Odkazy a instituce

Evropské a české instituce

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu: www.mpo.cz, má na starosti veškerou agendu spojenou s nařízením REACH, včetně registrace látek. Na jejich stránkách najdete také informace pro podniky a podnikatele, kterých se REACH týká.
 • Ministerstvo životního prostředí: http://www.mzp.cz/, má v kompetenci úpravu nakládání s chemickými látkami. Na stránkách MŽP najdete informace o chemických látkách a nařízeních.
 • Ministerstvo zdravotnictví: http://www.mzcr.cz/, je nadřízeným úřadem pro hlavního hygienika a hygienické stanice. Můžete zde najít informace o chemických látkách i nebezpečných výrobcích.
 • Česká obchodní inspekce: http://www.coi.cz/cs/, kontroluje jakost výrobků a dodržování pravidel EU a ČR, spravuje databázi rizikových výrobků. Má pravomoc stáhnout rizikový výrobek z trhu a pokutovat dovozce/výrobce.
 • České stránky k nařízení REACH http://www.reach.cz/
 • Oficiální stránky Evropské komise k nařízení REACH (v angličtině)
 • Svaz chemického průmyslu ČR
 • Evropská agentura pro chemické látky
 • CENIA - Česká informační agentura životního prostředí

Nevládní organizace

 • IPEN: http://ipen.org/ - International POPs Elimination Network, síť nevládních organizací věnujících se problematice perzistentních organických látek (POPs)
 • EEB: www.eeb.org – evropská síť nevládních organizací, chemická bezpečnost je jednou z jejích priorit
 • Greenpeace: www.greenpeace.org, dlouhodobě se věnují chemickým látkám
 • ChemSec: www.chemsec.org, Mezinárodní Chemický Sekretariát - švédská nevládní organizace zaměřená na oblast chemických látek. Jejich cílem je životní prostředí bez toxických látek do roku 2020. Věnují se problematice REACH, důležitým počinem bylo vytvoření SIN (Substitute It Now) List neboli seznamu nebezpečných látek sestavený podle kritérií Evropské chemické legislativy REACH. Věnují se i další legislativě EU spojené s chemickými látkami a také persistentním organickým látkám (POPs).
 • ETUC: www.etuc.org, Evropská odborová konfederace, zastupuje 82 odborových svazů v 36 Evropských zemí a 12 průmyslových federací. Mezi běžnou agendu ochrany práv pracujících zahrnují i chemickou bezpečnost.
 • WECF: www.wecf.eu, Women in Europe for Comon Future je síť nevládních organizací, které se věnují ženské problematice a životnímu prostředí. WECF pokrývá 40 zemí a věnuje se mj. tématům chemických látek - především ve spotřebitelských produktech a hračkách.

České nevládní organizace

Další odkazy na informační zdroje najdete také v článku Chemické látky kolem nás - kde hledat informace.

 


Tento materiál vznikl za podpory Ministerstva životního prostředí. Dárce neodpovídá za obsah.

REACH je nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). Vstoupilo v platnost dne 1. června 2007 a jeho cílem je zracionalizovat a vylepšit starý právní rámec Evropské unie (EU) pro chemické látky. REACH klade na průmysl větší odpovědnost za kontrolu rizik, která mohou chemické látky představovat pro zdraví a životní prostředí. V zásadě se REACH vztahuje na všechny chemické látky: nejen na chemické látky využívané v průmyslových procesech, ale i v našem každodenním životě, například na čisticí prostředky, nátěrové hmoty i na předměty, jako jsou oděvy, nábytek a elektrospotřebiče.

Cílem REACHe je:

 • Zlepšit ochranu lidského zdraví a životního prostředí před riziky, která mohou chemické látky představovat
 • Posílit konkurenceschopnost chemického průmyslu EU, které je klíčovým odvětvím hospodářství EU
 • Podpořit alternativní metody hodnocení nebezpečnosti chemických látek
 • Zajistit volný oběh chemických látek na vnitřním trhu Evropské unie

Proč REACH?

REACH nahrazuje přibližně 40 právních předpisů jedním zmodernizovaným a zdokonaleným nařízením. Ostatní právní předpisy upravující chemické látky (např. o kosmetických přípravcích, detergentech) nebo související právní předpisy (např. o bezpečnosti a ochraně zdraví pracovníků nakládajících s chemickými látkami, o bezpečnosti výrobků, o stavebních výrobcích), které REACH nenahrazuje, zůstávají v platnosti.

Uskutečnění nařízení REACH

REACH je nařízení, které stanovuje způsoby registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, které se vyrábí nebo dováží na evropský trh ve množství přesahujícím 1 tunu. Úlohu centrálního koordinátora celého postupu plní Evropská agentura pro chemické látky (European Chemicals Agency, ECHA), jejíž hlavním úkolem je hodnocení rizik chemických látek. Konečné povolení dané chemikálie pro evropský trh vydává Evropská komise. Za registraci jsou odpovědni samotní výrobci a dovozci. Ti mají povinnost agentuře prokázat, že požadavky stanovené REACHem splňují. Agenturu po obdržení dokumentace od výrobce či dovozce ověřuje, zda je látka v souladu s nařízením a posoudí, zda je zapotřebí provést testování.

Implementaci REACHe v České republice má v kompetenci Ministerstvo životního prostředí. Uplatňování REACHe kontroluje Česká inspekce životního prostředí.

Látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC)

V rámci nařízení REACH je vydávána kandidátská listina látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC Candidate List). Jedná se o látky karcinogenní, mutagenní, reprotoxické, toxické, perzistentní nebo bioakumulativní, vážné nebo nevratně ohrožující životní prostředí, lidské zdraví nebo hormonální systém. Látky jsou na listinu zařazovány na základě návrhů členských zemí (v případě České republiky prostřednictvím Ministerstva životního prostředí). Členské země současně připravují průvodní dokumentaci kandidující látky. U látek kandidátské listiny se předpokládá omezení výroby, použití nebo uvádění na trh a nahrazení bezpečnějšími alternativami. U požití je možné zůstat v případě, že z jejich použití plyne všeobecný společenský prospěch. Díky této formulaci bohužel zůstávají na trhu některé z látek, které představují značná rizika pro lidské zdraví nebo životní prostředí.

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) vybírá z kandidátské listiny látky vyžadující přednostní autorizaci. Tyto látky jsou zařazovány do Přílohy XIV nařízení REACH (Annex XIV of REACH, SVHC Authorization List). Tyto látky nesmějí být uváděny na evropský trh až na specifické výjimky, pro které látka získá povolení, protože pro ni např. neexistuje vhodná náhrada.

Některé z látek se po rozsáhlém hodnocení dostávají na listinu zakázaných látek (Annex XVII of REACH, SHVC Restriction List). U látek na této listině má být zajištěno, že se ve zboží nevyskytují v koncentracích vyšších, než je REACHem stanovená mez. Mezi zakázané látky patří olovo, nikl, azobarviva, ftaláty, polyaromatické uhlovodíky, PFOS nebo dimethylfumarát.

Právo na informace

REACH dává spotřebitelům právo na informace o výskytu nebezpečných látek uvedených na kandidátské listině REACHe (látek vzbuzujících mimořádné obavy, tzn. látek toxických, karcinogenních, mutagenních, reprotoxických, perzistentních nebo bioakumulativních). Výrobci a dovozci jsou dále povinni uživatelům poskytnout informace o rizicích, kterým jsou při používání chemických látek vystaveni. To se uskutečňuje prostřednictvím systému klasifikace a označování a v případě potřeby prostřednictvím bezpečnostních listů (Safety Data Sheets, SDS). Arnika zahájila v roce 2017 projekt AskREACH financovaný EU Life programem, který výrazně napomůže spotřebitelům i firmám nebezpečné látky ve svých výrobcích sledovat.