en ru

Spalovna v Lysé - kontroly

4.11.2004 - Ing. Milan Havel | Články
Provozovatel spalovny nebezpečných odpadů v Lysé nad Labem opakovaně porušil Provozní řád a manipuluje s nebezpečnými odpady na nezabezpečených plochách. To dokazují výsledky kontrol ČIŽP. Mimo to provozovatel skladuje-manipuluje s odpady na tzv. špinavých plochách. Tyto plochy nemají atest na nepropustnost ropných látek. Nejsou také dostatečně zabezpečeny před povětrnostními vlivy.

V Provozním řádu je uvedeno, kde zabezpečené atestované plochy jsou. Provozovatel spalovny se vymlouvá, že se nejedná o skladování, že se s odpady manipuluje (nemají to na těchto plochách povoleno ani zakázáno). Manipulace není v PŘ časově omezena, ani postihována státními orgány. V přehledu kontrol nejsou zahrnuty výsledky krajské hygienické stanice, které zatím nemáme k dispozici.

Přehle kontrol v roce 2003: 11. březen: ČIŽP, OI Praha zjistil proušení porušení Provozního řádu (dále jen PŘ) při nakládádní s odpady. Pokutu neudělil.

18. červen: ČIŽP, OI Praha nezjistil závady.

3. červenec: ČIŽP, OI Praha zjistil proušení porušení PŘ při nakládádní s odpady. Udělil pokutu ve výši 200.000 Kč. Provozovatel spalovny se odvolal.

3. červenec: ČIŽP, OI Hradec Králové zjistil proušení porušení PŘ při nakládádní s odpadními vodami a zaznamenal únik znečištěných vod do okolí spalovny. Udělil pokutu ve výši 300.000 Kč.

4. července: Krajský úřad prozatím neudělil provozovateli spalovny souhlas k rozšíření skladových kapacit.

26. srpna: Zastupitelstvo města spolu se zástupci sdružení Lysin provedli namátkovou kontrolu ve spalovně. Byla zjištěna řada závad při nakládádní s odpady. Protože nebyl podepsán zástupcem spalovny, byl později zpochybněn. Znění záznamu je v příloze.

17. září: Krajský úřad nezjistil závady.

29. září: ČIŽP, OI Praha zjistil proušení porušení PŘ při nakládádní s odpady. Zda byla udělena pokuta, není známo.

Provozovatel spalovny opakovaně porušuje PŘ. Arnika navrhuje přijmout následující opatření:

1) definovat v provozním řádu, v kterých místech a na jak zabezpečených plochách smí být umístěný kontejner na prázdné obaly, případně kolik kontejnerů
2) v provozním řádu jasně vymezit manipulační plochu pro odpady pouze na zabezpečených atestovaných plochách v souladu s logickým výkladem stávajícího provozního řádu
3) provozní řád je díky tomu, že je v něm zahrnuta plánovaná dostavba nepřehledný a díky tomu není ani přesný (variantně je zpracován pouze částečně). Proto je třeba jasně vyznačit, co platí v současné době, kdy není spalovna dostavěna.
4) provozní řád v kapitole 8 odpovídá již neplatné vyhlášce č. 6/76. Sb. (zápis ČIŽP z 3.7.2003)
5) nakládání s produkty z čištění spalin (sorbalitem) není bezpečné a nesplňuje podmínky dobré praxe. Díky dopravě látky vzduchem, dochází k úniku toxických látek do okolí spalovny. Jako nejlepší dostupná technologie pro tento případ by pravděpodobně bylo možno považovat přepalování tohoto odpadu ve spalovně. Je však možné, že v souladu s připravovaným Národním implementačním plánem ke Stockholmské úmluvě, bude muset být tento odpad likvidován postupem, který např. vyvinul Ústav chemických procesů Akademie věd.
6) specifikovat platnost provozního řádu, aby byl provozovatel nucen provést dostavbu spalovny, podle doporučení EIA, která bude dle MŽP nutná (je to výsledek zjišťovacího řízení dle zákona 100/2001 Sb.).
7) zajistit, aby provozní řád spalovny provozovatel předal ČIŽP a OŽP MÚ v Lysé nad Labem (aby mohly podle něho provádět kontrolu)

Naše připomínky nemusí řešit veškeré nedostatky PŘ. Více připomínek by bylo možné také pravděpodobně doložit po obdržení zápisů z kontrol provedených KHS.

Příloha:

Záznam o provedené kontrole spalovny nebezpečných odpadů v Lysé nad Labem

Dne 26. 8. 2003 v 19.45 hod byla provedena kontrola ve spalovně nebezpečných odpadů v Lysé nad Labem. Za Město Lysá nad Labem se jí zúčastnil pan starosta Václav Houštecký, paní místostarostka Marcela Chloupková, pan tajemník ing. Miloš Dvořák a zastupitelé Karel Otava, Josef Tomek a Josef Kolman. Za sdružení Lysin se zúčastnila paní Hana Marcaníková a Jana Maťková. Kontrole byl přítomen i ing. Málek, provozní ředitel této spalovny. Podle informací ing. Málka byla dnes přibližně ve 13 hod odstavena z provozu pec pro poruchu, kterou v době kontroly údajně odstraňují pracovníci ČKD – DIZ. Kontrola byla ukončena přibližně ve 21 hod.

Během kontroly bylo zjištěno následující:

1.Brána areálu byla v době našeho příjezdu dokořán otevřena a celý areál byl volně přístupný.
2.Na asfaltové ploše před příjmem tekutých odpadů stojí kontejner MEVATEC, typ 6180, r. výroby 2002, materiál 11373, tl. dna 5 mm, který je zcela naplněn sudy s tekutými nebezpečnými odpady bez bližšího označení.
3.V prostoru za údajnou žlutou čarou (čára není vidět, neboť je pod asfaltovým valem) se pod širým nebem nachází nejméně 10 ks plných sudů s tekutými odpady bez označení, dva plné sudy označené kódem 080411 N a jeden sud s porušeným víkem, dle vzhledu a podaných informací pravděpodobně s použitým motorovým olejem. Ani tento zcela otevřený sud není chráněný před vlivy počasí.
4.Prostor určený pro manipulaci s nemocničním odpadem je zcela zaplněn tímto odpadem až do stropu. Odpad je nahromaděný z obou stran i v těsné blízkosti pásového dopravníku, část odpadu leží volně až před vraty do haly. Tento nemocniční odpad není nijak označen, ani ing. Málek, ani přítomný pracovník obsluhy nám není schopen říci, kdy a v kolik hodin byl odpad přivezen. Hodina přijetí nebezpečného odpadu není podle našich informací vůbec evidována.
5.Rovněž nám není nikdo schopen říci, kdy byl konkrétně spálen nemocniční odpad, který je v evidenci příjmu za poslední čtyři dny. Záznam o spálení konkrétního odpadu není veden, tudíž není vůbec možné zjistit, zda je nemocniční odpad likvidován v souladu s provozním řádem do 24 hodin od přijetí.
6.Mimo vyhrazený prostor, na asfaltové ploše za spalovnou v blízkosti haly pro nemocniční odpady, stojí velký kontejner naplněný nebezpečným nemocničním odpadem.
7.Vzadu za spalovnou je opět v prostoru za údajnou žlutou čarou velké množství tuhých odpadů, určených ke spálení (místo čáry je zde také asfaltový val vedený přibližně 3 m od budovy spalovny). V tomto prostoru nacházíme i kanystr s tekutým odpadem bez označení.

V Lysé nad Labem 27.8.2003

* K bodu 4 uvádíme, že nemocniční odpad je do výše cca. 2,5 m

Tento zápis byl podepsán

za město: P. Václavem Houšteckým - starostou, pí. Marcelou Chloupkovou - místostarostkou, p.Ing. Milošem Dvořákem - tajemníkem, zastupiteli - p. Karlem Otavou, p. Josefem Tomkem, p. Josefem Kolmanem

za sdružení Lysin: pí. Hanou Marcaníkovou, pí. Janou Maťkovou

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu