Revitalizace vodních toků a mokřadů

Člověk vždy přetvářel krajinu ke svému obrazu a podle toho, jak chápal své potřeby. Dokud tak činil v menším měřítku a s omezenými prostředky, krajina se s tím vypořádala. S příchodem průmyslového věku však působení člověka na krajinu dosáhlo nových rozměrů a začaly se projevovat nezamýšlené vedlejší důsledky jeho činnosti. Tak jako se přirozené lesy měnily na smrkové monokultury, měnily zásadně svůj charakter i vodní toky a krajina kolem nich. Koryta vodních toků byla napřimována, prohlubována a opevňována, vznikaly příčné i podélné objekty - hráze a jezy; mizela průtočná i slepá ramena, tůně a bažiny. Důvodů pro tyto změny bylo mnoho - splavňování velkých řek, zemědělské využití půdy, ochrana před povoděmi.

Ale tak jako u smrkových monokultur, rovněž u upravených toků se s časem ukazují i negativní důsledky těchto změn - úbytek biologické rozmanitosti, zvýšení eroze půdy, ztráta samočistící schopnosti,nadměrné odvodnění krajiny v době sucha,  a zatímco technické úpravy zabraňují rozlivu vody při měnších a středních povodních, při velkých povodních selhávají a situaci často naopak zhoršují. Údržba technických úprav je náročná a nákladná.

Proto dnes stále výrazněji pociťujeme potřeby obnovení přirozeného charakteru vodních toků a říční krajiny. Kromě podpory samovolných procesů (kdy se zejména při vyšších stavech vody řeky a potoky "zpřírodňují" samy) k tomu slouží cílené zásahy, nazývané revitalizace.

Cílem vodohospodářských revitalizací je obnovit přirozený charakter vodních toků. Znamená to obnovit příčnou i pódélnou členitost koryt a jejich migrační prostupnost, vytvořit koryta mělčí a širší, obnovit kontakt mezi korytem a nivou a rozšířit pás, ve kterém se tok pohybuje, a kde dochází k pravidelnému či občasnému rozlivu. Revitalizované voní toky zpomalují povodňovou vlnu a podporují tlumivé rozlivy vody ve volné krajině při povodňových situacích.

Ve volné krajině je možností pro revitalizace více než v zastavěných oblastech, kde je prioriou protipovodňová ochrana stávající zástavby, ale i ve městech lze najít způsoby, jak řeku oživit.

Příklady úspěšných revitalizací z domova i ze zahraničí můžete najít na našich stránkách v menu vlevo.