Stavebně-biologické a stavebně-ekologické posouzení izolačních materiálů

Základní fyzikální charakteristikou tepelně-izolačního materiálu je jeho velký objem při minimální hmotnosti, což je dáno velkým množstvím vzduchových dutin, protože vzduch v porovnání s jinými pevnými tělesy vychází jako velmi špatný tepelný vodič. Ze stavebně-fyzikálního hlediska je nejdůležitější vlastností izolace její tepelná vodivost, která úzce souvisí s regulací vlhkosti. Kromě tepelně-izolačních vlastností se mohou tyto materiály se svou tepelnou kapacitou spolupodílet na vytváření tepelné stability v místnostech.

Přírodní materiály mají srovnatelné tepelně-izolační vlastnosti jako syntetické, přičemž jejich výhodou jsou lepší letní tepelná ochrana, lepší schopnost regulovat vlhkost a příznivější ekologická bilance. Jsou však dražší a jedinou cenově srovnatelnou alternativou je celulóza. Všeobecně jsou přírodní tepelně-izolační materiály v procesu výroby, zpracování a používání ze zdravotního hlediska bezproblémovější a jejich produkce je omezená jen na nejnutnější výrobní procesy. Zatížení životního prostředí je kvůli nepatrné energetické spotřebě při výrobě zanedbatelné, protože vytváření hmoty probíhá přírodním procesem fotosyntézy a kromě toho nedochází k uvolňování škodlivých plynů, částic a radioaktivního záření.

DSCN1757upra web

Syntetické izolační materiály je možné rozdělit na minerální anorganické (minerální vlna, skelná vlna) a fosilní organické (polystyrén - EPS a XPS, polyuretan PUR). Problematika syntetických materiálů je z ekologického i zdravotního hlediska dlouhodobě známa. Hlavním problémem umělých minerálních vláken je, kromě jejich obsahu toxických pojiv (např. formaldehydu) a vysoké energetické náročnosti výroby, také uvolňování mikročástic vnikajících do plic a z toho vyplývajícího nebezpečí plicních onemocnění, dále pak sublimace pojiv při teplotách nad 250°C.

U fosilních izolací není problém v uvolňování škodlivin během výrobního procesu tak zásadní, více se však do popředí dostává vstupní surovina zajišťující zvětšení objemu izolace (v minulosti FCKW, dnes pentan a CO2). Vznik škodlivin během výroby (styrol a pentan v případě EPS), otázka znehodnocení EPS (při spalování se uvolňují oxidy, monostyrol a bromovodík, nad 500°C dioxiny a furany) anebo PUR (vznikající izokyanáty, sloučeniny fosforu, oxidy nitrátů, saze atd.). Na výrobu fosilních materiálů a chemických surovin je zapotřebí velké množství produkčních procesů, které z hlediska životního prostředí nemohou zůstat nepovšimnuty.

Ropa a nejrůznější chemikálie jako surovinová báze vyvolávají v dnešní době mnoho otazníků nejen z hlediska geopolitického, energetického a environmentálního. Problematické je i ztenčování zásob, dlouhé přepravní vzdálenosti a ekologická rizika během transportu. Přírodní alternativy ve stavitelství z obnovitelných surovin nabízejí v tomto ohledu možnost lokální soběstačnosti.

Požadované nároky protipožární úpravy přírodních izolantů je možné poměrně jednoduše dosáhnout prostřednictvím impregnace vodním sklem, sodou, borovou solí, síranem amonným anebo jinou, environmentálně přijatelnou látkou.