Ochrana páchníka hnědého v Poodří

kod projektu
start projektu
konec projektu
proklik CZ/EN

Kopie souboru 2016 - Niva Odry Bartos

[darujte strom]

[akce/pozvanky]

Základní informace

NÁZEV PROJEKTU:   Ochrana páchníka hnědého v EVL Poodří

Akronym projektu: LIFE Osmoderma 2017

KÓD PROJEKTU: LIFE 17 NAT/CZ/000463

PROJEKTOVÉ ÚZEMÍ:   Česká republika , EVL  Poodří

CELKOVÝ ROZPOČET: 954 012 Euro

 

TRVÁNÍ PROJEKTU

Zahájení: 1. 9. 2018   Konec:  31. 9. 2023

 

PROJEKTOVÝ TÝM:

Arnika – Centrum pro podporu občanů, Česká republika

Český svaz ochránců přírody , ZO Studénka, Česká republika

Ostravská Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Česká republika

Fundacja Ekorozwóju, Polsko.

Projektové území

Evropsky významná lokalita Poodří se nachází v Moravskoslezském kraji. Poodří je  v národním měřítku ojedinělé délkou neregulovaného vodního  toku se zachovalým vodním režimem a plochou nivy s každoročním zaplavováním.  Meandrující tok Odry s navazujícími systémy odstavených ramen a tůní, velkým podílem trvalých travních porostů s  rozptýlenou zelení, lužními lesy a rozlehlými rybničními soustavami  představuje unikátní refugium biodiverzity v dosahu průmyslového Ostravska. Staré stromy s dutinami jsou zde ohroženým typem habitatu. Zastavení degradace a obnovení biotopů páchníka v Poodří bude mít význam pro řadu dalších druhů. Zlepšíme hnízdní podmínky pro  silně ohrožené druhy  ptáků, zejména  sýčka obecného (Athene noctua). Pravidelný ořez vrb  tedy podpoří vznik dutin –  potenciálních biotopů nejen pro  populace páchníka, ale i dalších dutinových specialistů, například netopýrů (Vespertilionidae). Uvolňováním vrb a prosvětlováním porostů podél vodních toků a příkopků zlepšíme  ekologické podmínky pro druhy vázané na osluněnou vodní hladinu, drobné vodní toky a průtočné tůně:  piskoř pruhovaný - Misgurnus fossilis, kuňka ohnivá - Bombina bombina. Tyto druhy jsou předmětem ochrany v EVL Poodří. Zachováváním  starých stromů s dutinami, návratem k ořezávání vrb „na hlavu“, výsadbou původních druhů dřevin a obnovením tradice pěstování hrušní přispějeme ke zvýšení biodiverzity v území a k obnově  typických prvků krajinného rázu Poodří. Zároveň ukážeme, jak tradiční obhospodařování vrbových porostů pomáhá v intenzivně využívané, bezlesé krajině přežívat velmi specializovaným organismům vázaným na staré stromy.    

Kopie souboru 21092018 Poodri02 Smoldasova

Projektové lokality:

  • C.1 Košatka mapka. jpg 1 fotka z území
  • C.2 Petřvaldík
  • C.3 Studénka 
  • C.4 Pustějov
  • C.5 Kunín
  • C.6 Bernartice
  • C. 7 Mimo EVL

Páchník

Kopie souboru duben 2017 - Studenka BartosOchranný status 

Zákonná ochrana v České republice: zvláště chráněný druh - kriticky ohrožený (vyhláška č. 395/1992 Sb.) 

Červený seznam ohrožených bezobratlých ČR: kriticky ohrožený druh 

Červený seznam ohrožených druhů IUCN (The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2017-1): téměř ohrožený druh 

Směrnice o stanovištích; přílohy II. a IV. (Council Directive 92/43/EEC, annex II and IV): prioritní druh

 Bernská úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť (Council of Europe 1979), příloha II.: přísně chráněný druh   

Taxonomie 

V Evropě bylo v rámci původního druhu Osmoderma eremita odlišeno několik taxonů a podle aktuálního stavu znalostí se v Evropě vyskytují 4 druhy páchníků. Východní Evropu včetně České republiky obývá druh Osmoderma  barnabita. V české legislativě i legislativě EU je páchník hnědý uváděn pod druhovým názvem Osmoderma  eremita. Přestože se na území ČR vyskytuje jiný druh, tato skutečnost nemá vliv (z hlediska retroaktivity práva) na legislativní postavení druhu. V průběhu realizace projektu  je páchník v EVL Poodří  uváděn důsledně jako Osmoderma barnabita.  

Ekologie 

Páchník je druh brouka osídlující stromové dutiny. Na severní Moravě a ve  Slezsku dává přednost vrbám, topolům a lípám. V Poodří je nejčastějším biotopem vrba bílá, nově byl zastižen také v hrušních, které jako dlouhověké ovocné stromy tvořící dutiny mohou být novým perspektivním biotopem. Páchník vyžaduje dutinu s tzv. „červeným trouchem“ a stabilním mikroklimatem (teplota a vlhkost). Tyto podmínky splňují převážně solitérní, po celý den osluněné stromy. Páchník osídluje dutiny ve stromech různého stáří a průměru kmene, zpravidla o průměru minimálně 50 cm. V dutinách, do kterých prší a voda z nich neodtéká, se páchníci nejsou schopni vyvíjet. 

Ideální podmínky pro jejich vývoj jsou buď v přírodně zachovalých lesích, které v České republice již existují jen velmi omezeně, nebo ve starých parkových porostech a především ve starých alejích. Páchník se tedy vyskytuje na dvou typech stanovišť, přičemž antropogenní biotopy představují dnes většinu lokalit. 

Larvy dosahují velikosti až 8 cm a žijí téměř výhradně v trouchu dutin listnatých stromů. Lze je najít v relativně velkém množství, v různých vývojových stadiích společně. Páchník je saproxylofágem a potravou larev je trouch uvnitř dutiny stojícího listnatého stromu, především ve střední a horní části kmene. Larvy mají víceletý vývoj a dospělé jsou po 2 - 3 letech v závislosti na teplotě, vlhkosti a množství potravy. Kuklí se na podzim a na začátku zimy uvnitř oválných kokonů slepených z trouchu a vlastního trusu, které bývají většinou přilepeny ke stěně dutiny. Dospělci se objevují od června do srpna.  Jsou však velmi málo aktivní a neochotně létají. Maximální zjištěná doletová vzdálenost byla 200 m. V sezóně s nepříznivým počasím nemusí vůbec opustit mateřskou dutinu. Příležitostně olizují vytékající mízu poraněných stromů. Brouci se vyznačují charakteristickou vůní, popisovanou jako vůně starých vyčiněných kůží. 

Partneři

Váš text...

Cíle

Váš text...

Aktivity

Váš text...

Dosažené výsledky

Váš text...

Kontakty

Váš text...

[Knihovna/ke stažení]

Novinkyfotogalerievideomapysociální sítěproklik na PL weby drewo.org a aleje.org

[Projekt podpořili (loga)]

kod projektu start projektu konec projektu proklik CZ/EN

 

NÁZEV PROJEKTU:   Ochrana páchníka hnědého v EVL Poodří

Akronym projektu: LIFE Osmoderma 2017

KÓD PROJEKTU: LIFE 17 NAT/CZ/000463

PROJEKTOVÉ ÚZEMÍ:   Česká republika , EVL  Poodří

CELKOVÝ ROZPOČET: 954 012 Euro

 

TRVÁNÍ PROJEKTU

Zahájení: 1. 9. 2018   Konec: 31. 9. 2023

 

PROJEKTOVÝ TÝM:

Arnika – Centrum pro podporu občanů, Česká republika

Český svaz ochránců přírody , ZO Studénka, Česká republika

Ostravská Univerzita, Přírodovědecká fakulta, Česká republika

Fundacja Ekorozwóju, Polsko

Banner-stika

Sledujte nás: