Standardy péče o přírodu a krajinu

4.7.2014 - ČR | Články
Standardy péče o přírodu a krajinu vznikají od roku 2013 pod odborným vedením Agentury ochrany přírody a krajiny. Jsou zpracovávány ve spolupráci s akademickými pracovišti a dalšími odbornými autoritami v příslušných oborech a mají se stát doporučením stanovujícím parametry výstupů a technický popis postupů jednotlivých činností běžně realizovaných v oblasti péče o přírodu a krajinu. V současnosti je navrženo šest tematických řad standardů. Nás nejvíce zajímá „tematická řada A" (arboristické standardy), která se týká dílčích okruhů v péči o dřeviny rostoucí mimo les. Postupně budou zpracovány standardy pro hodnocení, výsadbu a ošetření stromů, ale i standardy pro zajištění bezpečnosti při práci a ochrany zdraví v průběhu arboristických činností.

Proces standardizace a přípravy jednotlivých standardů byl počátkem roku 2013 představen na odborné konferenci v Brně. Můžete si  stáhnout  sborník konference. 
Standardy vycházejí z příkladů dobré praxe a budou podkladem, který má sloužit zejména ke zkvalitnění prováděných prací, zajištění porovnatelnosti výstupů i sjednocení termínů v komunikaci mezi projektanty, dodavateli, odběrateli, úřady, odbornými institucemi i orgány státní správy. Pro pracovníky AOPK ČR budou standardy jedním z dalších metodických materiálů pro tvorbu odborných stanovisek v oboru péči o přírodu a krajinu. Vítaným by bylo propojení standardů na dotační tituly (ceníky prací, zadávání a přebírání prací).

Vysocina  - MikaZ oblasti péče o dřeviny jsou aktuálně k dispozici standardy 02 001 Výsadba stromů a 02 002 Řez stromů. Jejich platné verze si můžete stáhnout na  samostatných webových stránkách AOPK  . Orgány ochrany přírody mohou využívat standardů pro stanovení podmínek ve správním řízení a máme informace o tom, že tak již činí. Je však nutno používat postupy uvedené pouze v aktuálně platných standardech a také pouze na tyto standardy odkazovat.

Tvorbu standardů péče o přírodu a krajinu vítá také Česká inspekce životního prostředí. Očekává, že získá odborný podklad pro posuzování možné škodlivosti činností prováděných v krajině. Dosavadní postup byla takový, že ČIŽP většinou zadávala zpracování odborných posudků zásahů, o nichž byly důvodné pochybnosti. V praxi se přitom často stávalo, že se dva nebo více posudků jedné činnosti lišilo, a to i v zásadních otázkách. Přijetím standardů by mohlo dojít ke sjednocení přístupu odborníků i v této oblasti. Například standard „Výsadba stromů" bude možno použít ke stanovení podmínek výsadby dřevin včetně uložení následné péče.

Měli by ho pak používat i orgány, které povolují kácení a ukládají náhradní výsadby ke kompenzaci ekologické újmy. Tím spíš, že v současnosti často náhradní výsadba uložená ze strany OPP nezaručuje kompenzaci způsobené újmy a celý tento institut se proto míjí účinkem.

Na webu standardy.nature.cz jsou postupně zveřejňovány také pracovní verze připravovaných standardů, které lze připomínkovat. Ještě letos na podzim by měl být k připomínkování zveřejněn standard "A 02 011 Údržba stromů kolem produktovodů". Podle našich informací se zpracovává další standard - "A 02 010 Doprovodná vegetace komunikací". Ten bude možno připomínkovat pravděpodobně až počátkem roku 2015.

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu