Reakce politických stran na řešení ekologických problémů na Ústecku

30.5.2006 - Mgr. Hana Kuncová | Články
Leadři politických stran v Ústeckém kraji odpovídali v předvolební anketě Arniky, jak by zabránili současným velkým únikům rtuti z chemické továrny Spolchemie, co by udělali se starými ekologickými zátěžemi a jaký je jejich postoj k Evropské chemické politice (REACH). Jejich odpovědi Vám zde prezentujeme v nezkrácené a neupravené verzi. Odpovědi politiků jsou součástí tiskové zprávy, kterou najdete zde
Strana Zelených Vážení předem děkuji za otázky a zasílám po konzultacích následující odpovědi. Nejprve obecný úvod - naše strana propaguje a bude vždy podporovat bezodpadové technologie. Ve smyslu této pro nás jedině možné cesty udržitelného rozvoje chceme v prvém plánu dosáhnout na ty technologie z jejichž výstupů nebudou odcházet jiné produkty než výrobky a případně suroviny v pravém slova smyslu pro další výrobu. Jak se hodláte zasadit o vyloučení rtuti z výroby chlóru na území České republiky a k jakému datu je plánujete? Produkce rtuti při výrobě chlóru se týká výhradně elektrolýzy. Tlak na změnu této technologie na výrobu pomocí principu molekulových sít je možno charakterizovat jako trvalý a v dohledné době i úspěšný. Pokud mohu hovořit za námi sledovaný podnik - Spolchemie - je tato technologická změna plánována na období 2010 - 2015. Budeme prosazovat zavedení této technologie do roku 2010. Považuji však za důležité zdůraznit, že daleko více rtuti produkují podniky typu ČEZ a ostatní spalovatelé uhlí a jemu podobných energetických surovin. Proto vyvíjíme maximální tlak na snižování podílu takto získaných energií ve prospěch využití čistých nebo alespoň čistších surovin pro výrobu energií (vítr,slunce,voda, biomasa včetně bioplynu atp.). Bude Vaše strana podnikat nějaké konkrétní kroky ke snižování produkce tzv. perzistentních organických látek na úrovni České republiky, tedy konkrétně také hexachlorbenzenu ve Spolchemii? Tato problematika souvisí s úvodním slovem mé odpovědi. Víme, že pro tento nebezpečný odpad se nenašlo využití jako suroviny a proto jsme (společně s celou veřejností) vyvíjeli tlak na Spolchemii jehož výsledkem je nová technologie s vyloučením tohoto odpadu a blížící se naší snaze o bezodpadové výroby. Termín její nasazení nebyl, pokud víme, stanoven, ale budeme chtít pomocí zákonných postupů přesvědčit Spolchemii o max.termínu - rok 2010. Jak se hodláte zasadit o vyřešení starých ekologických zátěží ve Spolchemii a jejím okolí (Klíšský potok,řeka Bílina,skládka Chabařovice, skládka Všebořice)? Staré ekologické zátěže (dále jen SEZ ve smyslu zákona) jsou a budou v našem trvalém sledování. Chabařovická halda - skládka je v současné době před dokončením a dle našich informací bylo zvolené řešení to nejbezpečnější z možných . Všebořická skládka není ve smyslu zákona SEZ. Je to bohužel skládka nebezpečného odpadu a v současné době i odpadu komunálního a stále ještě splňuje požadavky ve smyslu zákona. Při její výstavbě jsme neuspěli ve snaze ji (stavbu) zastavit a nerealizovat. SEZ je v současné době pouze vlastní areál Spolchemie a zde pokud máme informace, se daří postupovat poměrně razantně a s dobrou účinností nasazených technologií. O zasažení obou povrchových toků v blízkosti areálu Spolchemie víme, ale ani jeden nebyl jako SEZ deklarován - správce toku se vůbec k žádosti nepřipojil. Současný stav je takový, že po povodních 2002 byla většina kontaminovaného kalu odplavena Labem. Jedním z opatření, kterými je budoucí ochrana řeky Bíliny, je výstavba hydroizolační stěny s reaktivními branami, která oddělí areál Spolchemie od toku řeky. Protože máme informace i o jiných akcích odstraňování SEZ budeme chtít provést revizi rozhodnutí státních orgánů, neboť často jsou ta řešení stavěná na míru dodavatelů a výsledkem je pak malá účinnost, vysoké zůstatkové hodnoty znečištění a v neposlední řadě zdlouhavost. Podporuje Vaše strana zavedení přísnější chemické politiky na úrovni EU i v České republice (zkráceně nazývané REACH)? Souhlasí s náhradou nebezpečných látek méně nebezpečnými a s povinností výrobců informovat o obsahu nebezpečných látek ve výrobcích? Zde mohu konstatovat, že nejen souhlasíme, ale naši kolegové z Evropského parlamentu vzniku návrhu nové chemické legislativy výrazně napomohli. Princip substituce (náhrady) rizikových látek za látky bezpečnější považujeme za klíčový pro úspěch v zápase v chemickým znečištěním. Povinnost informovat o obsahu nebezpečných látek ve výrobcích by měla být samozřejmá. Pro úspěch systému REACH je též nezbytné, aby byla nová legislativa schopná identifikovat všechny problematické látky, aby se nestalo, že některé rizikové látky zůstanou opomenuty. Jedině tak lze znovuzískat důvěru spotřebitelů. Zatím jsem se nesetkal (i ze strany Spolchemie) s nějakým stanoviskem charakterizovatelným jako odpor. Moc se sice netěší, ale vzhledem ke stejným podmínkám pro celou Evropu to považují za nutnost.My se samozřejmě zasadíme o platnost v plném rozsahu. S pozdravem Přemysl Rabas KDU-ČSL Vážení, děkuji za dopis na téma ekologie. Na Vámi popsanou problematiku nejsem zdaleka takový odborník jako pisatel dopisu. Obecně jsem zastáncem zdravého životního prostředí a jsem připraven k diskusi s odborníky. Jako každý rozumný člověk jsem ochoten přiložit ruku k dílu a pomoci v boji proti těm, kteří mají názor jiný a chovají se v tomto smyslu. Domnívám se ,že svůj postoj k těžebním limitům jsem dal také jasně najevo a jsem připraven za toto se svými přáteli bojovat. Zdraví. J. Kubínek Nezávislí demokraté Jak se hodláte zasadit o vyloučení rtuti z výroby chlóru na území České republiky a k jakému datu je plánujete? Jsem sice odborník, ale spíše na IT, proto nemohu fundovaně odpovídat. Pokud mě však neklame paměť, pokusím se odpovědět. Samozřejmě, pokud to bude v mých silách, budu se jako poslanec snažit prosadit takové předpisy, které by umožnily k výrobě chlóru používat spíše membránovou metodu. To především proto, že je nejméně energeticky náročná a zároveň citlivá k životnímu prostředí. Nejsem zdatný chemik, o podobných postupech vím pouze z televize, ale tak jak to bylo prezentováno, je to určitě jedna z alternativních metod. Obecně by se však mělo odbourat používání škodlivých postupů při výrobě čehokoliv (všude, kde je podobný „nezdravý“ proces výroby). Bude Vaše strana podnikat nějaké konkrétní kroky ke snižování produkce tzv. perzistentních organických látek na úrovni České republiky, tedy konkrétně také hexachlorobenzenu ve Spolchemii? Nejsem chemický odborník a tato otázka je příliš odborná. V takto krátkém čase nejsem schopen odpovědět. Pokud se však jedná o škodlivé látky s nepříznivým vlivem, ať již k lidskému, nebo jinému organizmu, případně pracovní postup spojený s kontaminací, nebo těžko odbouratelným zamořením, pak jsem stejného názoru, jako mám na používání rtuti. Tedy pokusit se hledat alternativní metody. Jak se hodláte zasadit o vyřešení starých ekologických zátěží ve Spolchemii a jejím okolí (Klíšský potok, řeka Bílina, skládka Všebořice, skládka Chabařovice)? Ekologické zátěže jsou tu od toho, aby se řešily. Na území Ústeckého kraje existuje mnoho takových starých ekologických zátěží. K jejich řešení jsou potřeba velké finanční prostředky a ty je třeba uvolnit. Jako poslanec parlamentu udělám všechno pro to, aby se na odstraňování ekologických zátěží způsobených státem vždycky našlo dost finančních prostředků. Ekologické škody, které způsobí například podnikatelé v chemickém, strojírenském či jiném průmyslu dnes, by měli hradit ze svého. Sám pocházím z Mostu, který spadá do regionu, který byl dlouhodobě postižen neúnosným zatěžováním životního prostředí. Jak jsem již několikrát říkal na podobné téma, myslím, že stát má vůči tomuto regionu (severozápadní Čechy) velký dluh. Po desetiletí byl tento kraj hlavním dodavatelem energie a surovin, průmyslovou oblastí. Řekl bych, že by měl stát za tuto službu zaplatit a dát tento region do pořádku. Pochopitelně tím nemám na mysli to, aby stát likvidoval odpad, skládky a nebezpečné chemikálie za kdekoho. V prvé řadě musí podobné zátěže likvidovat ten, kdo je způsobil. Podporuje Vaše strana zavedení přísnější chemické politiky na úrovni EU i v České republice (zkráceně nazývané REACH)? Souhlasí s náhradou nebezpečných látek méně nebezpečnými a s povinností výrobců informovat o obsahu nebezpečných látek ve výrobcích? V každém případě jsem pro používání méně nebezpečných látek, nejsem si však jist tím, nakolik bude program REACH přínosný. Jsem v tomto ohledu trochu skeptik a domnívám se, že tento program je nastaven na české poměry příliš tvrdě. Jak jsem již uváděl, nejsem na toto téma odborník, ale pokud bude tento program znamenat nějaké dodatečné vyšší náklady pro podnikatele z ČR, bude to další zátěž pro podnikatelský sektor. Abych se mohl vyjádřit přesněji, musel bych podmínky a pravidla tohoto programu prostudovat podrobněji a odvodit případný dopad na společnosti a podnikatele kterých se program REACH týká. Co se týká informovanosti, jsem 100% pro povinnost sdělovat obsah nebezpečných (ale i ostatních) látek. Martin Fraško Nová Unie svobody Vážení, reaguji na váš dopis, který jsem v těchto dnech obdržela. Tento problém je nad rámec mých, spíše laických, vědomostí. Nebudu vás proto přesvědčovat o tom, že tomu rozumím, a že jsem ten největší a nejlepší odborník na řešení tohoto problému. Mohu pouze konstatovat, že umístění chemické výroby v centru Ústí nad Labem je opravdu nešťastné. Naše strana samozřejmě ve svém programovém prohlášení má řešení ekologických problémů, ale spíše v celostátním měřítku. To ale neznamená, že se chceme vyhýbat řešení problémů v jednotlivých regionech. Mě, jakožto rodačku z Ústeckého kraje, žijící bezmála čtyřicet let v Litvínově, pár set metrů od chemičky v Záluží, samozřejmě zajímá vše, co se týká života u nás na severu. Chci udělat maximum proto, aby zde opět lidé mohli „dýchat“, aby se nemuseli bát pěstovat zeleninu a koupat se mimo vyhrazená koupaliště. Aby k tomu mohlo dojít, musíme si všichni (výrobci, odborníci z oblasti chemické výroby, životního prostředí, politici…) sednout ke kulatému stolu a jasně určit pravidla, jak se tato špatná situace bude řešit a v jakém časovém horizontu. V případě vašeho zájmu, mne můžete kdykoli kontaktovat, ráda se blíže s tímto problémem seznámím. S přáním mnoha úspěchů Stejskalová Jaroslava Občanská demokratická strana V Ústí nad Labem, dne 24. května 2006 Vážení, obdržel jsem Váš dopis z 15. května t.r. ohledně některých problémů životního prostředí v Ústeckém kraji. Děkuji za zájem, který této tematice trvale věnujete. Zodpovězení Vašich otázek věnuji zvýšenou pozornost, odpověď hodlám pečlivě připravit, aby reakce na Vámi zaslaný dopis byla uspokojivá. Ubezpečuji Vás, že po shromáždění potřebných informací Vám neprodleně odpovím. S pozdravem, Petr Gandalovič primátor města KSČM Vážení, obdržel jsem Váš dopis psaný dne 15.5. až 19.5. Položili jste mně několik velice specifických odborných dotazů, které nejsem schopen odpovědět do termínu konání voleb (nejsem odborníkem v tomto oboru a v současné době jsem velice vytížen). Pokud jste hodlali zveřejnit naše stanoviska ještě před volbami, měli jste tyto dotazy zaslat s dostatečným předstihem.... Pokusím se odpovědět později, pokud o to budete ještě stát. Samozřejmě se nám nelíbí chemické závody uprostřed měst a obcí, v blízkosti potencionálního ohrožení obyvatel. Ale také chápeme velkou problematičnost přestěhování takovýchto výrob, především z pohledu značné investiční náročnosti. Jsou to velice citlivá témata. Samozřejmě jsme pro náhradu nebezpečných látek jinými, méně nebezpečnými. Jsme pro nestrannou přísnou a důslednou kontrolu a sledování problematických provozů, především z pohledu možného poškození zdraví a životů obyvatel. Jedinou konkrétní odpověď mohu dát, že naše strana podporuje zavedení přísnější politiky (REACH). Podle stanoviska našich europoslanců tento legislativní proces není ještě v Evropském parlamentu uzavřen. S pozdravem Josef Šenfeld

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu