en ru

Pro města a obce

Výsledky odpadového hospodářství měst a obcí ovlivňuje mnoho faktorů. Jak se tedy pozná, která obec s odpady hospodaří dobře? Seznamte se s vybranými indikátory, které považujeme za hlavní.

Doporučujeme podívat se na stránky Odpadového Oskara. Naleznete zde mnoho příkladů dobré praxe konkrétních obcí. Obce v ČR jsou schopni snížit produkci směsného odpadu na 40-60 kg na 1 obyvatele a rok, nejlepší výsledky měst nad 5000 obyvatel se pohybují kolem 100 kg.

Pro obce a města jsme v roce 2017 vydali dvě příručky:

Odpadové hospodářství malých obcí - příručka pro obce
Odpadové hospodářství obcí - příručka pro obce

V ČR jsou publikovány dvoje informace o stavu odpadového hospodářství a nakládání s komunálními odpady. Jednak se jedná o údaje publikované Českým statistickým úřadem (ČSÚ), dále o data publikovaná Ministerstvem životního prostředí (MŽP). Údaje o produkci komunálních odpadů z obou zdrojů se liší. Data ČSÚ (Eurostatu) zahrnují pouze odpad z hlášení obcí, data MŽP zahrnují i odpad ze živností, z výkupu a zpětného odběru. Proto jsou údaje publikované MŽP vyšší. Rozdíly pro některé komodity můžete vidět na následujícím grafu (údaje za Pardubický kraj, rok 2014):

Pak2014 mesta firmy vykup