Sporná protipovodňová opatření na Labi

25.8.2009 - PRAHA | Novinky
Mezinárodní komise pro ochranu Labe zveřejnila již druhou zprávu o plnění „Akčního plánu povodňové ochrany v povodí Labe“. Druhá zpráva shrnuje opatření udělaná mezi roky 2006-2008. Zároveň se věnuje také účinnosti kroků provedených 2003-2005, prověřených povodní  z roku 2006.

Zpráva zmiňuje především kroky učiněné v oblasti analýzy rizik, hlásných a předpovědních povodňových systémů, opatření učiněná ke zlepšení schopnosti zadržování vody v krajině a technická opatření. Ta se týkala hlavně oprav nebo výstaveb retenčních hrází a zvýšení objemu údolních nádrží.

Zvýšení retenčního účinku povodí bylo dosaženo mimo jiné i formou pozemkových úprav  -  podporou změny hospodaření na orné půdě a hospodaření v lese. V rámci obnovy  přirozených porostů došlo k realizaci velkoprojektu rozšíření lužního lesa v rozsahu 420 ha oddálením ochranné hráze od toku Labe v obci Lenzen v biosférické rezervaci Říční krajina Labe. Podobná opatření navrhovaly v ČR také některé NNO v rámci příprav Plánu povodí Labe, ta však nebyla do návrhu Plánu zahrnuta. „Bohužel v ČR se dělá protipovodňová ochrana zaměřená hlavně na technická řešení a na přírodě blízká opatření se zapomíná. Rekonstrukce hráze je přitom přibližně stejně drahá, jako revitalizace mokřadu, ale nádrž zadrží při povodni méně vody,“ dodala Ing. Jana Vitnerová.

Přitom je ve zprávě zdůrazněno, aby při návrhu a realizaci preventivních opatření bylo usilováno i o to, aby tato opatření pokud možno napomáhala  k dosažení tzv. dobrého ekologického stavu vodních útvarů definovaného Rámcovou směrnicí o vodách.

Proto mají  realizovaná opatření podle BUNDu (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, německá NNO zabývající se ochranou přírody) značné mezery. Podle předsedy BUNDu Huberta Weigra by se měla péče o povodí v Německu zmodernizovat. „Řekám by měl být dán větší prostor, aby mohlo dojít k poklesu povodňových stavů a zabránění katastrof. Jen díky důsledným protipovodňovým opatřením zůstane říční ekosystém neporušený. Od povodní v roce 2002 se o ekologických protipovodňových opatření spíše mluví než jedná. Místo přirozených rozlivových ploch  k větší ochraně obydlených území se promrhají miliony za udržení splavnosti Labe a kanálu Saale-Elbe,podotýká Weiger v tiskové zprávě BUNDu z 13. srpna.

 

Zprávy o plnění akčního plánu povodňové ochrany najdete zde: pro roky 2003-2005 a 2006-2008.

Zdroj: MKOL, BUND

Banner-stika

Sledujte nás: