Stanovisko Komise životního prostředí AV ČR k významu zelených ploch pro zdraví populace

Praha, 8. 10. 2008

V posledních měsících se v řadě měst ČR začaly diskutovat změny územních plánů s cílem uvolnit některé plochy území pro rozsáhlou výstavbu. Z tohoto hlediska jsou zcela nevhodné a obecně škodlivé návrhy na zástavbu zelených ploch v hl. městě Praze, patřící k oblastem s nejznečištěnějším ovzduším.  Vznik takových návrhů svědčí o naprosté ignoranci základních funkcí zeleně v městských celcích. Zejména funkce zeleně pro zdravotní stav populace, především dětí, a kvalitu prostředí je v městských aglomeracích velmi významná. Není to jen zachycování velkého množství prachu a dalších nečistot, ale také regulace vlhkosti ovzduší, vliv na nepříznivé tepelné režimy měst, snížení hlukové zátěže. Z dalších důležitých funkcí zeleně nelze opominout její rekreační roli, schopnost spotřebovávat oxid uhličitý a tím přispívat ke snížení klimatických změn a udržování biodiversity. Představa o využití každé volné plochy k bytové a další výstavbě je  zásadně chybná  a eticky nepřijatelná. Urbanisté a především správní orgány by se naopak měli snažit zajistit zakládání  nových zelených ploch (parků) namísto toho, aby navrhovali a povolovali jejich rušení.

Zeleň, zvláště vzrostlá, působí jako filtr, který zachycuje část jemných prachových částic. A právě jemné prachové částice (PM2.5, < 2.5 mm) představují největší zdravotní riziko: drážděním povrchu buněk vyvolávají oxidační poškození, na jejich povrchu jsou vázány karcinogenní polycyklické aromatické uhlovodíky. Výsledky výzkumu prokazují vliv PM2.5 na zvýšení výskytu dýchacích onemocnění u dětí (bronchitidy, astma, oslabení imunity), zvýšení výskytu nemocí srdce a cév u dospělých, i zvýšení úmrtnosti.

Rozsáhlá výstavba i v chráněných územích, jako je např. lokalita Dívčí hrady nebo Vidoule v Praze 5, jsou příkladem pohrdání základními právy člověka, kam dnes řadíme i zajištění lidského zdraví a udržitelného rozvoje. Pokud budou plánované návrhy uskutečněny, projeví se v delším časovém období (cca 10 let) i zvýšenou nemocností pražských dětí a narušením jejich imunity, zvýšenou nemocností a úmrtností dospělých na kardiovaskulární onemocnění, při tropických teplotách bezprostředně zvýšením úmrtnosti starších obyvatel. Takový vývoj jistě není žádoucí a proto by měl být jednoznačně odmítnut.

Doporučujeme:

  • novou zástavbu zásadně na brownfields
  • na školních pozemcích upřednostňovat přírodní terén
  • vytvářet a udržovat zelené prstence kolem velkých měst – zabudovat do územních plánů
  • stimulovat a podporovat strategické krajinné plánování a komunitní plánování

Originál dokumentu je k dispozici na stránkách AV ČR.