Program předcházení vzniku odpadu – připomínky Arniky

13.11.2013 - PRAHA | Novinky
Skončilo připomínkování Programu předcházení vzniku odpadu ČR. Tento dokument, požadovaný po zemích EU v rámcové směrnici o odpadech, má vést k zastavení růstu produkce komunálních odpadů, ba k jejich snížení. Snížit je třeba i produkci směsného odpadu (popelnice), který končí na skládkách či ve spalovnách. V řadě zemí se to daří. Nejlepší regiony produkují tohoto odpadu oproti nám i třikrát méně.   

Arnika k návrhu plánu připravilo několik zásadních připomínek, nedoporučila či požaduje upřesnění řady opatření. Za nejdůležitější body považujeme:

 

  • Je třeba jasně vyjádřit podporu předcházení vzniku odpadu ze strany státu. ČR se může např. zapojit do Evropského týdne pro předcházení vzniku odpadu a tím potvrdit jeho význam.
  • Podpořit pilotní projekty zaměřené do oblasti prevence, které se stanou příklady pro další města, obce, veřejnost atd.
  • Za jeden z nejúčinnějších nástrojů jsou považovány motivační platby. Je proto zarážející, že program tento nástroj nejenže nedoporučuje, ale ani nezmiňuje.
  • Podpora ekodesignu a odpovědnosti výrobců. Zatímco v minulosti byla snaha některých designérů zrychlit oběh zboží (na úkor jeho kvality, opravitelnosti apod.), v rámci prevence by měla být naopak podporován opačný směr. Rámcová směrnice také doporučuje a v řadě zemí zavedli zpětný odběr na další výrobky, např. grafické papíry, nábytek apod. Zpětný odběr vede k větším úsporám energie, surovin a nutí víc výrobce přemýšlet nad tím, co produkují. Díky tomu je v ceně výrobků lépe zohledněn jeho dopad v celém jeho životním cyklu.
  • Opakovaně používané výrobky mají menší dopad na životní prostředí než výrobky na jedno použití. Požadujeme proto větší podporu vratných obalů a dalších výrobků, kde tento princip lze využít. Stát hodnotí podporu této oblasti za dostatečnou, s tímto názorem nesouhlasíme.
  • Z odpadové legislativy je třeba odstranit nejasnosti a chyby. Těžko lze zmenšovat produkci komunálního odpadu, když česká legislativa definuje tento pojem dvěma různými způsoby. Výsledkem toho je, že v Česku máme dva rozdílné údaje o produkci těchto odpadů.
  • Návrhová část programu, která se má stát součástí nového Plánu odpadového hospodářství ČR, má řadu opatření, která vyžadují zpřesnění. Některá opatření nedoporučujeme, považujeme je za zbytečně administrativně náročná a nepřesná. Navrhujeme vypracovat pro obce naopak jasné metodiky. Například ve Spojeném království (Anglii) obec ví, že každý kompostér odkloní 150 kg bioodpadu za rok. Obce mohou tedy jednoduše vyčíslit úspory a ekonomické přínosy tohoto opatření.

 

První návrh Programu předcházení vzniku odpadu a připomínky Arniky naleznete na webu: http://arnika.org/odpadova-politika-cr.

Informace o německém plánu prevence naleznete na: http://arnika.org/nemecko-svuj-program-predchazeni-vzniku-odpadu-uz-ma  

Banner-stika

Sledujte nás: