Řeky

Vodní toky mají ve městech mnoho funkcí, kromě obecných důležitých i mimo města, pak funkce specifické pro města. Naprosto zásadní pro celá povodí jsou nenahraditelné funkce ve vodním cyklu a přírodní funkce. Toky rozvádí vodu po krajině, zásobují území vodou, a to také rozléváním a komunikací s podzemní vodou, mohou pomáhat zadržovat vodu v krajině zásobováním slepých ramen, tůní, půdy, zamokřených území a podzemí vodou. Řeky a potoky jsou samotné místa s vysokou biodiverzitou, umožňují ale také vysokou druhovou bohatost přilehlých lokalit, často specifických ekosystémů. Pokud myslíme vážně naši snahu snižovat vymírání druhů, musíme chránit i sladkovodní ekosystémy.