Základní údaje o plánované spalovně

plánovaná kapacita: 100 000 tun odpadu ročně
investor: Jihočeská energetika a.s

Výstavbu spalovny komunálního odpadu v Mydlovarech připravuje Jihočeská energetika, a.s. již téměř 10 let. Uvedená firma je zároveň majitelem pozemku na kterém se má spalovna stavět. V letech 1996-7 proběhlo posouzení vlivu spalovny na životní prostředí. Dokumentaci EIA pro uvedenou stavbu zpracovala firma Teploinvest s.r.o., která je zároveň i zpracovatelem projektové dokumentace pro spalovnu. Procesu EIA se zúčastnila dvě občanská sdružení (Jihočeské sdružení ochránců přírody a Jihočeské matky). Zástupci občanských sdružení upozorňovali na nadhodnocenou kapacitu spalovny, značné zvýšení dopravní zátěže v přilehlých obcích a na chybějící návrh způsobu likvidace toxického odpadu vzniklého spalováním. Podle prognózy firmy Teploinvest mělo v roce 2005 dosáhnout množství komunálního odpadu ve svozové oblasti spalovny téměř 346 000 tun. Pro srovnání, v prognóze zpracované v roce 2003 pro Plán odpadového hospodářství Jihočeského kraje se toto množství odhaduje na 201 500 tun. Proces EIA byl ukončen vydáním kladného stanoviska Územním odborem MŽP v Českých Budějovicích.

Výstavba mydlovarské spalovny může v dlouhodobém časovém výhledu zablokovat v celém Jihočeském kraji rozvoj prevence vzniku odpadu a třídění s následnou recyklací, což v konečném důsledku povede k plýtvání surovinami a zatěžování životního prostředí nárůstem dopravy a produkty spalování.

Průběh územního řízení:

  • 1997 - Odbor výstavby Městského úřadu ve Zlivi vydal územní rozhodnutí pro stavbu spalovny. Proti tomuto rozhodnutí podali odvolání: obce Mydlovary, Zahájí a město Hluboká nad Vltavou a občanská sdružení (Jihočeské sdružení ochránců přírody, Jihočeské matky).
  • 1998 - Okresní úřad v Č. Budějovicích zrušil územní rozhodnutí MěÚ Zliv
  • 1999 - Jihočeská energetika podala znovu návrh na územní rozhodnutí
  • září 1999 - Okresní úřad v Českých Budějovicích vydal územní rozhodnutí o umístění stavby spalovny komunálního odpadu v Mydlovarech. V tomto rozhodnutí podmínil vydání stavebního povolení pro stavbu spalovny získáním stavebního povolení pro výstavbu obslužné komunikace ke spalovně. Následně nabylo toto rozhodnutí právní moci
  • 2000 - 2001 - probíhala správní řízení ke stavbě příjezdové komunikace ke spalovně.
  • duben 2003 - Jihočeská energetika a.s. podala návrh na změnu územního rozhodnutí v souvislosti se změnou trasy příjezdové komunikace. V původním územním rozhodnutí ze září 1999 stavební úřad uložil investorovi řadu podmínek pro získání stavebního povolení. Jednou z podmínek bylo i předložení stavebního povolení pro úplnou rekonstrukci části silnice Munice-Zahájí. Vlastníci pozemků, na nichž je silnice umístěna, však s rekonstrukcí nesouhlasí, odmítají prodat své pozemky investorovi, resp. majiteli silnice nebo udělit potřebná oprávnění k provedení podmiňujících dopravních staveb.
  • prosinec 2003 - Městský úřad ve Zlivi vydal rozhodnutí o změně územního rozhodnutí, ve kterém souhlasí s požadavkem Jihočeské energetiky a.s.: "K žádosti o stavební povolení bude předloženo pravomocné stavební povolení na úpravu stávajících a výstavbu nových komunikací po kterých bude dopravován odpad do spalovny a které budou svými parametry odpovídat předpokládané tonáži a četnosti vozidel pro spalovnu a ostatní provoz." Tato obecná formulace tedy nakonec nevylučuje ani dopravu odpadu přes Munice, pokud by se náhodou vlastníci pozemků "umoudřili". Současný stav správních řízení: 
  • Investor získal územní rozhodnutí pro stavbu spalovny.
  • Investor doposud nepožádal o vydání stavebního povolení
  • Investor doposud nepožádal o vydání integrovaného povolení podle zákona č. 76/2002 Sb.

Otazníky nad dopravou odpadu do spalovny v Mydlovarech

Opravdu se odpad do spalovny v Mydlovarech nebude vozit přes Munice?
V květnu loňského roku vydal odbor výstavby Městského úřadu ve Zlivi rozhodnutí o změně územního rozhodnutí ke stavbě spalovny komunálního odpadu v Mydlovarech. Proti tomuto rozhodnutí podala obec Mydlovary a Město Hluboká nad Vltavou odvolání ke krajskému úřadu. V prosinci téhož roku Krajský úřad - Jihočeský kraj rozhodnutí stavebního úřadu ve Zlivi potvrdil.

V původním územním rozhodnutí uložil stavební úřad investorovi řadu podmínek pro vydání stavebního povolení. Jednou z podmínek bylo i předložení stavebního povolení pro úplnou rekonstrukci části silnice Munice-Zahájí. Zástupce investora spalovny požádal o změnu právě této podmínky. Hlavním důvodem, který ho k tomu přinutil byl především nesouhlas vlastníků pozemků, na nichž je silnice umístěna. Vedení nové trasy pro dovoz odpadu do Mydlovar ale není ve změněném územním rozhodnutí přesně definováno: "K žádosti o stavební povolení bude předloženo pravomocné stavební povolení na úpravu stávajících a výstavbu nových komunikací, po kterých bude dopravován odpad do spalovny a které budou svými parametry odpovídat předpokládané tonáži a četnosti vozidel pro spalovnu a ostatní provoz. Jako podklad pro tyto parametry budou použity výpočty Ing. Zenkla, zpracované v dopravním generelu spalovny Mydlovary v 04/1997." Odpad do plánované spalovny se tedy nemusí vozit přes Munice. Nové územní rozhodnutí ale tuto možnost nevylučuje! Umožňuje pouze zvolit i jinou cestu pro dovoz odpadu do Mydlovar. V této souvislosti je potřeba připomenout, že původní trasa přes Munice byla zvolena také na základě výpočtů ing. Zenkla.

Na úrovni Jihočeského kraje se zatím situace vyvíjí v neprospěch spalovny. Zákon o odpadech ukládá všem krajům zpracovat tzv. Plány odpadového hospodářství. Plány by měly určovat kolik odpadu bude v příslušném kraji v období do roku 2015 recyklováno, kolik spalováno nebo skládkováno, v jakých zařízeních a s jakou kapacitou. Pro Jihočeský kraj zpracovává tento Plán firma ECO trend, která v listopadu loňského roku zveřejnila první návrh. Tento návrh nepočítá se spalováním komunálního odpadu. V přehledu plánovaných investičních záměrů proto nenajdeme mydlovarskou spalovnu. Zpracovatel Plánu musí totiž dodržet určité limity pro recyklaci různých druhů odpadu. Tyto limity jsou součástí příslušných zákonů a vyhlášek, které Česká republika přijala pod tlakem Evropské Unie. Právě nutnost splnění těchto limitů je hlavním důvodem vyloučení spalovny odpadů z Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje.

Je těžké odhadnout jak se bude situace dále vyvíjet. Plán odpadového hospodářství musí ještě schválit krajské zastupitelstvo. Bylo by naivní očekávat, že se Jihočeská energetika lehce vzdá svých plánů na výstavbu spalovny. Vidina investice téměř 2 miliard korun je příliš lákavá. Součástí výše uváděné změny územního rozhodnutí je i prodloužení jeho platnosti o 3 roky.

Novinky o plánované spalovně

Investor doposud nepožádal o vydání stavebního povolení ani o vydání integrovaného povolení podle zákona č. 76/2002 Sb.

Jak se zapojit

Do září 2005 musí město České Budějovice zpracovat svůj Plán odpadového hospodářství. V průběhu zpracování tohoto plánu bude s největší pravděpodobností opět otevřena otázka možnosti výstavby spalovny v Mydlovarech. Občané mohou získat informace o průběhu zpracování POH Českých Budějovic na Odboru správy veřejných statků Magistrátu města České Budějovice (vedoucí, ing. Hrušková, tel. 386 802 501), nebo na odboru životního prostředí (ing. Novák, tel. 386 802 516).

Pokud bude zahájeno stavební řízení, jeho účastníky se mohou stát občanská sdružení (podle §70 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody). Zda bylo zahájeno stavební řízení zjistíte buď z oznámení na úřední desce příslušného stavebního úřadu (Městský úřad ve Zlivi), nebo telefonickým dotazem tamtéž (tel. 387 993 266).

Banner-stika

Sledujte nás: