Připomínky městských částí ke Konceptu územního plánu Prahy

bem-v-tuneluDo tvorby územního plánu Prahy mohly v průběhu příprav zasáhnout městské části. Jejich slovo má v procesu poměrně velkou váhu. Na počátku dávaly městské části podněty pro jeho přípravu. V létě 2009 dostaly koncept územního plánu k tzv. prvnímu čtení, následně se uskutečnila řada jednání s Útvarem rozvoje města. V rámci veřejného připomínkového řízení mají městské části možnost uplatnit připomínky stejně jako občané.

Do listopadu 2011 vyjednával magistrát s městskými částmi o rozporných představách o řešení některých území. O případech, kdy nedošlo ke shodě, hlasovalo 4. 11. 2011 zastupitelstvo.

docPřehled zásadních rozporů mezi magistrátem a městskými částmi

Po volbách v roce 2010 se změnily poměry na radnici - ve vládnoucí koalici s ODS vystřídala dřívější ČSSD nově TOP09. Zastupitelstvo pak připravený koncept nového územního plánu včetně všech námitek městských hodilo do koše.

V následujícím přehledu naleznete kompetní připomínky jednotlivých městských částí i stručné pojednání o jejich přístupu k projednávání územnímu plánu. Názor na postoji vaší městské části si můžete udělat sami.

 

Praha 5

Požaduje intezifikaci zástavby a vyšší výškovou hladinu, nesouhlasí s posuzováním výškových a rozměrných staveb. Obecně usiluje o slabší regulaci a více pravomocí pro samosprávu městské části. Snaha o umožnění nové výstavby na úkor ploch veřejného vybavení, sportovišť a zeleně. Navrhována lanovka přes Prokopské údolí. Opakovaně prosazuje požadavky, jež byly v minulosti zamítnuty nebo redukovány.

Způsob projednání: Připomínky schválila pouze rada městské části. Nebyly projednány na zasedání zastupitelstva. Nebyly zveřejněny, úřad odmítá poskytnout jejich plné znění veřejnosti.

pdf Text připomínek Prahy 5 (643.28 Kb)

Praha 6

Obsah připomínek: postavit tunel pod Hanspaulkou do Podbaby, vybudovat Břevnovskou radiálu, prodloužit metro A na letiště Ruzyně, dostavět Vítězné náměstí, zástavba bývalého Strnadova zahradnictví, zprůjezdnění Papírenské do Holešovic, realizace jižní varianty Pražského okruhu přes Suchdol, vytvoření Centrálního parku Hanspaulka, zrušení zahrádkových osad, ochrana parků a malých zelených ploch.

Způsob projednání: Připomínky schválilo na veřejném jednání zastupitelstvo.

doc Usnesení zastupitelstva Prahy 6 (35.50 Kb)

doc Vyjádření Prahy 6 ke konceptu územního plánu (189.50 Kb)

doc Seznam občanských námětů s komentářem Prahy 6 (124.00 Kb)

Více informací na webu Prahy 6

 

Praha 7

Některé připomínky: ochrana Pražské tržnice a její pěší propojení s Vltavskou, vytvoření lávky pro pěší přes Štvanici a ochrana kavárny dle návrhu arch. Fuchse, prodloužit automobilový tunel v Bubnech, zúžit Brazilskou a Argentinskou ulici, zvětšit plánovaný park v Bubnech, parková úprava Letenského náměstí, sportovní halu Sparta vymezit jako veřejné vybavení, zklidnění třídy Milady Horákové.

Způsob projednání: připomínky schválilo na veřejném jednání zastupitelstvo.

doc Text připomínek Prahy 7 (96.00 Kb) 

Více informací na webu Prahy 7

 

Praha 12

Nesouhlasí s obytnou výstavbou na Belárii a v Cholupicích, požaduje omezit výstavbu v Modřanech v Hermannově a Na Beránku, nesouhlasí se sportovištěm na Točné a s výstavbou v ochranném pásmu lesa. Požaduje využití bývalé skládky v Modřanech pro rekreaci, garáže nebo parkoviště v Modřanech a Kamýku, chránit územní systém ekologické stability na Kymýku jako biocentrum, rozšířit veřejné prostranství v Písnici a další požadavky.

Způsob projednání: připomínky schválilo na veřejném jednání zastupitelstvo.

pdf Text připomínek Prahy 12  (32.45 Kb)

doc Tabulkové zpracování připomínek  (89.50 Kb)

 

Praha 13

Některé připomínky: nesouhlas s rozšířením obytné plochy na Ovčím hájku, nesouhlas se zástavbou sportovní plochy u školy Klausova na Velké Ohradě, nesouhlasí s omezením plochy školského zařízení v Nárožní ulici, nesouhlasí se zastavěním rekreační plochy v Bavorské ulici u přírodní památky Háje, nesouhlasí se zástavbou zeleně v centrální části Západního města, atd. (celkem 44 dílčích připomínek).

Způsob projednání: připomínky schválila rada městské části.

pdf Text připomínek Prahy 13 (329.72 Kb)

 

Praha 14

Nesouhlas s logistickým areálem při železniční trati Malešicko - Hostivařská oblast, rychlejší výstavba Vysočanské radiály (Kbelská - Balabenka), využití území Hloubětín - Hutě západně od ulice Za Černým Mostem pro bydlení, dopravní napojení na Pražský okruh přes Dolní Počernice - Běchovice. Dále připomínky obsahují dílčí požadavky na vymezení konkrétních pozemků. 

Způsob projednání: připomínky schválila rada městské části.

pdf Text připomínek Prahy 14 (262.66 Kb)

 

Praha 17 - Řepy

Požaduje snížit výšku zástavby u Slánské ulice na 5 podlaží, hromadné garáže v Mrkvičkově a Skuteckého ulici, umožnit smíšené využití Státní zkušebny, opravit vymezení veřejných prostranství u obchodních domů Ovus a Billa, nesouhlasí s kontaktním propojením Břevnovské radiály a Slánské ulice, požaduje vymezit nad Břevnovskou radiálou park, doporučuje dálniční křižovatku Kukulova, a další. Celkem 18 připomínek.

Způsob projednání: připomínky schválilo na veřejném jednání zastupitelstvo.

pdf Text připomínek Prahy 17  (1MB)

Mapové přílohy: pdf příloha I. (2.2 MB) / pdf příloha II. (3.4 MB) /pdf  příloha III. (3.9 MB)

 

Praha - Benice

Požaduje, aby byla dokončena pouze jedna řada domů podél ulice K Lipanům,  na pozemku 295/1 a  stejně na druhé straně ulice Květnového povstání, podél ulice U císařské cesty. Pouze jedna řada domů na pozemku 292/7. Nechce, aby územní plán umožnil stavbu dalších domů  podél ulice Květnového povstání od křižovatky s ul. K Lipanům směrem na Uhříněves. Konkrétně na pozemku  293/11 a 292/7.  

Způsob projednání: připomínky schválila rada městské části.

doc Text připomínek Benic (52.50 Kb) 

 

Praha - Čakovice

Požaduje propojit zástavbu v Miškovicích, zrušit prvky územního systému ekologické stability. Odmítá sběrný dvůr a recyklovnu stavebních odpadů v Třeboradicích. Požaduje rezervu pro sportoviště v severovýchodní části obce, omezit ÚSES u rybníka poblíž bývalého cukrovaru, zrušit návrh na vznik nové památkové zóny zahrnující areál cukrovaru. Požaduje novou tramvajovou linku z Kobylis do areálu Avia Letňany.

Způsob projednání: přiipomínky schválilo na veřejném jednání zastupitelstvo.

pdf Text připomínek Čakovic (243.5 KB)

  

Praha - Dolní Počernice

Požaduje umístit parkoviště P+R, protihlukové valy podél Štěrboholské radiály v jižní části Dolních Počernic, zajistit adekvátní náhradu železničního spojení s centrem Prahy v případě zrušení Masarykova nádraží, rozšířit zámecký park podél ulice Ke Hrázi namísto navržených zahrádek, využití pozemku hájovny pro rekreaci, souhlasí se zastavovací studií "Lokalita Nová Úpická".

Způsob projednání: připomínky schválilo na veřejném jednání zastupitelstvo.

pdf Text připomínek Dolních Počernic (47.1 KB)

  

Praha - Kunratice

Požaduje rezervu pro zkapacitnění křižovatek na Kunratické spojce, nesouhlasí s rozšířením zástavby v Zeleném údolí, žádá o územní studii pro území mezi jižním okrajem zástavby Kunratic a Kunratickou spojkou. Požaduje regulaci výstavby v Kunraticích pomocí koeficientů, ochranu bažantnice jako území se zelení, zástavbu pozemků při ulici Za rybníkem, zachování tenisového areálu a sokolovny, a další připomínky.

Způsob projednání: připomínky schválilo na veřejném zasedání zastupitelstvo.

pdf Text připomínek Kunratic (46.3 KB)

 

Praha - Troja

Požaduje propojení dopravního uzlu v Podbabě s Císařským ostrovem, využití Ústřední čistírny odpadních vod pro obsluhu ZOO, zařazení Výstaviště do krajinného a rekreačního území. Požaduje výškovou regulaci nových budov na Nádraží Bubny, tunel od mostu Barikádníků do Bohnic a Čimic, zavedení metra A do Kobylis, tramvaj z Plynární ulice do Podbaby, chránit Troju před vysokou zástavbou, a další připomínky.

Způsob projednání: připomínky schválilo na veřejném jednání zastupitelstvo.

pdf Text připomínek Troje (2.5 MB)

 

Praha - Újezd

Požaduje upravit trasu biokoridoru mezi Milíčovským lesem a Šeberovem, umístit školu do Formanské ulice a omezit výstavbu v ulici do 3 podlaží, odmítá zástavbu zeleně v Šeberově, požaduje park jižně od újezdského náměstí, požaduje výstavbu v Křeslicích na úkor lesa, veřejné vybavení do ulice Bíbrdlíka, schvaluje vypustit retenční nádrž Újezd, požaduje označit silnici mezi dálnicí D1 a Formanskou za veřejně prospěšnou stavbu.

Způsob projednání: připomínky schválilo na veřejném jednání zastupitelstvo

pdf Text připomínek Újezda (1.9 MB)