Technické normy

Co říká státní norma o ochraně stromů při výstavbě

 1. Strom nebo vegetační plocha má být chráněna min. 1,8 m vysokým plotem po obvodu celé kořenové zóny. (Kořenová zóna je plocha půdy pod korunou o průměru 1,5 až 5 metrů, podle druhu a velikosti dřeviny.)
 2. V kořenovém prostoru nesmí být půda odkopávána, nesmí v ní být hloubeny rýhy, koryta a stavební jámy.
 3. V kořenové zóně se nemá provádět žádná navážka materiálu.
 4. Kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným pojížděním, odstavováním strojů a skladováním materiálu.
 5. V kořenové zóně nemají být zřizovány základy staveb.

Zdroj: Státní norma ČSN DIN 18 90 Ochrana stromů při stavebních činnostech

Zákony upravující provádění staveb v blízkosti stromů

 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a jeho prováděcí vyhláška č. 395/1992 Sb.
 • zákon č. 183/2006, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • státní norma ČSN DIN 18 915 Práce s půdou
 • státní norma ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích
 • státní norma ČSN 73 3050 Zemní práce včetně doplňků
 • státní norma ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

Zásady ochrany stromů na staveništi zpracovala také Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu.