Topení a zákon

Lokální topeniště a zákon

Ochranu ovzduší řeší pdfZákon o ochraně ovzduší (2012) a související předpisy. Podle zákonů je pálení odpadu v domácnostech zakázáno. Podle zákona o odpadech (č. 185/2001 Sb.) jsou fyzické osoby povinny nakládat s odpadem podle systému stanoveného obcí. Obce musí zajistit pro své obyvatele systém sběru nebezpečných odpadů a dle svých možností i třídění komunálního odpadu. Fyzické osoby povinny jako palivo pro ohniště, grily a krby používat pouze dřevěné uhlí, čisté dřevo, suché rostlinné materiály nebo plynné palivo, předepsané výrobcem. Obec může podmínky spalování zpřísnit vlastní vyhláškou. Může například zakázat spalování listí a trávy.

Termíny

1) Zákaz spalování méně hodnotných paliv – ihned.

2) Povinnost zajistit provedení kontroly technickéh stavu a provozu nejpozději do 31. prosince 2016 (provozovatelé kotle na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění).

3) Povinnost provozovat kotel na pevná paliva v souladu s požadavky uvedenými v příloze č. 11 k tomuto zákonu, kde jsou stanoveny mezní hodnoty emisí oxidu uhelnatého, TOC (celkového organického uhlíku) a tuhých znečišťujících látek (provozovatelé kotle na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění) nejpozději do 10 let od nabytí účinnosti tohoto zákona, tzn.do 1. září 2022.  

Povinnosti

Ve spalovacím stacionárním zdroji o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším je zakázáno spalovat hnědé uhlí energetické, lignit, uhelné kaly a proplástky (§ 17odst. 5 zákona).

Povinnosti majitelů rodinných domů, kteří jsou zároveň provozovateli spalovacího stacionárního zdroje (kotle) na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.

Tito majitelé mají povinnost provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem.  Provedení první kontroly technického stavu a provozu zdroje podle § 17 odst. 1 písm. h) zákona.je nutno zajistit nejpozději do 31. prosince 2016.

Velmi významnou novou povinností (§ 17 odst. 1 písm. g) zákona) je nejpozději do 10 let od nabytí účinnosti tohoto zákona, tzn. do 1. září 2022  provozovat zdroj na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění v souladu s požadavky uvedenými v příloze č. 11 k tomuto zákonu, kde jsou stanoveny mezní hodnoty emisí oxidu uhelnatého, TOC (celkového organického uhlíku) a tuhých znečišťujících látek.

 

Bylo by možné upravit používání určitých typů kotlů, podpořit jejich výměnu či kontrolovat co lidé doma spalují? Přečtěte si následující dokument: 

pdfNávrh opatření na krajské či národní úrovni pro snížení emisí z lokálních topenišť.pdf

 

Co dělat, pokud vás soused obtěžuje kouřem z topeniště?

Obtěžování zápachem či kouřem řeší jednak zákon o ochraně ovzduší, jednak občanský zákoník.

V zákonu o ochraně ovzduší jsou stanoveny povinnosti provozovatelů malých stacionárních zařízení. Provozovatelé musí dodržovat přípustnou tmavost kouře a přípustnou míru obtěžování zápachem a neobtěžovat kouřem a zápachem osoby ve svém okolí a obydlené oblasti.

Co tedy dělat?

Na prvním místě by měla být snaha o domluvu.
Pokud však se sousedem není rozumná domluva, je namístě stížnost. Orgánem pro kontrolu malých zdrojů, a tedy i lokálních topenišť, je obecní úřad.  Pokud dojde k tomu, že obec nechce zasáhnout, lze si stěžovat na příslušném krajském úřadě na odboru kontroly.

Obecní úřad může u malých zdrojů uložit pokutu do deseti tisíc korun u fyzických osob a u podnikatelů je to pak až do sto padesáti tisíc korun. Musí také zahájit sankční řízení, tedy přestupkové řízení.

Jako důkazní prostředky mohou posloužit např. svědectví spoluobčanů či fotodokumentace kouře z komína.