en ru

Omezení ftalátů v hračkách a výrobcích pro děti

V následujícím textu naleznete základní informace o legislativních opatřeních v České republice, která souvisí s problematikou ftalátů v hračkách a předmětech péče o děti vyrobených z PVC. Jsou doplněny o některé další údaje ze zahraničních zdrojů.

V EU reguluje použití ftalátů evropská směrnice EU 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, která byla implementována do české legislativy nařízením vlády č.86/2011 Sb. Všechny hračky určené pro děti do 14 let nesmějí obsahovat látky způsobující rakovinu (karcinogenní), poškozující genetickou informaci (mutagenní) a ohrožující rozmnožování (reprotoxické) jakož i těžké kovy či různé alergeny. Ftaláty patří mezi látky, které mohou poškodit reprodukční schopnost člověka a 6 historicky nejvíce používaných ftalátů DEHP, DBP, BBP, DINP, DIDP, DNOP  bylo zakázáno používat v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnosti v měkčených plastových materiálech sloužících k výrobě hraček. Pokud hračky obsahují ftaláty ve vyšší koncentraci, než je výše uvedená hodnota, nesmějí se uvádět na trh.

Předměty pro péči o děti do 3 let se pak řídí velmi podobnými pravidly jako hračky, ale jsou regulovány vyhláškou č. 84/2001 Sb., která je prováděcím předpisem k zákonu č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví. Předmětem určeným pro péči o děti se rozumí jakýkoli výrobek určený pro usnadnění usínání, zklidnění, hygienu, krmení dětí nebo k cucání dětmi. Patří sem dětská obuv, nábytek pro děti – dětské vysoké židličky, přebalovací pulty, postýlky, dále dudlíky a držáky na ně, odsávačky, dětské nádobí a další výrobky pro kojence. 

Hračky a předměty určené pro péči o děti do 3 let, které jsou vyrobeny z měkčeného plastu, nesmí obsahovat více než 0,1 procent (hmotnostních) jednoho nebo více esterů kyseliny ftalové (ftaláty), uvedené v příloze č. 6. Jedná se o následující ftaláty:

I.
di-isononyl ftalát (DINP), CAS-No. 28553-12-0, Einecs-No. 249-079-5;
di-n-octyl ftalát (DNOP), CAS-No. 117-84-0, Einecs-No. 204-214-7;
di-iso-decyl ftalát (DIDP), CAS-No. 26761-40-0, Einecs-No. 247-977-1;

II.
butyl benzyl ftalát (BBP), CAS-No. 85-68-7, Einecs-No. 201-622-7;
dibutyl ftalát (DBP), CAS-No. 84-74-2, Einecs-No. 201-557-4;
di(2-ethylhexyl) ftalát (DEHP), CAS-No. 117-81-7, Einecs-No. 204-211-0.

Riziko vystavení působení ftalátů:

Již od roku 1983 se ví, že DEHP, které je obsaženo ve vysokých koncentracích v dětských produktech, se může uvolňovat prostřednictvím simulovaného dermálního i orálního kontaktu. Ukázalo se, že neexistuje stálá úměrnost mezi koncentrací ftalátu ve výrobku, nebo trvání experimentu a množstvím uniklého DEHP. Nicméně bylo jasně dokázáno, že DEHP může z výrobku unikat po velmi dlouhou dobu a při silnějším stlačení se množství unikající látky dále zvyšuje. Dále uvolňování ftalátů z povrchu měkčeného PVC stoupá zejména při zvýšení mechanického tlaku a teploty (např. žvýkání).

Zdroj: Hanson, R.L. (1983) Phthalate ester migration from polyvinyl chloride consumer products. Phase 1 finalreport. Report prepared for the US Consumer Product Safety Comission, 51pp.

 

Dalši legislativa týkající se používání PVC

Co je PVC a proč se jím Arnika zabývá?

znaceni pvc2 WEBPVC je problematický materiál rizikový pro zdraví člověka i životní prostředí. Během výroby, spotřeby a likvidace PVC vznikají toxické látky, jako jsou například dioxiny, které jsou vedlejším produktem spalování PVC. Do PVC se také přidávají různé látky - např. stabilizátory (těžké kovy jako je olovo a kadmium) či změkčovadla (mezi nejrozšířenější patří ftaláty).

Ftaláty jsou syntetické chemické látky odvozené od esterů kyseliny ftalové a používají se zejména k měkčení PVC, a to v relativně velkém množství. Některé z nich jako DEHP, tedy di (2-etylhexyl) ftalát či DBP - dibutyl ftalát byly označeny jako toxické látky pro reprodukci, teratogenní látky (poškozující plod) a látky poškozující hormonální systém (tzv. endokrinní disruptory). Vzhledem k tomu, že běžná populace je kontinuálně zatížena poměrně velkým množstvím ftalátů z mnoha zdrojů, zakázala Evropská Unie použití 6 nejpoužívanějších ftalátů zejména v hračkách a výrobcích pro děti. Nesmějí se používat v kosmetice či v obalových materiálech na potraviny. Např. DEHP blokuje mužské hormony a má negativní účinky na vývoj a funkci mužských pohlavních orgánů.  Nedávno zveřejněné dlouhodobé studie matek a jejich dětí též prokázaly souvislost mezi vznikem astmatu a alergií nebo poruchy chování, soustředění, hyperaktivity či deprese tam, kde byla matka vystavena vyšším hodnotám ftalátů během těhotenství. Ftaláty se do těla dostávají nejvíce v jídle, dále se vstřebávají do kůže či je vdechujeme ze vzduchu.

 

Potraviny v obalech z PVC

znaceni pvcAčkoliv je množství PVC určeného pro balení potravin v porovnání s celkovou produkcí tohoto polymeru relativně malé, z hlediska možných vlivů na lidské zdraví se jedná o velmi citlivou oblast. Je to dáno tím, že PVC obsahuje mnoho přísad, které v něm nejsou pevně chemicky vázány, a proto se mohou z obalového materiálu uvolňovat, což může při styku s potravinami představovat vážný problém.  Z tohoto hlediska jsou nejdiskutovanější zejména pružné PVC obaly, které obsahují velké množství změkčovadel. Přečtěte si na našich webových stránkách na toto téma článek

 Asi nejvíce používaným změkčovadlem pro výrobu potravinových PVC obalů je v současné době adipát DEHA (di-ethylhexyl adipát). Zvýšená obezřetnost by měla být přijata zejména v případě balení potravin s vyšším obsahem tuku, do kterých DEHA velmi dobře přechází. Množství uvolněného změkčovadla do velké míry závisí na době, po kterou byly potraviny s obalem ve styku a také na teplotě. Čím vyšší teplota, tím lépe se DEHA z obalu uvolňuje.

Vliv DEHA na lidské zdraví není jednoduché posoudit. Existují však studie, které testovaly vliv DEHA na laboratorních zvířatech. Podle nich tato látka může způsobovat abnormality u hlodavců, mění jaterní buňky, u jednoho ze dvou druhů hlodavců způsobuje rakovinu. Silnou diskusi na téma používání DEHA v potravinových obalech také rozpoutala zpráva Unie spotřebitelů, která si nechala otestovat několik druhů potravin balených v PVC na přítomnost tohoto změkčovadla. Z měření vyplynulo, že např. u vzorku sýra překročila koncentrace DEHA až 8 krát provizorní migrační limit stanovený Evropskou komisí.

PVC a děti

mirka s pvc hračkamiNa konci devadesátých let vrcholila diskuze o vhodnosti používání změkčovadel na bázi esterů kyseliny ftalové (tzv. ftalátů) v hračkách pro děti vyrobených z PVC. Zdravotní nebezpečí spojené s možností postupného uvolňování těchto látek nakonec vedlo až k zákazu šesti nejrozšířenějších a také nejvíce problematických ftalátů v hračkách a dětském zboží. 

I přes tento posun k větší bezpečnosti, ale stále existují důvodné obavy, že kvůli velkému rozšíření PVC v dětských produktech, není možnost úniku těchto látek zcela eliminována. Zakázané ftaláty byly nahrazeny variantami, které jsou málo prozkoumané. Na základě současných znalostí o působení jednotlivých forem esterů kyseliny ftalové nelze předpokládat, že by tyto nové varianty byly z hlediska zdravotní nezávadnosti výrazně lepší.

Nonylfenoly jsou další skupinou látek, které se mohou v PVC potenciálně vyskytovat. Jedná se o persistentní látky, u kterých bylo prokázáno, že mohou napodobovat fungování ženského hormonu estrogenu a například u ryb negativně ovlivnit produkci spermií. V PVC fungují zpravidla jako emulgátory.

Jelikož spotřebitel sám nepozná, zda ta či ona hračka obsahuje nebezpečné látky, je lépe se dětským předmětům z PVC zcela vyhnout. Tento plast je pro uživatele problematickým právě díky obsahu velkého množství aditiv, které se však během používání z PVC materiálu uvolňují a představují zdravotní riziko pro uživatele - dítě.

Arnika se již od svého vzniku zabývá problematikou PVC a jejím nejvýraznějším prvkem byla kampaň "Nehrajme si s PVC". Jejím cílem bylo omezit nebo nahradit používání PVC tam, kde hrozí významné uvolňování nebezpečných látek ohrožujících zdraví a životní prostředí. Kampaň byla zaměřena na oblasti: hračky a předměty pro děti, zdravotnictví a obaly na potraviny. Naše požadavky se promítly do petice „Za náhradu PVC“, kterou podpořilo 11 740 lidí.

logo_Nehrajme_si_s_pvc_original_barevnV rámci kampaně jsme přímo spolupracovali s mateřskými centry, mateřskými školkami, nemocnicemi a s dalšími institucemi na náhradách výrobků z PVC. Jednali jsme s výrobci potravin, ale i s obchodními řetězci o omezování potravinových PVC obalů. Koho  se nám podařilo přesvědčit, najdete na stránce „Kdo nebalí do PVC?“.

Kampaň Nehrajme si s PVC intenzivně probíhala do poloviny roku 2009.

PVC ve zdravotnictví

dychaci maska PVCPVC našlo své uplatnění i ve zdravotnickém sektoru. Zde může mít podobu různých vaků a hadiček, kterými proudí krev, léčivé roztoky, umělá výživa. Bohužel společně s těmito životadárnými tekutinami se do těla často dostává také ftalát DEHP, který může poškodit reprodukční systém, kardiovaskulární systém, negativně ovlivnit funkci štítné žlázy, jeho vdechování může zvýšit riziko respiračních onemocnění (astmatu) apod.

DEHP tvoří 20 -  40 % hmotnosti zdravotnického prostředku. Plní zde funkci změkčovadla. Dodává výrobkům pružnost, ohebnost. Tento ftalát však není v PVC pevně vázán, během používání se uvolňuje. Novorozenec na jednotce intenzivní péče může v rámci různých léčebných procedur, kdy jsou využívány zdravotnické prostředky z PVC obsahující DEHP, dostat do svého organismu až 3 mg DEHP na kg své hmotnosti za den. Přitom TDI (tolerovatelná denní dávka) je stanovena na 0,05 mg DEHP na kg za den.

Při několikatýdenní léčbě malého človíčka, jehož orgány nejsou zcela ještě plně dovyvinuty, je více než žádoucí nepřipustit  zbytečnou zátěž jeho organismu. Naštěstí existuje dostatek alternativ bez ftalátů či bez PVC, které jsou využívány také v některých nemocnicích v České republice.

Kromě novorozenců patří z hlediska působení ftalátů mezi další rizikovou skupinu pacientů také pacienti na dialýze, těhotné ženy a kojící matky.

 

Do jaké míry se ftaláty uvolňují?

Mezi hlavní faktory ovlivňující množství ftalátů, které se uvolňuje ze zdravotní pomůcky do organismu pacienta patří:

 • druh, délka a periodicita léčebné procedury (zvýšená expozice ftaláty hrozí zejména při transfúzích krve, výměnné transfuzi, dialýze-především hemodialýze, úplné parenterální a enterální výživě, respirační terapii)
 • složení kontaktního roztoku (DEHP je látka lipofilního charakteru, snadno se rozpouští v tekutinách obsahujících tuk)
 • velikosti kontaktní plochy

 

Příklady zdravotnického vybavení z PVC
 • krevní vaky a sety
 • okruhy pro plazmaferézu
 • nasogastrické sondy
 • dialyzační sety, vaky
 • katetry
 • zásobníky na nitrožilní roztoky
 • zásobníky na nitrožilní výživu
 • inhalační masky

 

Jak začít s náhradou

K omezení používání PVC pomůcek s obsahem DEHP by měla nemocnice podniknout následující kroky:

 • provést audit čili revizi používaných zdravotnických pomůcek na oddělení; tento krok napomůže identifikovat produkty s obsahem PVC a DEHP
 • nalézt a otestovat (vyzkoušet)  alternativní produkty
 • nakoupit pomůcky, které neobsahují PVC a DEHP a které se vyznačují stejnými užitnými vlastnostmi jako má původní výrobek

 

Nemocnice mohou pomůcky obsahující DEHP nahradit:

1) výrobkem bez PVC

Výrobek z materiálu, který je přirozeně měkký a ohebný i bez použití změkčovadel. Například polethylén, polypropylén, polyuretan, silikon, ethylen vinyl acetát a celá řada dalších. Pakliže jsou použity materiály bez PVC, vyhneme se negativním důsledkům, které jsou spojeny s likvidací nemocničního odpadu s PVC. V České republice se drtivá většina nemocničního odpadu spaluje. Obsah chloru v takovém materiálu vyžaduje zvláštní spalovací proces  tak, aby se netvořily toxické dioxiny, neunikal do ovzduší chlorovodík.

2) výrobkem bez DEHP

Výrobek je z PVC ale s přídavkem jiného změkčovadla než je DEHP. Jako alternativní se využívají adipáty, nicméně u některých z nich studie rovněž začínají potvrzovat jejich negativní účinek na zdraví. Jako prozatím nejlepší vhodnou alternativou za DEHP se jeví citráty. Nevyhneme se tím nepříjemnostem s likvidací odpadů s vysokým obsahem PVC (chlóru).

DarekProPrirodu-zeleny
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu