PVC a legislativa

kamilovaV České republice je PVC omezeno jen velmi výjimečně. Jednou z oblastí, které se to dotýká, jsou výrobky nesoucí označení Ekologicky šetrný výrobek včetně jejich obalů. Další omezení se vztahují na tzv. tuhé alternativní palivo (TAP). TAP se využívá například při výrobě cementu a je tvořeno směsí odpadních materiálů na bázi plastů, papíru, textilu, pryže a jiných spalitelných látek. Jde o drcenou směs obsahující spalitelný průmyslový a tříděný komunální odpad, s minimalizovaným obsahem nebezpečného odpadu a odpadu znečištěného nebezpečnými látkami. Zde je stanoven maximální přípustný limit pro obsah chlóru v závislosti na požadované kvalitě cementu do 1 %.

Posun je ovšem znatelný v omezování ftalátů jako změkčovadel PVC. Ty jsou postupně zakazovány zejména ve výrobcích pro děti. Další oblastí, kde jsou ftaláty omezeny jsou obalové materiály přicházející do styku s potravinami a ve zdravotnických pomůckách.

Omezení ftalátů v hračkách a výrobcích pro děti
PVC v obalech
Omezení ftalátů a adipátů v potravinových obalech
Povinnost značení zdravotnických pomůcek z PVC s obsahem ftalátů
Ftaláty a REACH

Omezení ftalátů v hračkách a výrobcích pro děti

V EU reguluje použití ftalátů evropská směrnice EU 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, která byla implementována do české legislativy nařízením vlády č.86/2011 Sb. Všechny hračky určené pro děti do 14 let nesmějí obsahovat látky způsobující rakovinu (karcinogenní), poškozující genetickou informaci (mutagenní) a ohrožující rozmnožování (reprotoxické) jakož i těžké kovy či různé alergeny. Ftaláty patří mezi látky, které mohou poškodit reprodukční schopnost člověka a 6 historicky nejvíce používaných ftalátů DEHPDBPBBPDINPDIDPDNOP  bylo zakázáno používat v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnosti v měkčených plastových materiálech sloužících k výrobě hraček. Pokud hračky obsahují ftaláty ve vyšší koncentraci, než je výše uvedená hodnota, nesmějí se uvádět na trh.

Předměty pro péči o děti do 3 let se pak řídí velmi podobnými pravidly jako hračky, ale jsou regulovány vyhláškou č. 84/2001 Sb., která je prováděcím předpisem k zákonu č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví. Předmětem určeným pro péči o děti se rozumí jakýkoli výrobek určený pro usnadnění usínání, zklidnění, hygienu, krmení dětí nebo k cucání dětmi. Patří sem dětská obuv, nábytek pro děti – dětské vysoké židličky, přebalovací pulty, postýlky, dále dudlíky a držáky na ně, odsávačky, dětské nádobí a další výrobky pro kojence. 

Hračky a předměty určené pro péči o děti do 3 let, které jsou vyrobeny z měkčeného plastu, nesmí obsahovat více než 0,1 procent (hmotnostních) jednoho nebo více esterů kyseliny ftalové (ftaláty), uvedené v příloze č. 6. Jedná se o následující ftaláty:

I.
di-isononyl ftalát (DINP), CAS-No. 28553-12-0, Einecs-No. 249-079-5;
di-n-octyl ftalát (DNOP), CAS-No. 117-84-0, Einecs-No. 204-214-7;
di-iso-decyl ftalát (DIDP), CAS-No. 26761-40-0, Einecs-No. 247-977-1;

II.
butyl benzyl ftalát (BBP), CAS-No. 85-68-7, Einecs-No. 201-622-7;
dibutyl ftalát (DBP), CAS-No. 84-74-2, Einecs-No. 201-557-4;
di(2-ethylhexyl) ftalát (DEHP), CAS-No. 117-81-7, Einecs-No. 204-211-0.

Riziko vystavení působení ftalátů:

Již od roku 1983 se ví, že DEHP, které je obsaženo ve vysokých koncentracích v dětských produktech, se může uvolňovat prostřednictvím simulovaného dermálního i orálního kontaktu. Ukázalo se, že neexistuje stálá úměrnost mezi koncentrací ftalátu ve výrobku, nebo trvání experimentu a množstvím uniklého DEHP. Nicméně bylo jasně dokázáno, že DEHP může z výrobku unikat po velmi dlouhou dobu a při silnějším stlačení se množství unikající látky dále zvyšuje. Dále uvolňování ftalátů z povrchu měkčeného PVC stoupá zejména při zvýšení mechanického tlaku a teploty (např. žvýkání).

Zdroj: Hanson, R.L. (1983) Phthalate ester migration from polyvinyl chloride consumer products. Phase 1 finalreport. Report prepared for the US Consumer Product Safety Comission, 51pp.

PVC v obalech

Kvůli obtížím, které představuje především likvidace PVC obalů, byl v České republice v roce 1997 přijat nový zákon o PVC obalech. Dle něho mělo být s účinností k 1. 1. 2001 zakázáno vyrábět a dovážet obaly z PVC a výrobky do nich zabalené. V roce 2000 byla účinnost zákonu posunuta  na 1. 1. 2008 a následně byl zákon zrušen. Důvodem byly možné komplikace, které by nám tento zákon mohl způsobit v rámci členství ČR v Evropské unii.

PVC jako takové tedy omezeno není, nicméně jsou uplatňovány limity na rizikové látky, které tvoří běžnou součást tohoto plastu. Obsah nebezpečných látek je limitován u hraček, výrobků pro děti nebo potravinových obalů. Omezení se týká především některých ftalátů nebo adipátů – změkčovadel PVC.

Omezení ftalátů a adipátů v potravinových obalech

Základní právní předpis, který se týká potravinových obalů, je vyhláška č. 38/2001 Sb  o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, která byla pozměněna vyhláškou č. 271/2008 Sb (ta nabyla platnost 15. 8. 2008)

Samotná podstata PVC- obsah monomerního vinylchloridu ve výrobcích z PVC a jeho kopolymerů nesmí být podle vyhlášky vyšší než jeden miligram na kilogram konečného výrobku (1 mg monomerního vinylchloridu na 1 kg výrobu). (§ 14, odstavec 1). Ve vyhlášce je dále  uveden seznam látek a jejich limitních hodnot, které mohou být v potravinovém obalu obsaženy.

PVC se týkají především látky, využívané jako změkčovadla. Nejčastěji jde o ftaláty nebo adipáty. Vyhláška upravuje obsah ftalátů v potravinových obalech a jejich použití následovně:

BBP – butylbenzylftalát, DEHP – di – (2-ethylhexyl) ftalát a DBP – dibutylftalát se smí používat jen jako změkčovadlo v materiálech a výrobcích určených pro opakované použití, dále se smí používat jako změkčovadlo v materiálech a výrobcích na jedno použití, které přichází do styku s beztukovými potravinami, kromě kojenecké výživy, jeho koncentrace v konečném výrobku je limitována na 0,1 %, (u DBP je limit o něco přísnější – 0,05 %) přičemž SML (specifický migrační limit viz dále) u BBP je stanoven na 30 mg/kg, u DEHP na 1,5 mg/kg potraviny, u DBP je SML 0,3 mg/kg potravin.

Pro často používané změkčovadla potravinových obalů z PVC ze skupiny adipátů – DEHA (DEHA – di – (2-ethylhexyl) adipát) je stanoven SML na 18 mg/kg´.

SML - specifický migrační limit v potravině nebo v potravinovém simulantu,  hodnota specifické migrace látky z materiálu nebo výrobku. Vyhláška č. 37/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 186/2003 Sb, a dalších pozdějších předpisů, kterou se stanoví hygienické požadavky na výrobky přicházející do styku s vodou a na úpravu vody. Vyhláška č. 38/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy.

Ftaláty ve zdravotnických pomůckách

Na základě evropské směrnice 2007/47/EEC, která modifiovala směrnici o zdravotnických prostředcích 93/42/EEC musí být od března 2010 značeny zdravotnické pomůcky tak, aby na nich bylo zřetelně uvedeno, že obsahují látky toxické pro reprodukci (CMR látky). Pokud zdravotnické pomůcky určené např. k administraci léků, tekutin, krve do těla používají i pro děti, těhotné a kojící ženy, musí výrobce ospravedlnit použití toxických ftalátů v technické dokumentaci.

Ftaláty a REACH

Ftaláty nově podléhají systému Evropské chemické politiky známé pod zkratkou REACH. (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals). Dosud bylo chemickým průmyslem zaregistrováno zhruba 26 ftalátů, které jsou vyráběny v množství více než 1 tuna ročně (na jednoho výrobce či dovozce).  Od roku 2014 probíhá autorizace 7 ftalátů, které byly označeny za velmi rizikové pro lidské zdraví a životní prostředí z důvodu jejich působení jako endokrinní disruptory (ovlivňují produkci a funkci hormonů). Z toho 4 ftaláty - DEHP, DBP, BBP, and DIBP - se ocitly na tzv. kandidátní listině pro autorizaci. Na kandidátní listině se ocitly ty chemické látky, které představují velké riziko pro lidské zdraví a životní prostředí a které budou muset být autorizovány jen pro specifické užití tam, kde pro ně neexistují alternativy. Současně pro tyto látky může kterýkoli členský stát EU podat návrh na úplný zákaz použití v Evropské Unii.  V roce 2011 podalo Dánsko návrh na restrikci 4 ftalátů označených jako toxických pro reprodukci na základě poznatků o jejich kumulativních negativních účincích na lidské zdraví. Dánsko provedlo rozsáhlou biomonitoringovou studii právě za účelem zmapování své populace z hlediska zatížení ftaláty. Evropská chemická agentura (ECHA) však dánský návrh v roce 2012 zamítla s odůvodněním, že není dostatečná pro stanovení rizika pro celou evropskou populaci. Současně bylo Dánsku zakázáno učinit zákaz ftalátů na národní úrovni.

U dalších 3 ftalátů, tedy DINP, DIDP a DNOP se rozšíření zákazu mimo hračky a výrobky pro děti neplánuje vzhledem k tomu, že u nich nebyla prokázána toxicita pro reprodukci. Z důvodu předběžné opatrnosti však Evropská Unie nepřistoupila ani ke zrušení jejich zákazu ve výrobcích pro děti a hračkách.