propiconazole

Skupina

Fungicidy
 • CAS

  60207-90-1
 • Vzorec

  C15H17Cl2N3O 2

 • Stručná charakteristika

  Propiconazole je fungicid a antimikrobiální látka patřící do skupiny triazolů. Poprvé byl registrován v roce 1981. Propiconazole je používán proti houbám a plísním, bakteriím a některým rostlinným virům. Uplatnění nachází v zemědělství, při péči o okrasné rostliny, trávníky, golfová hřiště, bývá složkou ochranných nátěrů a impregnací dřeva, kůže, papíru, textilií i jiných výrobků. Do prostředí se propiconazole dostává při výrobě, použití i likvidaci. V půdě je jen málo mobilní, podléhá biodegradaci v závislosti na charakteru půdy v řádech desítek až stovek dní, jen omezeně prosakuje do podzemních vod. Propiconazole je snadno rozpustný ve vodě, pozvolna biodegraduje, nebo podléhá rozpadu vlivem slunečního záření. V sedimentech a za nepřístupu vzduchu je velmi perzistentní. Není známa jeho bioakumulace. Propiconazole je relativně vysoce toxický pro ryby, pro ptáky a včely představuje jen mírné riziko. Propiconazole vykazuje u savců nízkou akutní toxicitu, při kontaktu s očima způsobuje dočasné zastření duhovky, při kontaktu s kůží pak lokální podráždění. U zvířat byl při chronické expozici zaznamenán výskyt rakoviny jater a poruchy vývoje plodu.

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat

  Zdraví škodlivý při požití, vdechnutí nebo vstřebání pokožkou, Pro člověka netoxický. Propikonazol má nízkou akutní toxicitu. Akutní orální LD50 pro krysy je 1517 mg/kg. Při styku s očima způsobuje zakalení rohovky, které však odezní do 72 hodin. Propikonazol může být mírně až vysoce toxický pro ryby. Akutní LC50 je 850 ppb pro pstruha duhového, a 4800 ppb pro Daphnia magna. Má relativně nízkou toxicitu pro ptáky. Akutní LD50 pro divoké kachny přesahuje 2510 mg/kg. Propikonazol také má nízkou toxicitu pro včely, s LD 50 vyšší než 100 ug/včela.
 • Hodnocení karcinogenity podle IARC

  3 - neklasifikovatelná jako lidský karcinogen
 • Výskyt v životním prostředí

  Mobilita v půdě je omezená. Vyplavování do podzemních vodních zdrojů je nepravděpodobné. Na světle rychle fotodegraduje.
 • Synonyma

  CGA-64250; 1-(2-(2',4'-Dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl-methyl)-1H-1,2,4-triazole Banner, Benit, Desmel, Orbit, Radar, Tilt, Fidis, Alamo, Spire, Practis, nárazník, Mantis, Restore, Banner Maxx, Taspa, Juno, Novel a Break.
 • Výstražné symboly

  drazdivynebezpecny-pro-zp
 • R věty

  R 22 - Zdraví škodlivý při požití, R 43 - Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží, R 50 - Vysoce toxický pro vodní organismy, R 53 - Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
 • S věty

  S 2 - Uchovávejte mimo dosah dětí, S 46 - Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení, S 60 - Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad, S 61 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy, S 36/37 - Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice
 • Odkazy

  http://en.wikipedia.org/wiki/Propiconazole

  http://pmep.cce.cornell.edu/profiles/extoxnet/metiram-propoxur/propiconazole-ext.html

  http://www.pesticideinfo.org/Detail_Chemical.jsp?Rec_Id=PC34271

  http://www.alanwood.net/pesticides/propiconazole.html

  http://toxipedia.org/display/toxipedia/Propiconazole

  http://www.epa.gov/pesticides/reregistration/REDs/propiconazole_red.pdf

  http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/pripravky-na-or/spotreba-pripravku-na-or/spotreba-v-jednotlivych-letech/

 • Autor

  Ing. Petr Válek
 • Email

  toxic@arnika.org


Více z této kategorie: « propineb abamektin »

Banner-stika

Sledujte nás: