en ru

Arnika a svět

 

 

Ať chceme nebo ne, jsme jako lidé svázáni se světem stejně jako každý jiný tvor na Zemi. Zároveň jsme za osud světa zodpovědní. Arnika si to uvědomuje, a proto již od svého počátku v roce 2001 věnuje velkou pozornost mezinárodní spolupráci a zapojuje se do mezinárodních projektů a spolupracuje jak s mezinárodními sítěmi nevládních organizací z celého světa, tak i s Programem OSN pro životní prostředí (UNEP) a dalšími mezinárodními institucemi. V letech 2004/2005 například koordinovala celosvětový projekt zaměřený na monitoring perzistentních organických látek v životním prostředí mezinárodní sítě IPEN. Pomohla tak zastavit nelegální spalování zdravotnických odpadů v Uruguayi anebo společně s tureckými nevládními organizacemi uspíšila proces ratifikace Stockholmské úmluvy touto zemí.


Novinky


Fotogalerie


Videa


Publikace

Mezinárodní a zahraniční projekty programu Toxické látky a odpady

Sdružení Arnika se od svého počátku zapojilo do práce několika mezinárodních sítí nevládních organizací zaměřených na problematiku toxických látek a odpadů. Program Toxické látky a odpady je členskou organizací následujících sítí:

  • International POPs Elimination Network - IPEN (Mezinárodní síť pro eliminaci perzistentních organických látek)
  • Health Care Without Harm - HCWH (Zdravotnictví bez ohrožování)
  • Global Alliance for Incineration Alternatives - GAIA (Světová síť pro alternativy ke spalovnám)
  • Zero Mercury Working Group - ZMWG(Pracovní skupina pro eliminaci úniků rtuti) a
  • Chemicals Working Group of EEB (Chemická pracovní skupina EEB).

Se sídlem programu je totožné sídlo dvou center sítě IPEN:

  • Dioxin, PCBs and Waste Working Group (Pracovní skupiny IPEN pro dioxiny, PCB a odpady) a
  • IPEN Hub for Central and Eastern Europe (Koordinačního centra IPENu pro oblast střední a východní Evropy).

Mezinárodní kampaně a projekty podrobněji

Dodržte slib, eliminujte POPs

Program Toxické látky a odpady sdružení Arnika hostí od roku 2001 sekretariát Pracovní skupiny IPENu (International POPs Elimination Network) pro dioxiny, PCB a odpady a od roku 2008 je koordinačním centrem IPENu pro region střední a východní Evropy (CEE Region). Současně proto také koordinuje důležité projekty mezinárodní kampaně Dodržte slib, eliminujte POPs (prezistentní organické látky). Její součástí byl například mezinárodní monitoring POPs ve vejcích doma chovaných slepic, do něhož se zapojily nevládní organizace ze 17 zemí světa a jehož výsledky vyústily ve tři studii prezentované na schůzkách Stockholmské úmluvy (The Egg Report zaměřená na dioxiny, PCB a hexachlorbenzen, New Generation of POPs hodnotící lindan a PBDE a poslední zpracovaná v roce 2009 DDT in Eggs - A Global Review). Aktivity Arniky v rámci této kampaně na národní úrovni se často překrývají s činností kampaně Budoucnost bez jedů.

Rtuť

Program Toxické látky a odpady sdružení Arnika se od konce roku 2004 účastní mezinárodní kampaně "Zero Mercury". V jejím rámci jsme zpočátku byli aktivní především na národní úrovni a snažili se dosáhnout toho, aby české chlorové chemičky opustily co nejdříve výrobu chlóru s pomocí rtuti, což se nakonec do určité míry podařilo (viz stránky tzv. horkých míst Spolana Neratovice a Spolchemie Ústí nad Labem).  Od roku 2005 jsme se zúčastnili vyjednávání evropské strategie k omezení rtuti a posléze i mezinárodních jednání vedených na půdě Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) jež vyústila v únoru 2009 v rozhodnutí zahájit rozhovory o nové mezinárodní úmluvě o rtuti. Od listopadu 2008 do dubna 2009 jsme koordinovali mezinárodní projekt zaměřený na průzkum přítomnosti rtuti v předmětech denní potřeby a ve zdravotnických pomůckách v osmi zemích světa. Jsme členy Praocovní skupiny IPENu pro těžké kovy a mezinárodní sítě "Zero Mercury Working Group".

IPEN CEE

Nevládní organizace ve střední a východní Evropě mají za sebou celkem bohatou historii ve spolupráci při omezování znečištění životního prostředí toxickými látkami. Zahájily ji na schůzce, kterou uspořádali lidé dnes pracující v Arnice ještě coby Děti Země v roce 2000 v Zahrádkách u České Lípy. Na činnost neformální evropské sítě organizací IPENu navázal v roce 2004 Mezirnárodní projekt pro eliminaci POPs. V jeho rámci program Toxické látky a odpady sdružení Arnika koordinoval region střední a východní Evropy. Projekt přerostl v koordinační centrum mezinárodní sítě IPEN pro střední a východní Evropu (IPEN CEE), kterým se Arnika stala v roce 2008. IPEN (Mezinárodní síť pro eliminaci POPs) sdružuje celosvětově téměř 700 nevládních organizací a od roku 1997 koordinoval účast NGO na přípravách a posléze naplňování Stockholmské úmluvy o perzistentních organických látkách (POPs). Region spravovaný Arnikou čítá následující země: Estonsko, Lotyšsko, Litvu, Bělorusko, Polsko, Českou republiku, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvatsko, Srbsko, Černou Horu, Bosnu a Hercegovinu, Albánii, Makedonii, Rumunsko, Bulharsko a Turecko.

Projekt zaměřený na politiku EU

Chemická bezpečnost občanů Evropy

Sdružení Arnika zahájilo v říjnu 2008 realizaci projektu „Chemická bezpečnost občanů Evropy”, jehož cílem je rozšířit diskusi a také pomoci zodpovědět otázku, jak Evropská unie přispěla a přispívá k ochraně obyvatel před negativními dopady používání a vypouštění nebezpečných chemických látek. Projekt je financován především z grantu Evropské komise prostřednictvím Zastoupení EK v ČR.

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu