Program Ochrana přírody

Program Ochrana přírody podporuje zachování druhové rozmanitosti živočichů i rostlin. Hledá a prosazuje přírodě blízké spravování a využívání vodních toků. Směřuje ke sladění požadavků ochrany přírody s protipovodňovou ochranou a hospodářským využitím vodních toků i jejich okolí. Šetrné hospodaření v krajině chrání přirozené biotopy ohrožených druhů. Zachování rovnováhy v přírodě je důležité i pro kvalitní život člověka.

labske-pribehy

Úspěchy programu Ochrana přírody


2007 - Uspořádali jsme česko-německý Dialog na lodi, kterého se zúčastnilo na 20 odborníků, novinářů, politiků a umělců z obou stran hranice. Aktivně jsme se zúčastnili setkání s ministrem životního prostředí Martinem Bursíkem nad problémy kolem vyhlášení oblastí Natura 2000. Na seminářích k plánům hlavních povodí jsme ve čtyřech krajích proškolili přes 120 osob z řad veřejnosti, nevládních organizací a místní správy.

2006 - Přes 20 osob se zúčastnilo našich exkurzí do Německa a Velké Británie za projekty LEADER, které spojují zájmy ochrany přírody (v rámci Natury 2000) a rozvoje turistiky a místní kultury. Přes 60 lidí převážně ze státní a místní správy jsme proškolili v možnostech čerpat finance na rozvoj a ochranu oblastí Natura 2000. Díky kvalitnímu návrhu pro oblasti Natura 2000 v tzv. kontinentální části České republiky, který vypracovaly nevládní organizace, se nám podařilo obhájit řadu lokalit, kde hrozilo poškození přírody (např. Údolí Labe).

2005 - I díky našim aktivitám vláda neudělila výjimku pro plavební stupeň u Děčína, který by nenávratně poškodil přírodu a krajinu. V České republice jsme uspořádali Evropský den koupání v řekách „Big Jump“, který se konal na 17 místech po celé republice. Koalice pro Naturu 2000, kterou Program koordinoval, vypracovala kvalitní „stínový“ návrh pro oblasti Natura 2000 na jižní Moravě, který také úspěšně obhájila na jednání s Evropskou komisí.

2004 - S přispěním Arniky nakonec nebylo schváleno usnesení o převaze veřejného zájmu rozvoje dopravní cesty nad zájmy ochrany přírody. Díky jiným našim aktivitám vláda přijala návrh evropsky významných lokalit a ptačích oblastí soustavy Natura 2000. Proběhl velmi úspěšný vzdělávací projekt „Sovy do škol“.

2003 - Program Ochrana přírody pomohl k vyškrtnutí některých návrhů, které by v novele zákona o ochraně přírody a krajiny zkomplikovaly vytvoření soustavy Natura 2000. Přispěli jsme k tomu, že Ministerstvo životního prostředí nevydalo výjimku ze zákona o ochraně přírody a krajiny pro stavbu dvou plavebních stupňů na Labi.

2002 - Upozorňovali jsme na nevratné ekologické škody, ke kterým by došlo výstavbou dvou plavebních stupňů na Labi a stavbou velké vodní elektrárny v Nových Heřmínovech.  Prvního mezinárodního koupacího dne na Labi se v Čechách a v Německu zúčastnilo celkem 70 tisíc lidí a 15 tisíc z nich se v Labi vykoupalo. Arnika se zapojila do informační kampaně o soustavě Natura 2000. Sledovali a připomínkovali jsme legislativu a zapojili jsme se do připomínkování návrhů území určených k ochraně v soustavě Natura 2000.