace. V oblasti rodinných domů v oblasti Krocínky požadují úpravu hranice zástavby, dále požadují ukončení výstavby administrativních a obchodních center na náměstí OSN a zachování současného parku, a další dílčí úpravy.

zástupce veřejnosti: občanské sdružení Krocan

Námitky zástupce veřejnosti 96.8 KB

Grafická příloha námitek zástupce veřejnosti 12.4 MB

Pod věcně shodné připomínky připojilo svůj podpis 355 lidí.

Shromažďování podpisů stále probíhá - připojte se i Vy!

Věcně shodné připomínky 55.1 KB

Podpisová listina 431.0 KB

Více informací na stránkách Krocana

 

17/ Trasa Břevnovské radiály

Námitky požadují odsunutí portálu plánované Břevnovské radiály co nejdále od Břevnovského kláštera západním směrem, nejlépe až ke křižovatce Vypich. Již v současné době jsou v oblasti Břevnova překračovány hygienické limity a radiála by to ještě zhoršila. Portál by navíc poškodil historickou památku. Druhá námitka požaduje zakreslení rezervy pro trasu ražené varianty Břevnovské radiály podle návrhu občanského sdružení EKO Břevnov.

17.1 Odsun portálu od Břevnovského kláštera

zástupce veřejnosti: Petr Tomíček

pdf Námitky zástupce veřejnosti 141.7 KB

Pod věcně shodné připomínky připojilo svůj podpis 701 lidí.

Shromažďování podpisů stále probíhá - připojte se i Vy! 

pdf Věcně shodné připomínky s podpisovou listinou 2.4 MB

17.2 Územní rezerva pro jinou trasu tunelu

zástupce veřejnosti: Petr Tomíček

pdf Námitky zástupce veřejnosti 45.0 KB

Pod věcně shodné připomínky připojilo svůj podpis 388 lidí.

Shromažďování podpisů stále probíhá - připojte se i Vy! 

pdf Věcně shodné připomínky s podpisovou listinou 2.4 MB

 

18/ Zklidnění severojižní magistrály

Námitky požadují komplexní regulaci dopravy v koridoru severojižní magistrály od ulice V Holešovičkách po Jižní spojku tak, aby došlo ke zklidnění této tepny. To by znamenalo zejména vyjmout z územního plánu stavbu dalších plánovaných nájezdových a sjízdných ramp a také rozšíření magistrály, které je plánováno v oblasti Pankráce. Námitky vyjadřují nesouhlas se zakrytím magistrály mezi Bítovskou a Jihlavskou ulicí nadzemním tunelem a požadují řadu dílčích úprav v okolí magistrály na Praze 4.

zástupce veřejnosti: Alžběta Rejchrtová

Námitky zástupce veřejnosti 154.8 KB

Pod věcně shodné připomínky připojilo svůj podpis 771 lidí.

Shromažďování podpisů stále probíhá - připojte se i Vy!

Věcně shodné připomínky s podpisovou listinou 138.5 KB

 

19/ Zachování veřejného vybavení na Smíchově

Námitky požadují zachování ploch vymezených současným územním plánem pro sport a umístění základní školy. Namísto toho má být v lokalitě umožněna obytná výstavba. Takový krok by byl nevratný a navíc by poškodil obyvatele Smíchova a Košíř, protože je nepochybné, že prostorů pro sportovní aktivity je nedostatek a rovněž rezerva pro umístění základní školy je potřebná. Výstavba by navíc znamenala likvidaci zeleně a zhoršení kvality ovzduší, která je již dnes špatná.

zástupce veřejnosti: Ilja Mráček

Námitky zástupce veřejnosti 50.6 KB

Pod věcně shodné připomínky připojilo svůj podpis 250 lidí.

Shromažďování podpisů stále probíhá - připojte se i Vy!

 


Shromažďování podpisů pod následující námitky bylo ukončeno


20/ Ochrana zeleně v lokalitě Trojmezí

Trojmezí je významná přírodní a rekreační oblast (Přírodní park Hostivař – Záběhlice a Přírodní památka Meandy Botiče). Námitky požadují vyřazení nové obytné výstavby u Botiče a na Chodovci a zařazení celé lokality Trojmezí do celoměstského systému zeleně. Dále požadují přeřazení ploch určených konceptem územního plánu k rekreaci a sportu do ploch zeleně, protože rekreační využití by mohlo vést v výstavbě golfového hřiště nebo různých typů staveb.

koalice-trojmezzástupce veřejnosti: Renata Chmelová

Pod věcně shodné připomínky připojilo svůj podpis 475 lidí.

Shromažďování podpisů pod věcně shodné připomínky bylo ukončeno.

Věcně shodné připomínky s podpisovou listinou 637.0 KB

Informační leták k Trojmezí 668.7 KB

Více o Trojmezí

 

21/ Zachování zahrádkových kolonií

Protože koncept nového územního plánu navrhuje v podstatě plošnou likvidaci zahrádkářských osad, vzniklo několikero hromadných námitek týkajících se konkrétních lokalit i celé Prahy. Námitky požadují zařazení zahrádek a zahrádkových osad mezi hlavní způsoby využití pozemků zařazených v kategorii "krajinné území - zemědělské a pěstební plochy". Dále požadují, aby byla příprava nového územního plánu Prahy odložena do doby, až budou schváleny Zásady územního rozvoje.

21.1. Zahrádková osada Zbraslav-Kamínka

zástupce veřejnosti: Peter Jakubík

Pod věcně shodné připomínky připojilo svůj podpis 347 lidí.

Shromažďování podpisů pod věcně shodné připomínky bylo ukončeno.

Věcně shodné připomínky 122.1 KB

Zmocnění zástupce veřejnosti 56.7 KB

21.2. Zahrádková osada Sadová

zástupce veřejnosti: Josef František Mičkal

Pod věcně shodné připomínky připojilo svůj podpis 320 lidí.

Shromažďování podpisů pod věcně shodné připomínky bylo ukončeno.

Věcně shodné připomínky 78.3 KB

Zmocnění zástupce veřejnosti 60.5 KB

21.3 Zahrádková osada Jenerálka

zástupce veřejnosti: Helena Kohlová

pdf Námitky zástupce veřejnosti 98.8 KB

Pod věcně shodné připomínky připojilo svůj podpis 818 lidí.

Shromažďování podpisů pod věcně shodné připomínky bylo ukončeno.

pdf Věcně shodné připomínky s podpisovou listinou 92.1 KB

20.4 Zahrádková osada Ořechovka

zástupce veřejnosti: Josef Procházka

Pod věcně shodné připomínky připojilo svůj podpis 351 lidí.

Shromažďování podpisů pod věcně shodné připomínky bylo ukončeno.

pdf Věcně shodné připomínky 60.0 KB

 

22/ Nová dráha Letiště Praha a Pražský okruh

Námitky požadují, aby bylo zvýšení kapacity letiště Ruzyně podmíněno respektováním hygienických limitů na obydlených územích a spojením letiště s centrem Prahy kolejovou dopravou. Dále požaduje, aby byla vypuštěna podmínka, že severozápadní část Pražského okruhu musí vést přes Suchod a bylo doplněno, že Pražský okruh je součástí transevropské dálniční sítě TEN-T. Posledním požadavkem je vyhodnocení vlivu hluku na zdraví obyvatel a posouzení dalších vlivů případné realizace územního plánu na zdraví Pražanů.

22.1 Námitka zaměřená na Suchdol

zástupce veřejnosti: Václav Vik

Námitky zástupce veřejnosti 144.9 KB

Pod věcně shodné připomínky připojilo svůj podpis 610 lidí.

Shromažďování podpisů pod věcně shodné připomínky bylo ukončeno.

Věcně shodné připomínky s podpisovou listinou 99.6 KB

Více informací o letové dráze / webové stránky o okruhu

22.2 Námitka zaměřená na Dolní Chabry a Čimice

zástupce veřejnosti: Jaroslav Korf

Námitky zástupce veřejnosti 115.6 KB

Pod věcně shodné připomínky připojilo svůj podpis 455 lidí.

Shromažďování podpisů pod věcně shodné připomínky bylo ukončeno.

Věcně shodné připomínky s podpisovou listinou 160.9 KB

Zmocnění zástupce veřejnosti 110.7 KB

POZOR - je nutné stáhnout a podepsat oba dokumenty

Více informací o tomto problému

 

23/ Východní část Pražského okruhu (Běchovice - Modletice)

Námitka požaduje přehodnocení trasy východní části Pražského okruhu (označena jako stavba SOKP 511 v úseku mezi Běchovicemi a dálnicí D1 - Modletice). V tomto segmentu by měl být silniční okruh naprojektován na území Středočeského kraje. Silniční okruh kolem Prahy je součástí transevropské dálniční sítě TEN –T a  má sloužit jako transitní obchvat hlavního města, neboť jej bude využívat transevropská kamionová doprava. Není  reálné, aby současně fungoval jako městská komunikace.               

zástupce veřejnosti: Miroslav Mevald

Námitky zástupce veřejnosti 140.5 KB

Pod věcně shodné připomínky připojilo svůj podpis 1 200 lidí.

Shromažďování podpisů pod věcně shodné připomínky bylo ukončeno.

Věcně shodné připomínky s podpisovou listinou 147.9 KB

Informační leták k Běchovicím 1.7 MB

Více informací o problému

 

24/ Ochrana Dívčích Hradů, Vidoule a Kavalírky

Námitky požadují zachování území na západní straně plošiny Dívčích Hradů na okraji Jinonic výhradně pro stavbu kampusu Univerzity Karlovy a zajistit, aby v území nevznikaly žádné stavby, které s kampusem nesouvisejí. Dalším požadavkem je vymezení Vidoule jako veřejně přístupné rekreační plochy, aby na ní nevznikla oplocená sportoviště, například golf. Požadují změnit vymezení pozemků v oblasti Kavalírky, kde se developer chystá zastavět školní hřiště.

zástupce veřejnosti: František Gemperle

Námitky zástupce veřejnosti 202.4 KB

Pod věcně shodné připomínky připojilo svůj podpis 700 lidí.

Shromažďování podpisů pod věcně shodné připomínky bylo ukončeno.

Věcně shodné připomínky s podpisovou listinou 246.4 KB

Informační leták se shrnutím námitek 46.7 KB

 

25/ Rozvoj území Kyje-Hutě

Námitka požaduje, aby územní plán v této oblasti stanovil charakter nové zástavby, která má vznikat na orné půdě, jako zástavby „otevřené“ (rodinné domky). Zástavba sídlištního typu není vhodná. Výšková hladina by měla být stanovena do 3 podlaží, podobně, jako je tomu u okolní zástavby. Dalším požadavkem je vymezení ploch veřejného vybavení v centru oblasti Kyje-Hutě a zpracování podrobné územní studie pro řešení oblasti.

zástupce veřejnosti: Pavel Černý

pdf Námitky zástupce veřejnosti 426.9 KB

Pod věcně shodné připomínky připojilo svůj podpis 388 lidí.

Shromažďování podpisů pod věcně shodné připomínky bylo ukončeno.

pdf Věcně shodné připomínky s podpisovou listinou 447.8 KB

Více informací o řešení území Kyje-Hutě

 

26/ Životní prostředí Hloubětína a Kyjí

Námitky požadují ochranu zeleného území mezi Vysočanskou radiálou a zahrádkářskou osadou Hutě, v kontaktu s přírodním územím Bažantnice, před obytnou zástavbou. Dále odmítají výstavbu areálu citylogistiky - kontejnerového překladiště - při železniční trati v Malešicích. Třetím požadavkem je vyřadit z územního plánu dopravní napojení na Pražský okruh ve směru Dolní Počernice - Běchovice, a řešení související mimoúrovňové křižovatky Pražského okruhu.

zástupce veřejnosti: Kyjský občanský klub

Pod věcně shodné připomínky připojilo svůj podpis 527 lidí.

Shromažďování podpisů pod věcně shodné připomínky bylo ukončeno.

pdf Věcně shodné připomínky s podpisovou listinou  833.6 KB

Více informací o problémech území

 

27/ Ochrana zeleně na sídlišti Jarov

Námitky se zabývají špatným stanovením koeficientů zelených ploch na sídlištích Jarov a Chmelnice na Praze 3. Zatímco ve skutečnosti tvoří zeleň 50 %, územní plán stanoví pouze 40 % podíl - to by mohlo vést k liikvidaci zelených ploch a jejich přeměně na stavební pozemky. V územním plánu také chybí vyznačení sedmi parků, což představuje další ohrožení zeleně. Námitky požadují také jasně stanovit, že likvidace zeleně bez adekvátní náhrady je nepřípustná.

zástupce veřejnosti: Petr Nekola

Námitky zástupce veřejnosti 129.1 KB

Pod věcně shodné připomínky připojilo svůj podpis 1 331 lidí.

Shromažďování podpisů pod věcně shodné připomínky bylo ukončeno.

Věcně shodné připomínky 139.4 KB

 

28/ Sportovní plocha v Hlubočepích

Námitka požaduje, aby sportovní plocha vymezená v Hlubočepích měla přísnější prostorovou regulaci. Případná zástavba na této ploše by měla být maximálně jednopodlažní a v areálu by mělo být zachováno minimálně 85 % plochy zeleně na rostlém terénu. Sportovní plocha se nachází v jádru starých Hlubočep, prohlášených památkovou zónou, v blízkosti Raudnitzova domu a Hansfalkovského dvora a také v blízkosti přírodní památky Železniční zářez.

zástupce veřejnosti: občanské sdružení Hlubočepští

pdf Námitky zástupce veřejnosti 54.0 KB

Pod věcně shodné připomínky připojilo svůj podpis 456 lidí.

Shromažďování podpisů pod věcně shodné připomínky bylo ukončeno.

Věcně shodné připomínky s podpisovou listinou 119.3 KB

Pod věcně shodné připomínky připojilo svůj podpis 771 lidí.

Shromažďování podpisů pod věcně shodné připomínky bylo ukončeno.