Stockholmská úmluva - seznam látek

Perzistentní organické látky na seznamu Stockholmské úmluvy

aldrin

dieldrin

dichlordifenyltrichloretan(DDT)

endosulfan

endrin

heptachlor

hexabrombifenyl (HBB)

hexabromcyklododekan (HBCD)

hexachlorbutadien (HCBD)

a-hexachlorcyklohexan (a-HCH; jeden z izomerů hexachlorcyklohexanu)

b-hexachlorcyklohexan (b-HCH; jeden z izomerů hexachlorcyklohexanu)

hexachlorbenzen (HCB)

chlordan

chlordekon

lindan (γ-HCH; jeden z izomerů hexachlorcyklohexanu)

mirex

polybromované difenylétery (PBDE), konkrétně deka-, okta- a pentaBDE, respektive jejich průmyslové směsi

polychlorované bifenyly (PCB)

polychlorované dibenzo-p-dioxiny a polychlorované dibenzofurany (PCDD/PCDF), zkráceně dioxiny

pentachlorbenzen

pentachlorfenol (PCP)

perfluoroktansulfonát (PFOS) a jeho soli

polychlorované naftaleny (PCN)

SCCPs (chlorované parafíny s krátkým řetězcem; chloralkany C 10-13)

toxafen

Banner-stika

Sledujte nás: