Prokotol o těžkých kovech k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší překračujícím hranice států

  *Smluvní strany
 • rozhodnuty naplňovat Úmluvu o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států,
 • znepokojeny tím, že emise některých těžkých kovů jsou přenášeny přes státní hranice a mohou poškozovat environmentálně a ekonomicky důležité ekosystémy a mohou mít škodlivé účinky na lidské zdraví,
 • berouce v úvahu, že spalování a průmyslové procesy jsou převládajícím antropogenním zdrojem emisí těžkých kovů do atmosféry,
 • uznávajíce, že těžké kovy jsou přirozenými složkami zemské kůry a že mnohé kovy v jistých formách a ve vhodných koncentracích jsou pro život podstatné,
 • berouce v úvahu stávající vědecké a technické údaje o emisích, o geochemických procesech, o atmosférických přenosech a o účincích těžkých kovů na lidské zdraví a na životní prostředí a o technologiích a nákladech na potlačování emisí,
 • vědomy si toho, že technologie, technika a metody řízení ke snižování znečišťování ovzduší těžkými kovy jsou dostupné,
 • uznávajíce, že země v regionu Evropské hospodářské komise (EHK/OSN) mají různé ekonomické podmínky a že v některých zemích probíhá přestavba hospodářství,
 • rozhodnuty přijmout opatření k prevenci nebo minimalizaci emisí těžkých kovů a jejich souvisejících sloučenin a berouce v úvahu aplikaci zásady předběžné opatrnosti formulované jako princip 15 deklarace z Ria de Janeiro,
 • znovu potvrzujíce, že státy mají – v souladu s Chartou OSN a s principy mezinárodního práva – suverénní právo na využívání svých vlastních zdrojů v souladu se svou vlastní environmentální a rozvojovou politikou a jsou povinny zajistit, aby aktivity v rámci jejich jurisdikce nebo pod jejich kontrolou nepoškozovaly životní prostředí jiných států nebo oblasti za hranicemi národní jurisdikce,
 • u vědomí toho, že opatření omezující emise těžkých kovů by měla přispět k ochraně životního prostředí a lidského zdraví vně regionu EHK/OSN, včetně arktických a mezinárodních vod,
 • berouce na vědomí, že potlačování emisí určitých těžkých kovů může vést k dalším přínosům pro potlačování emisí dalších znečišťujících látek,
 • vědomy si toho, že mohou být nutná další a účinnější opatření k omezování a snižování emisí jistých kovů a že např. studie založené na účincích mohou poskytnout základ pro další opatření,
 • berouce na vědomí důležité příspěvky soukromého a nevládního sektoru k poznatkům o účincích těžkých kovů, o dostupných alternativách a o metodách potlačování jejich emisí a úloh těchto sektorů při napomáhání ke snižování emisí těžkých kovů,
 • majíce na mysli opatření týkající se omezování těžkých kovů na národní úrovni a na úrovni mezinárodních fór,
se dohodly takto:
Článek 1
Definice
Pro účely tohoto protokolu platí tyto definice pojmů:
 1. „Úmluva“ znamená Úmluvu o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států přijatou v Ženevě dne 13. listopadu 1979.
 2. „EMEP“ znamená Program spolupráce při monitorování a vyhodnocování dálkového přenosu látek znečišťujících ovzduší v Evropě.
 3. „Výkonný sbor“ znamená výkonný orgán úmluvy, zřízený podle článku 10, odstavce 1 úmluvy.
 4. „Komise“ znamená Evropskou hospodářskou komisi OSN – EHK/OSN.
 5. „Strana“ znamená smluvní stranu tohoto protokolu, pokud z kontextu neplyne jinak.
 6. „Geografický rozsah EMEP“ znamená oblast definovanou v článku 1, v odstavci 4 Protokolu k úmluvě (z r. 1979) o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států o dlouhodobém financování kooperativního programu pro monitorování a vyhodnocování dálkového šíření látek znečišťujících ovzduší v Evropě (EMEP) přijatého v Ženevě dne 28. září 1984.
 7. „Těžké kovy“ znamená kovy, nebo v jistých případech metaloidy, které jsou stabilní a mají měrnou hmotnost vyšší než 4,5 g/cm3, a jejich sloučeniny.
 8. „Emise“ znamená vypouštění látek do atmosféry z bodového nebo difuzního zdroje.
 9. „Stacionární zdroj“ znamená jakoukoli stabilně lokalizovanou budovu, stavbu, zařízení, instalaci nebo vybavení, které emituje nebo může emitovat – přímo, nebo nepřímo – do atmosféry těžké kovy uvedené v seznamu v příloze I.
 10. „Nový stacionární zdroj“ znamená každý stacionární zdroj, jehož výstavba či podstatná modifikace byla zahájena po uplynutí dvou let od data, kdy vstoupí v platnost: (i) tento protokol nebo (ii) taková změna či doplněk příloh I nebo II, v jejichž důsledku se ustanovení tohoto protokolu stanou aplikovatelná na daný stacionární zdroj. Příslušné národní orgány rozhodnou o tom, zda určitá modifikace je, či není podstatná, přičemž budou brány v úvahu faktory, jako jsou např. environmentální přínosy dotyčné modifikace.
 11. „Kategorie velkých stacionárních zdrojů“ znamená některou z kategorií stacionárních zdrojů popsaných v příloze II, která u dotyčné strany přispívá nejméně jedním procentem k celkovým emisím ze stacionárních zdrojů určitého těžkého kovu ze seznamu v příloze I v referenčním roce, jenž je určen v souladu s přílohou I.
Článek 2
Cíl
    Cílem tohoto protokolu je omezovat emise těžkých kovů, jež vznikají v důsledku antropogenních činností a podílejí se na dálkovém přenosu v atmosféře a které pravděpodobně mají významné nepříznivé účinky na lidské zdraví nebo na životní prostředí, a to v souladu s ustanoveními následujících článků.

Článek 3
Základní závazné povinnosti

 1. Každá strana sníží své celkové roční emise do atmosféry každého z těžkých kovů, uvedených na seznamu v příloze I, z úrovně emisí v referenčním roce stanoveném v souladu s uvedenou přílohou přijetím účinných opatření vhodných pro specifické podmínky dotyčné strany.
 2. Každá strana uplatní nejpozději v termínech daných harmonogramem specifikovaným v příloze IV:
  1. pro každý nový zdroj z kategorie velkých stacionárních zdrojů nejlepší dostupné technické postupy ve smyslu přílohy III, jestliže pro danou kategorii zdrojů příloha III nejlepší dostupné technologie uvádí;
  2. limitní hodnoty specifikované v příloze V pro každý nový zdroj z kategorie velkých stacionárních zdrojů. Strana může alternativně uplatnit odlišnou strategii snížení emisí, jíž dosáhne ekvivalentního celkového snížení úrovně emisí;
  3. pro každý stávající zdroj z kategorie velkých stacionárních zdrojů nejlepší dostupné technologie ve smyslu přílohy III, jestliže pro danou kategorii zdrojů příloha III nejlepší dostupné technologie uvádí. Strana může alternativně uplatnit odlišnou strategii snížení emisí, jíž dosáhne ekvivalentního celkového snížení úrovně emisí;
  4. limitní hodnoty specifikované v příloze V pro každý stávající zdroj z kategorie velkých stacionárních zdrojů, pokud je toto technicky a ekonomicky dosažitelné. Strana může alternativně uplatnit odlišnou strategii snížení emisí, jíž dosáhne ekvivalentního celkového snížení úrovně emisí;
 3. Každá strana bude uplatňovat opatření pro regulaci produktů v souladu s podmínkami a harmonogramem specifikovanými v příloze VI.
 4. Každá strana bude zvažovat aplikaci dodatečných opatření pro regulaci produktů v souladu s podmínkami a harmonogramem specifikovanými v příloze VII.
 5. Každá strana vypracuje a bude dále provádět a vést emisní inventury pro těžké kovy uvedené na seznamu v příloze I, přičemž strany v rámci geografického rozsahu EMEP tak budou činit minimálně za použití metodických nástrojů určených řídícím výborem EMEP (Steering Body of EMEP) a strany, které jsou mimo geografický rozsah EMEP, použijí jako vodítka metody vypracované v rámci pracovního plánu tohoto výkonného orgánu.
 6. Strana, jež při aplikaci ustanovení výše uvedených odstavců 2 a 3 nemůže dosáhnout splnění požadavků dle odstavce 1 pro určitý těžký kov ze seznamu v příloze I, je vyňata ze závazných povinností uvedených v odstavci 1 pro dotyčný těžký kov.
 7. Každá strana s celkovým územím větším než 6 000 000 km2 je vyňata z plnění svých povinností podle odstavce 2 (b), (c) a (d) výše, pokud může prokázat nejpozději do osmi let po vstupu tohoto protokolu v platnost, že dosáhne snížení své roční celkové emise každého z těžkých kovů uvedených na seznamu v příloze I v kategoriích zdrojů specifikovaných v příloze II nejméně o 50 % z úrovně emisí z těchto kategorií zdrojů v referenčním roce, který bude určen v souladu s přílohou I. Strana, která zamýšlí jednat v souladu s tímto odstavcem, tento úmysl uvede při podpisu tohoto protokolu nebo při přistoupení k tomuto protokolu.
Článek 4
Výměna informací a technologií
 1. Strany budou v souladu se svými zákony, předpisy a zavedenými postupy usnadňovat výměnu technologií a postupů určených ke snížení emisí těžkých kovů, včetně – ale nikoli pouze – výměn, které stimulují vývoj opatření pro regulaci výroby produktů a aplikaci nejlepších dostupných technických postupů, a to zejména podporou:
  1. komerční výměny dostupných technologií;
  2. přímých průmyslových kontaktů a spolupráce, včetně společných podniků;
  3. výměny informací a zkušeností;
  4. poskytováním technické pomoci.
 2. Při podporování aktivit specifikovaných v odstavci 1 budou strany vytvářet příznivé podmínky usnadňováním kontaktů a spolupráce mezi vhodnými organizacemi a jednotlivci v soukromém a veřejném sektoru, které jsou schopny poskytovat technologie, konstrukční návrhy či projekty a inženýrské služby, zařízení nebo finance.
Článek 5
Národní strategie, politiky, programy a opatření
 1. Každá strana vypracuje bez zbytečných odkladů programy, politické záměry a strategie pro splnění povinností tohoto protokolu.
 2. Strana navíc může
  1. uplatňovat ekonomické nástroje ke stimulaci přijímání nákladově účinných přístupů ke snížení emisí těžkých kovů;
  2. vypracovat smlouvy a dobrovolné dohody mezi vládou a průmyslem;
  3. stimulovat účinnější využívání zdrojů a surovin;
  4. stimulovat využívání méně znečišťujících zdrojů energie;
  5. přijímat opatření k rozvoji a zavádění méně znečišťujících dopravních systémů;
  6. přijímat opatření k vyřazení konkrétních procesů emitujících těžké kovy v případech, kdy jsou k dispozici náhradní procesy v průmyslovém měřítku;
  7. přijímat opatření k rozvoji a aplikaci čistších postupů k prevenci a k omezování znečištění.
 3. Strany mohou přijímat přísnější opatření, než která jsou požadována tímto protokolem.
Článek 6
Výzkum, vývoj a monitorování
    Strany budou podporovat činnosti ve výzkumu, vývoji a monitorování (především v oblasti těžkých kovů, jež jsou uvedeny na seznamu v příloze I), a dále budou podporovat spolupráci vztahující se k následujícím bodům, ale neomezující se pouze na ně:
 1. úrovně emisí, dálkový přenos, depozice a jejich modelování, stávající úrovně v biotickém a abiotickém prostředí, vypracování postupů pro harmonizování relevantních metodik;
 2. cesty a inventarizace polutantů v reprezentativních ekosystémech;
 3. relevantní účinky na lidské zdraví a na životní prostředí, včetně kvantifikace těchto účinků;
 4. nejlepší dostupné technologie, postupy a technologie omezování emisí v současnosti uplatňované nebo vyvíjené stranami;
 5. sběr, recyklování a v případě nutnosti zneškodňování či likvidace produktů nebo odpadů obsahujících jeden nebo více těžkých kovů;
 6. metodiky umožňující zvažovat ekonomické a sociologické faktory při vyhodnocování alternativních strategií omezování emisí;
 7. přístupy, které jsou založené na účincích a které zahrnují vhodné informace, včetně informací získaných podle pododstavců (a) až (f) o měřených nebo modelovaných environmentálních úrovních, cestách a účincích na lidské zdraví a na životní prostředí, jež lze užít k účelům formulace budoucích optimalizovaných strategií pro omezování emisí, a beroucích v úvahu rovněž ekonomické a technologické či technické faktory;
 8. alternativy k aplikacím těžkých kovů ve výrobcích uvedených na seznamu v příloze VI a VII;
 9. shromažďování informací o hladinách těžkých kovů, které jsou uvedeny na seznamu v příloze I, v určitých produktech, o jejich potenciálních emisích do atmosféry, k nimž může dojít při výrobě, zpracovávání, komerční distribuci, využití a zneškodnění či likvidaci těchto produktů, a o technologiích ke snižování těchto emisí.
Článek 7
Podávání zpráv
 1. V souladu se svými zákony určujícími důvěrný ráz obchodně-průmyslových informací:
  1. každá strana bude podávat zprávu výkonnému sboru prostřednictvím výkonného sekretáře komise o opatřeních přijatých k uskutečňování předkládaného protokolu, a to v pravidelných intervalech určených na zasedání stran s výkonným sborem;
  2. každá strana v rámci geografického rozsahu EMEP bude podávat zprávu EMEP prostřednictvím výkonného sekretáře komise, a to v pravidelných intervalech určených řídícím výborem EMEP a schválených stranami na zasedání výkonného sboru, o úrovních emisí těžkých kovů uvedených v seznamu v příloze I, s využitím minimálně metodik a časového a prostorového rozlišení specifikovaných řídícím výborem EMEP. Strany v oblastech vně geografického rozsahu EMEP zpřístupní výkonnému sboru podobné údaje, pokud o to budou požádány. Navíc každá strana bude ve vhodné míře získávat relevantní údaje týkající se jejích emisí dalších těžkých kovů a bude o nich podávat zprávu, přičemž budou brány v úvahu pokyny řídícího výboru EMEP a výkonného sboru.
 2. Údaje, které mají být zahrnuty do zpráv dle pododstavce 1(a) výše, budou v souladu s rozhodnutím týkajícím se formátu a obsahu přijatého stranami na zasedání výkonného sboru. Podmínky tohoto rozhodnutí budou v případě nutnosti revidovány s cílem identifikovat dodatečné náležitosti týkající se formátu nebo obsahu informací, které by měly být zahrnuty do těchto zpráv.
 3. V dostatečném předstihu před každým výročním zasedáním výkonného sboru poskytne EMEP informace o dálkovém přenosu a o depozici těžkých kovů.
Článek 8
Výpočty
    S využitím výhodných modelů a měření a v dostatečném předstihu před každým výročním zasedáním výkonného sboru bude EMEP poskytovat tomuto sboru výpočty toků a depozic těžkých kovů přes hranice států v rámci geografického rozsahu EMEP. V oblastech mimo geografický rozsah EMEP budou použity modely vhodné podle specifických podmínek stran úmluvy.

Článek 9
Plnění povinností
    Plnění povinností stanovených tímto protokolem pro každou stranu bude pravidelně přezkoumáváno. Výbor pro kontrolu provádění protokolu zřízený rozhodnutím 1997/2 výkonného sboru na jeho patnáctém zasedání, provede tato přezkoumání a podá o tom zprávu na zasedání stran v rámci výkonného sboru v souladu s podmínkami stanovenými v příloze uvedeného rozhodnutí, včetně všech jejich relevantních doplňků a změn.

Článek 10
Posouzení stranami na zasedáních výkonného sboru

 1. Na zasedáních výkonného sboru budou strany – v souladu s článkem 10 odstavce 2 (a) úmluvy – posuzovat údaje dodané stranami, EMEP a dalšími podpůrnými orgány i zprávy dodané výborem pro kontrolu provádění protokolu, uvedeným v článku 9 tohoto protokolu.
 2. Strany na zasedáních výkonného sboru budou dohlížet na pokrok dosažený v plnění závazných povinností stanovených tomto protokolem.
 3. Strany na zasedání výkonného sboru budou posuzovat dostatečnost a platnost závazných povinností stanovených v tomto protokolu.
  1. Při tomto posuzování budou brány v úvahu nejlepší dostupné vědecko-výzkumné poznatky o účincích a depozici těžkých kovů, posouzení technického vývoje a měnící se ekonomické podmínky.
  2. Při tomto posuzování bude se zřetelem k výzkumu, vývoji, monitorování a spolupráci uskutečňované v rámci tohoto protokolu:
   1. vyhodnocován pokrok v plnění cílů tohoto protokolu;
   2. vyhodnocováno, zda cíl dosáhnout dalšího snížení škodlivých účinků na lidské zdraví a na životní prostředí odůvodňuje další požadavky na snížení emisí překračující úrovně požadované tímto protokolem; a
   3. brán v úvahu rozsah, ve kterém již existuje uspokojivý základ pro aplikaci přístupů založených na účincích.
  3. Procedury, postupy, metody a harmonogram těchto přezkoumání budou strany specifikovat na zasedání výkonného sboru.
 4. Strany na základě závěrů posouzení uvedených v odstavci 3 a jakmile to bude uskutečnitelné po dokončení těchto přezkoumání, vypracují pracovní program pro další kroky ke snížení emisí do atmosféry těch těžkých kovů, jež uvádí seznam v příloze I.
Článek 11
Urovnávání sporů
 1. Jesliže mezi dvěma nebo více smluvními stranami vznikne spor o výklad nebo uplatňování tohoto protokolu budou sporné strany hledat řešení jednáním nebo jinými prostředky urovnávání sporů podle své vlastní volby. Strany účastnící se sporu budou o svém sporu informovat výkonný sbor.
 2. Při ratifikaci, přijetí, schválení nebo přistoupení k tomuto protokolu nebo kdykoli později může strana, která není regionální organizací ekonomické integrace, prohlásit písemně v listině postoupené depozitáři, že vzhledem ke sporům týkajícím se výkladu nebo uplatňování tohoto protokolu uznává jeden nebo oba z následujících prostředků urovnávání sporů jako povinné ipso facto, a bez nutnosti další dohody ve vztahu k jakékoli straně, která přijala stejný závazek:
  1. postoupení sporu Mezinárodnímu soudnímu dvoru;
  2. rozhodčí (arbitrážní) řízení v souladu s postupy, které přijmou strany na zasedání výkonného sboru, jakmile to bude uskutečnitelné formou přílohy o arbitrážním řízení.
  Strana, která je regionální organizací ekonomické integrace, může učinit prohlášení s podobným účinkem ve vztahu k arbitrážnímu řízení v souladu s postupy uvedenými v pododstavci (b) výše.
 3. Prohlášení učiněné podle odstavce 2 výše zůstane v platnosti, pokud neuplyne doba stanovená v souladu s podmínkami jeho platnosti nebo do uplynutí tří měsíců od uložení písemného oznámení o odvolání tohoto prohlášení u uschovatele.
 4. Nové prohlášení, oznámení o jeho odvolání nebo vypršení prohlášení neovlivní žádným způsobem řízení dosud projednávané před Mezinárodním soudním dvorem nebo před arbitrážním tribunálem, pokud se strany sporu nedohodnou jinak.
 5. Kromě případu, kdy strany sporu přijaly stejný prostředek urovnávání sporů podle odstavce 2, pokud by po dvanácti měsících následujících po oznámení jednou ze stran o existenci sporu strany nebyly schopny spor urovnat prostředkem zmíněným v odstavci 1 výše, bude spor postoupen na žádost kterékoli z těchto stran ke smíření.
 6. K účelům odstavce 5 bude zřízena smírčí komise. Tato komise bude složena z rovného počtu členů jmenovaných každou ze zainteresovaných stran nebo v případech, kdy strany sdílí stejný zájem na smíření, skupinou sdílející tento zájem a předsedou zvoleným společně členy takto jmenovanými. Komise vydá doporučený verdikt, který strany v dobré víře vezmou v úvahu.
Článek 12
Přílohy
Přílohy tohoto protokolu tvoří jeho nedílnou součást. Přílohy III a VII mají charakter doporučení.

Článek 13
Změny a doplňky

 1. Změny a doplňky tohoto protokolu mohou být navrženy kteroukoli jeho stranou.
 2. Navrhované změny a doplňky budou postoupeny písemně výkonnému sekretáři komise, který je sdělí všem stranám. Navrhované změny a doplňky budou projednány na nejbližším zasedání stran s výkonným sborem za předpokladu, že návrhy byly distribuovány výkonným sekretářem stranám nejméně devadesát dnů předem.
 3. Návrhy změn a doplňků tohoto protokolu a jeho příloh I, II a IV až VI budou přijaty konsenzem stran přítomných na zasedání výkonného sboru a vstoupí v platnost pro strany, které je přijaly, devadesátý den po datu, kdy byly uloženy listiny o jejich přijetí od dvou třetin stran u depozitáře. Změny a doplňky vstoupí v platnost pro další strany devadesátý den po datu, kdy byly uloženy listiny o jejich přijetí.
 4. Změny a doplňky příloh III a VII budou přijaty konsenzem stran přítomných na zasedání výkonného sboru. Po uplynutí devadesáti dnů od data, kdy výkonný sekretář komise sdělil tyto změny a doplňky všem stranám, doplňky a změny těchto příloh vstoupí v platnost pro strany, které nepodaly depozitáři oznámení v souladu s ustanoveními odstavce 5 níže, za předpokladu, že nejméně šestnáct stran nepodalo takovéto oznámení.
 5. Strana, která není schopna schválit určitou změnu či doplněk přílohy III nebo VII, to oznámí depozitáři písemně do devadesáti dnů od data sdělení o jejich přijetí. Depozitář bez odkladu oznámí všem stranám obdržená oznámení. Strana může kdykoli své předchozí oznámení zaměnit za listinu o přijetí a po uložení listin o přijetí u depozitáře tyto změny a doplňky těchto příloh se pro tuto stranu stanou platné.
 6. V případě návrhu pozměnit či doplnit přílohu I, VI nebo VII tohoto protokolu přidáním určitého těžkého kovu nebo opatření k regulaci týkajícího se výrobku nebo skupiny výrobků:
  1. navrhovatel poskytne výkonnému sboru informace obsahující údaje specifikované v rozhodnutí výkonného sboru 1998/1, včetně jakýchkoli relevantních změn a doplňků;
  2. strany vyhodnotí tento návrh v souladu s postupy specifikovanými v rozhodnutí výkonného sboru 1998/1, včetně jakýchkoli relevantních změn a doplňků.
 7. Jakékoli rozhodnutí změnit či doplnit rozhodnutí výkonného sboru 1998/1 bude přijato konsenzem zasedání stran s výkonným sborem a nabude platnosti šedesátý den od přijetí.
Článek 14
Podpis
 1. Tento protokol bude vystaven k podpisu v Aarhusu (Dánsko) od 24. do 25. června 1998 a potom v sídle Organizace spojených národů v New Yorku do 21. prosince 1998 pro členské státy komise i pro státy mající poradní status při komisi na základě odstavce 8 rezoluce Hospodářské a sociální rady OSN 36 (IV) z 28. března 1947 a pro organizace regionální hospodářské spolupráce tvořené svrchovanými členskými státy komise, na něž jejich členské státy přenesly pravomoc vyjednávat, uzavírat a aplikovat mezinárodní dohody ve věcech spravovaných tímto protokolem za předpokladu, že tyto státy a organizace jsou stranami úmluvy.
 2. Regionální organizace ekonomické integrace budou v záležitostech v rámci své pravomoci svým jménem uplatňovat práva a plnit povinnosti, které tento protokol přiřazuje jejich členským státům. V těchto případech členské státy těchto organizací nejsou oprávněny uplatňovat tato práva jednotlivě.
Článek 15
Ratifikace, přijetí, schválení a přistoupení
 1. Tento protokol podléhá ratifikaci, přijetí nebo schválení signatáři.
 2. Tento protokol bude vystaven k přistoupení od 21. prosince 1998 státům a organizacím splňujícím požadavky článku 14, odstavec 1.
Článek 16
Depozitář
    Listiny o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přistoupení budou uloženy u generálního tajemníka Organizace spojených národů, který bude vykonávat funkci depozitáře.

Článek 17
Vstup v platnost

 1. Tento protokol vstoupí v platnost devadesátého dne po datu uložení u depozitáře šestnácté listiny o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přistoupení.
 2. Pro každý stát nebo organizaci zmíněný/nou v článku 14 v odstavci 1, který/rá ratifikuje, přijme či schválí tento protokol nebo k němu přistoupí po datu uložení šestnácté listiny o ratifikaci, přijetí, schválení nebo přistoupení, protokol vstoupí v platnost devadesátého dne po datu uložení listiny o ratifikaci, přijetí, schválení či přistoupení uvedeného státu nebo organizace.
Článek 18
Odstoupení
    Kdykoli po uplynutí pěti let ode dne, kdy tento protokol vstoupil v platnost pro některou smluvní stranu, může tato strana odstoupit od protokolu tím, že podá písemné oznámení depozitáři. Každé takové odstoupení nabude platnosti devadesátý den po datu od jeho přijetí depozitářem, nebo v určitém pozdějším datu, které může být v oznámení o odstoupení specifikováno.

Článek 19
Autentická znění protokolu
    Originál tohoto protokolu, jehož anglický, francouzský a ruský text má stejnou platnost, bude uložen u generálního tajemníka Organizace spojených národů.
    Na znamení toho níže podepsaní, řádně k tomu zmocněni, podepsali tento protokol. Dáno v Aarhusu (Dánsko), dne dvacátého čtvrtého června, roku tisícího devítistého devadesátého osmého.