Proč chránit nelesní zeleň

NeratoviceRozhodování o kácení dřevin rostoucích mimo les klade vysoké nároky na odbornou úroveň pracovníků orgánů ochrany přírody. Chceme-li přispět k udržitelnému rozvoji měst a obcí, není možné omezit rozhodování na kontrolu formálních náležitostí podaných žádostí a oznámení o kácení dřevin. Nutné je zajistit také adekvátní kompenzaci ekologické újmy, vzniklé kácením, formou náhradních výsadeb.

Specifickou problematikou je informování veřejnosti, která zásahy do zeleně vnímá mimořádně citlivě, protože lidé mají ke stromům často silný vztah. Proto je vhodná maximální otevřenost úřadů a co nejširší zapojení občanů do rozhodovacích procesů, a to i nad rámec zákona.

Vizitkou dobře spravovaného města či obce je mimojiné také kvalitní a dobře udržovaná zeleň. Na těchto stránkách jsme shrnuli jak právní rámec ochrany zeleně, tak naše praktické zkušenosti a doporučení. Věříme, že Vám bude tento web  k užitku při Vašem rozhodování.

Desatero dobrého úředníka pro ochranu zeleně

  1. Ověřte, zda vůbec existují důvody ke kácení a zda odpovídají zákonu
  2. Při významném kácení zajistěte nezávislý odborný posudek
  3. Vyhodnoťte funkční a estetický význam dřevin
  4. Spočítejte ekologickou újmu, k níž by pokácením došlo
  5. Stanovte odpovídající náhradní výsadbu
  6. Prověřujte oznámení o kácení dřevin a nepřipusťte plošné kácení historických alejí
  7. Kontrolujte skutečný rozsah kácení a náhradní výsadby v terénu
  8. Seznamte se s metodickými pokyny ministerstva
  9. Informujte veřejnost o plánovaných akcích
  10. Umožněte občanům uplatnit připomínky

Z našich stráneksi můžete objednat zaslání nebo přímo stáhnout informační brožuru o ochraně dřevin určenou pracovníkům státní správy a členům samospráv.