Shrnutí případu laminátovny v Klášterci nad Ohří

29.4.2010 - Ing. Karel Fric (OS Za Miřetice lepší) | Články
23.5.2005 požádal Krajský úřad Ústeckého kraje (odbor životního prostředí a zemědělství) Českou inspekci životního prostředí o vyjádření k umístění stavby a stavbě „Laminátovny v areálu KOREK v Klášterci nad Ohří. K této žádosti byla přiložena projektová dokumentace stavby, odborný posudek a rozptylová studie vypracovaná autorizovanou osobou (v souladu s ust. § 17 odstavců 5 a 6 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění). Zpracovatel odborného posudku doporučil posuzovanou stavbu realizovat s tím, že před výstupem do vnějšího ovzduší musí být vzdušnina docházející z provozovny čištěna a musí být provedeno autorizované měření emisí za filtračním zařízením.

Zpracovatel rozptylové studie zhodnotil vypočítané příspěvky emisí styrenu a acetonu k imisní zátěži lokality a zhodnotil realizaci stavby při použití navržených adsorbérů jako akceptovatelnou.

Na základě předložených dokumentů se ČIŽP s ohledem na platnou legislativu v ochraně ovzduší vyjádřila ke stavbě, ve svém vyjádření doporučila Krajskému úřadu stanovit pro povolení umístění stavby a stavbu zdroje konkrétní závazné podmínky.

Krajský úřad vydal rozhodnutí o povolení umístění a stavby zdroje dne 31.3.2005. Toto rozhodnutí bylo pouze jedním z dokumentů nutných k získání stavebního povolení. Aby stavba byla povolena musela být vydána stanoviska dalších dotčených orgánů, jako jsou Krajská hygienická stanice, Hasičský záchranný sbor, odbor životního prostředí Městského úřadu, a další.

Dne 7.9.2005 bylo v rámci zkušebního provozu stavby provedeno autorizované měření emisí z laminátovny, na kterém byli přítomni také pracovníci ČIŽP Oblastního inspektorátu Ústí nad Labem. Emisní limit byl „s rezervou splněn“. Na základě výsledků autorizovaného měření emisí vydal na žádost jednatele pana Voláka Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství dne 23.1.2006 rozhodnutí o povolení k uvedení zdroje do trvalého provozu. ČIŽP byla v tomto správním řízení dotčeným orgánem státní správy. Kolaudační rozhodnutí na stavbu bylo vydáno Městským úřadem v Klášterci nad Ohří, odborem stavebního úřadu a územního plánu dne 10.5.2006.

Dopisem ze dne 24.7.2006 Městský úřad Klášterec nad Ohří, odbor místního hospodářství, dopravy a životního prostředí požádal ČIŽP OI Ústí nad Labem o pomoc při řešení stížností občanů města Klášterce nad Ohří na zápach pocházející z laminátovny v areálu bývalého závodu Korek. Podměty občanů ČIŽP postoupeny nebyly. Pracovnice ČIŽP OI Ústí nad Labem, oddělení ochrany ovzduší Ing. Ivana Humlová a Ing. Jana Poláková provedly na základě žádosti Městského úřadu Klášterec nad Ohří dne 10.8.2006 v laminátově neohlášenou kontrolu, které byl přítomen také zástupce Městského úřadu Klášterec nad Ohří, odboru místního hospodářství, dopravy a životního prostředí.

Vzhledem k tomu, že dne 1.8.2006 vešla v účinnost vyhláška MŽP č. 362/2006 Sb., o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, přípustné míry obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování, ve které je v ustanovení § 1 odst. 3 uvedeno: „Přípustná míra obtěžování zápachem je překročena vždy, pokud si na obtěžování zápachem stěžuje více než 20 osob podle odst. 2 (tzn. bydlících nebo pracujících v oblasti, ve které k obtěžování zápachem dochází) a pokud alespoň u jednoho z provozovatelů stacionárních zdrojů bylo prokázáno porušení povinností podle zákona, které překročení přípustné míry obtěžování zápachem způsobilo“, bylo nutno v rámci kontroly zjistit, zda provozovatel zdroje plní povinnosti, které mu ukládá zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, a jejichž porušení by mohlo vést k zápachu z laminátovny. Proto byla kontrola zaměřena především na to, jestli je funkční zařízení a zda je provozována v souladu s technickými podmínkami jeho výrobce, mj,. zda je prováděna pravidelná výměna adsorpční náplně v tomto zařízení.

Celkový závěr této kontroly je: kontrolou nebylo zjištěno žádné porušení platné legislativy ochrany ovzduší, které by způsobilo překročení přípustné míry obtěžování zápachem. ČIŽP tedy neshledala důvody pro zahájení správního řízení z moci úřední. Platná legislativa ochrany ovzduší neumožňuje ukládat provozovateli nápravná opatření bez porušení povinností provozovatele zdroje znečišťování ovzduší.

Dne 11.4.2007 byla na OI ČIŽP Ústí nad Labem předána petice občanů města Klášterce nad Ohří se 126 podpisy proti obtěžování zápachem z této provozovny. Petice byla podána na základě § 1 odst. 3 vyhlášky č. 362/2006 Sb., o způsobu stanovení koncentrace pachových látek, přípustné míry obtěžování zápachem a způsobu jejího zjišťování. Pracovníci ČIŽP OI Ústí nad Labem provedli neohlášenou kontrolu (podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění). Kontrola byla provedena za účelem zjištění stavu a způsobu provozování zdroje  znečišťování ovzduší. Provozovatel předal ČIŽP rozpis výroby v den kontroly. Vzduchotechnika byla v činnosti, vzdušnina z výrobní haly i stříkacího boxu byla odváděna přes filtry s aktivním uhlím. Okna výrobní haly byla uzavřena. Kontrola účinnosti obou filtrů je od července 2005 prováděny v pravidelných intervalech 1 za měsíc. Tuto kontrolu a v případě potřeby i výměnu filtrační náplně (aktivního uhlí) provádí firma Remonta. Při hledání možných úniků (zejména fugitivních emisí) těkavých organických látek (převážně styrenu) zjišťovala ČIŽP při kontrole také způsob uskladnění vstupního materiálu s obsahem org. Rozpouštědel, způsob manipulace s tímto materiálem a způsob manipulace s výrobky. Vstupní materiál je skladován v uzavřených nádobách, obaly se otevírají a materiál se používá až ve výrobní hale, která je nuceně odvětrávána přes filtr. Nanesený laminát se nechá volně zaschnout a vytvrdit ve výrobní hale, odkud je výrobek spojovací chodbou mezi výrobní a montážní halou přemístěn do montážní haly. Inspektoři ČIŽP obcházeli provozovnu na hranici pozemku směrem k autobusovému nádraží a obytné zóně města. Místy byl cítit slabý zápach charakteristický pro tento druh výroby.

Autorizovaná měření emisí jsou prováděna 1 ročně v souladu se zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění, emisní limity pro činnost laminování stanovené vyhláškou č. 355/2002 Sb., jsou plněny.

V naší stížnosti jsme upozorňovali na častější výměnu filtrů. ČIŽP uvádí: vně výrobní haly jsou instalovány 2 adsorpční filtry s náplní aktivního uhlí (jeden pro stříkací box a druhý pro výrobní halu). Aktivní uhlí se vyznačuje tím, že se jedná o velmi jemný a porézní materiál, který je s poměrně vysokou účinností schopen pohltit různé plynné škodliviny (např. těkavé látky). Během postupného naplnění kapacity filtrační náplně účinnost filtru postupně klesá, až se může stát nevyhovující. Pro zjištění účinnosti filtru 1 měsíčně, firma Remonta přenosným detektorem měření koncentrace celkového organického uhlíku na výstupu z obou filtrů, kterou přepočte na měrnou emisi celkových emisí a porovná ji s emisním limitem. V případě, že se zjištěná hodnota blíží emisnímu limitu, provede firma Remonta výměnu filtrační náplně. Výměna filtrů tedy není prováděna v pevných časových intervalech, ale je vázána na produkce formou měrné výrobní emise.

Rozptylová studie byla zpracována autorizovanou osobou, která je držitelem „Osvědčení o autorizaci ke zpracování rozptylových studií“ udělené MŽP. Pro výpočty znečištění ovzduší ze zdroje byla zpracovatelem použita metodika SYMOS 97 verze 2003. Metodika není použitelná pro výpočet znečištění ovzduší ve vzdálenosti nad 100 km od zdrojů a uvnitř městské zástavby pod úrovní střech budov. Dále není použitelná ke zjišťování pachového zatížení lokality (metodika pro výpočet pachových látek neexistuje). Rozptylovou studií byly hodnoceny imisní příspěvky styrenu ve výpočtové čtvercové síti (velikost 1000 m na 1000 m) o kroku 100 m.

Celkový závěr této kontroly je: ČIŽP nezjistila ze strany provozovatele žádné porušení jeho povinností daných předpisy v oblasti ochrany ovzduší, ale bude provádět dále neohlášené kontroly.

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu

Arnika v zahraničí