Lidé v Arnice

Zásady územního rozvoje Prahy: Připojte se k hromadným připomínkám

Do 6. dubna 2009 mají obyvatelé Prahy možnost se vyjádřit k první fázi nového územního plánu, takzvaným zásadám územního rozvoje. Individuální připomínky ovšem mají velmi malou váhu a magistrát k nim nemusí přihlížet. Naopak velkou váhu budou mít hromadné připomínky, které podpoří alespoň 500 lidí. Připojte se také Vy!

Různé občanské iniciativy sestavily čtyři hromadné připomínky k různým problémům, které se objevují v novém územním plánu. Jejich úspěch nyní závisí na tom, zda se podaří získat potřebný počet podpisů. Pokud ano, bude magistrát povinen hromadné připomínky při další práci na územním plánu zohlednit.

Jak podpořit hromadné připomínky?

Platné jsou pouze fyzické podpisy na podpisových listinách. Hromadné připomínky proto není možné podpořit přes internet. Podpisové listiny si můžete stáhnout z těchto stránek, podepsat a odeslat na příslušnou adresu. K připomínkám se mohou připojit plnoletí lidé s trvalým bydlištěm v Praze. Podepsané archy je nutné doručit zástupcům veřejnosti nebo příslušným organizacím nejpozději 5. dubna.

 

Hromadné připomínky k zásadám územního rozvoje:


1) Ochrana stromů a zeleně

Připomínka požaduje ochranu zeleně v širším centru Prahy. Jde nejen o existující přírodní parky, parky a velké plochy zeleně, ale i menší neregistrované zelené plochy, protože každý kus zeleně má svůj význam pro kvalitu ovzduší a rekreaci obyvatel. Městská zástavba by měla být členěna plošnými i liniovými prvky zeleně.

V městě je nutné také vytvářet nové plochy zeleně a veřejná prostranství, a to zejména v souvislosti s výstavbou nových městských čtvrtí a dalších rozsáhlých staveb. Nestačí přitom spoléhat na „zelený pás“ na okraji města, je nutné zabezpečit nárůst zelených plohc zejména v širším centru a dalších hustě obydlených oblastech.

Zástupce veřejnosti: Centrum pro podporu občanů sdružení Arnika 

Podpisová listina připomínky k zeleni a zmocnění zástupce veřejnosti

 

2) Zklidnění automobilového provozu v centru města

První připomínka se týká severojižní magistrály a požaduje její zklidnění vúseku od Pankráce do Tróje tak. Magistrála má mít charakter městské třídy s provozem nejen aut, ale také veřejné dopravy a s prostorem pro cyklisty a pěší. To znamená méně aut v centru města, čistší ovzduší a omezení dopravní zácpy.

Druhá připomínka souvisí s Městským okruhem, konkrétně jeho trasou z Holešovic přes Libeň do Strašnic. Požaduje úplné upuštění od výstavby této v podstatě dálniční komunikace v centru města, která by přivedla do obytných ulic další tisíce automobilů. Finanční prostředky je nutné nasměrovat především do rozvoje veřejné dopravy.

Hromadnou připomínku podávají: iniciativa Auto*Mat , Pražské matky  a Oživení 

Zástupce veřejnosti: Michal Křivohlávek

Podpisová listina připomínky k magistrále a k Městskému okruhu 

pdf Zmocnění zástupce veřejnosti / Křivohlávek  (31.97 Kb)


3) Lepší podmínky pro chodce v Praze

Připomínka požaduje, aby se v souvislosti s novou výstavbou v Praze vždy vytvářely moderní a kvalitní podmínky pro pěší dopravu. To se týká nejen výstavby nových budov a čtvrtí, ale i velkých dopravních staveb, jako je např. Městský okruh, Pražský okruh, úpravy severojižní magistrály apod.

Hlavní pěší cesty je nutné napojovat na veřejnou hromadnou dopravu, důležité jsou také pěší propojení mezi jednotlivými městskými částmi. Město musí zmapovat bariéry prostupnosti území a navrhnout vhodné způsoby k jejich překonání. Infrastruktura pro chodce musí vznikat také na hlavních třídách s významnou sociální funkcí.

Hromadnou připomínku podávají: iniciativa Auto*Mat, Pražské matky a Oživení 

Zástupce veřejnosti: Michaela Valentová

Podpisová listina připomínky k lepším podmínkám pro chodce 

pdf Zmocnění zástupce veřejnosti / Valentová (24.83 Kb)

 

4) Stanovení limitů pro rozvoj letiště apro severozápadníčástobchvatu Prahy

První připomínka se týká rozšiřování kapacity letiště Praha-Ruzyně, konkrétně předpokládané nové paralelní vzletové a přistávací dráhy. Pokus se má letiště rozšiřovat, pak by se to nemělo dít kvůli tranzitní dopravě. Zcela nepřijatelné je rozšiřování hlukového pásma, které by zatížilo řadu obytných čtvrtí zejména Prahy 6.

Druhá připomínka požaduje vypuštění jižní varianty Pražského okruhu (trasa vedoucí přes Suchdol) z podkladů pro územní plán. V souladu s požadavky EU je třeba převést tranzitní dopravu mimo zastavěné části města. Musí také dojít k posouzení vlivu stavbu Pražského okruhu na životní prostředí.

Další informace: Iniciativa NERWY, Silniční okruh na severozápadě Prahy

Zástupce veřejnosti: Martin Skalský

Podpisová listina připomínky k nové letištní dráze a k Pražskému okruhu

pdf Zmocnění zástupce veřejnosti / Skalský (65.85 Kb)

 

5) Rozvoj Štěrbohol, DolníchMěcholup a Dubče a zachování Masarykova nádraží

První připomínka se týká výstavby Pražského okruhu. Mimoúrovňová křižovatka Dubeč by se měla posunout dále od obytných částí Běchovic, aby neobtěžovala lidi hlukem. Zároveň je nutné na Pražský okruh napojit Českobrodskou ulici a celou oblast Horních Počernic, Xaverova a Výzkumných ústavů Běchovice.

Další připomínky řeší rekreační zázemí Běchovic a dalších čtvrtí, a ochranu přírody v této oblasti Prahy. Přírodní plocha Lítožnice by měla být propojena pěším a cyklistickým koridorem s Běchovicemi. Mělo by se zpřesnit také vymezení rekreační oblasti Dolní Počernice – Běchovice – Černý Most.

Připomínku podává: Občanské sdružení Běchovice 

Zástupce veřejnosti: Pavel Jaroš

Podpisová listina připomínky k rozvoji Běchovic

pdf Zmocnění zástupce veřejnosti / Jaroš (52.48 Kb)

 

6) Vymezení přírodní a rekreační lokality Dívčí Hrady

Připomínka požaduje vymezení lokality Dívčí Hrady na území Prahy 5 jako rekreačního přírodního území, které naváže na Prokopské a Dalejské údolí a pomůže snížit jeho zátěž. Ozelenění bude stabilizovat vodní režim krajiny a posílí celoměstský systém zeleně. Území by mělo být napojeno na pěší a cyklistické trasy a veřejnou dopravu.

Náhorní plošina Dívčí Hrady je jedním z posledních otevřených prostorů bez zástavby v ochranném pásmu Pražské památkové rezervace UNESCO, který je významný pro uchování panoramatu města. Ozelenění umožní využít rekreační potenciál území a vytvoří protiváhu předpokládané rozsáhlé zástavbě na Smíchově a v oblasti Západního Města.

Zástupce veřejnosti: František Gemperle

Podpisová listina připomínky k Dívčím Hradům

pdf Zmocnění zástupce veřejnosti / Gemperle (84.84 Kb)


7) Zachování zahrádkářských osad v Praze

Připomínka požaduje zachování zahrádkářských kolonií na území Prahy s tím, aby do textu zásad územního rozvoje byly příslušné pozemky funkčně vymezeny jako zahrádky. To by mělo předejít pozdější přeměně dnešních zahrádkářských kolonií v zastavitelné pozemky a rozvojová území pro výstavbu.

V připomínkách se uvádí, že zahrádky představují v intravilánu města zeleň, která doplňuje parky a jiné zelené plochy. Navíc tuto zeleň udržují sami zahrádkáři. Kolonie mají navíc význam z hlediska ekologicky čisté maloprodukce ovoce a zeleniny, ekologické výchovy dětí a také z hlediska naplnění volného času seniorů.

Připomínku podává: Český zahrádkářský svaz
Zástupce veřejnosti: Josef Procházka

Podpisová listina připomínky k zahrádkovým koloniím

pdf Zmocnění zástupce veřejnosti / Procházka (44.50 Kb)

 

8) Zklidnění severojižní magistrály v oblasti Pankráce – Budějovické

Připomínka požadujevymezení severojižní magistrály v úseku od Nuselského mostu až po Jižní spojku (zejména v oblasti Pankráce a Budějovické) jak rozvojovou osu Prahy nemístního významu. To by znamenalo, že na magistrále se postupně utlumí automobilové provoz a komunikace změní svůj charakter z dálnice v městský bulvár.

Připomínkadále požadují řešit budoucnost magistrály v kontextu celého města a stanovit dopravní regulativy, aby nepokračovala současná situace, kdy obyvatelé zástavby v okolí magistrály trpí nadměrným hlukem a exhalacemi z dopravy, které překračují i platné hygienické limity.

Námitky podává: Sdružení Občané postižení severojižní magistrálou

Zástupce veřejnosti: Alžběta Rejchrtová

Podpisová listina připomínky ke zklidnění magistrály

pdf Zmocnění zástupce veřejnosti / Rejchrtová (88.86 Kb) 

 

Další informace:

Zásady územního rozvoje 

Zásady územního rozvoje – dokumenty ke stažení 

Pražané se mohou připojit k hromadným připomínkám  (Arnika, 27. března 2009)

Pražané se mohou vyjádřit k plánu rozvoje města  (Arnika, 23. února 2009)

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu