Topení - Nejčastější dotazy

Obtěžuje nás kouř ze sousedova komína, co dělat?

Za nejúčinnější nástroj řešící pálení odpadů považujeme osvětu a dobře nastavený systém nakládání s odpady v obci. Pokud to nepomůže, lze řešit případy zákonnou cestou, využitím zákona na ochranu ovzduší č. 201/2012 Sb.

Podle zákona o ochraně ovzduší lze doma v kotli spalovat pouze palivo určené výrobcem kotle. Je to proto, aby bylo docíleno, co nejlepších podmínek spalování a minimalizoval se dopad malých zdrojů na životní prostředí. Jsou významným zdrojem prachu či splodin nedokonalého hoření, jako jsou polyaromatické uhlovodíky (PAH/PAU). Proto zákon o ochraně ovzduší zpřísňuje postupně podmínky pro jejich provoz. Finančně je podporována výměna starých kotlů (kotlíkové dotace).

V roce 2016 došlo k novelizaci zákona o ochraně ovzduší. Ta začala platit 1. 1. 2017. V případě, že má někdo podezření, že v rodinném či rekreačním objektu je pálen odpad, lze podat podnět na obce s rozšířenou působností a ta upozorní majitele kotle, že porušuje zákon. Při opakovaném porušení může úřad provést kontrolu přímo v domě (§17, odst. (2)).

Plné znění §17, odst. (2): Vznikne-li důvodné podezření, že provozovatel spalovacího stacionárního zdroje umístěného v rodinném domě, v bytě nebo ve stavbě pro rodinnou rekreaci, nejde-li o prostory užívané pro podnikatelskou činnost, porušil některou z povinností podle odstavce 1, avšak toto porušení nelze prokázat bez provedení kontroly spalovacího stacionárního zdroje, jeho příslušenství nebo používaných paliv, obecní úřad obce s rozšířenou působností provozovatele na tuto skutečnost písemně upozorní a poučí jej o povinnostech provozovatele spalovacího stacionárního zdroje stanovených v odstavci 1 a o následcích opakovaného důvodného podezření na jejich porušení v podobě provedení kontroly. Pokud opakovaně vznikne důvodné podezření, že tento provozovatel nadále nebo opětovně porušuje některou z povinností podle odstavce 1, je kontrolující oprávněn vstoupit do jeho obydlí za účelem kontroly dodržování povinností podle tohoto zákona. Vlastník nebo uživatel těchto prostor je povinen umožnit kontrolujícímu přístup ke spalovacímu stacionárnímu zdroji, jeho příslušenství a používaným palivům.

Lze zakázat spalovat některé materiály?

Obce mohou vydat vyhlášku, která například zakazuje spalování listí, trávy a odpadů ze zahrad v otevřených ohništích, a to zcela, nebo může omezit jejich spalování na určitou dobu (konkrétní dny, čas, za určitých rozptylových podmínek).

Je povoleno spalovat kaly nebo nekvalitní uhlí?

Zákon zakazuje spalovat v lokálních topeništích hnědé uhlí energetické, lignit, uhelné kaly a proplástky.

Kdo řeší znečištění z lokálních topenišť u právnických osob (firem)?

Pokud znečištění z komína pochází z objektu, který slouží k podnikání, je možné obrátit se nejen na obecní úřad, ale také na Českou inspekci životního prostředí (www.cizp.cz)

Sousedovi nějaká firma vozí zbytky starého nábytku a on ho doma spaluje. Je to postižitelné?

Spalování starého nábytku, dřevotřísky, chemicky ošetřených dřevěných materiálů nebo dokonce okenních rámů je zakázáno, neboť se jedná o odpad. Pokud by obec s rozšířenou působností při šetření v rodinném domě zjistila a zaprotokolovala, že konkrétní fyzické osoby převzaly odpad od jiných subjektů, pak ji podle zákona o odpadech §69 hrozí pokuta až 1 milión Kč. Právnické osobě, která odpad sousedovi předala, hrozí podle §66 zákona o odpadech pokuta až 10 miliónů Kč.

U nás v obci jsou čtyři občané, bohužel sociálně slabí, kteří topí ve velmi zastaralých kotlích nejlevnějším uhlím. Na nový kotel nemají peníze. Jako zastupitel obce bych rád, aby si zastaralé kotle mohli vyměnit za novější a snížilo se tak znečišťování ovzduší. Jak tomu pomoci?

Ne vždy je obtěžující kouř z komína výsledkem spalování odpadů v kamnech, své udělá i špatná obsluha kotle nebo velmi zastaralé zařízení. Občany, kteří na pořízení nového kotle skutečně nemají peníze, by mohla pomoci bezúročná půjčka od obce. Některé obce to již vyzkoušely.

Co znamená pojem "nedokonalé spalování"?

Produkty nedokonalého spalování jsou oxid uhelnatý (CO), saze a polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU). Vznikají, pokud nemá proces hoření dostatek vzduchu (kyslíku), či spalovací teploty jsou nízké.

Mám možnost topit plynem, v zimě si však rád přitopím i v krbu dřevem. Nechci však přispívat ke znečištění ovzduší v období smogu, to bych raději topil jen plynem. Kde zjistím, jaké je zrovna ovzduší?

Jaká je aktuální míra znečištění ovzduší zjistíte nejsnáze na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu.

Mohu v kotli kombinovat více druhů paliv?

V kotli byste měli vždy primárně používat palivo, které je pro kotle určeno a doporučeno výrobcem. Existují i kombinované kotle, např. na uhlí a dřevo, nebo kotle, ve kterých lze po jisté úpravě namísto kusového dřeva spalovat i peletky.

Co znamená "zplyňovací kotel" na dřevo? Potřebuji k jeho provozu zemní plyn?

Takzvané zplyňování funguje tak, že zahřívání suché biomasy (dřeva) se působením vysokých teplot  uvolňuje tzv. dřevoplyn (plynná hořlavá složka). Dřevo musí být řádně proschlé, aby kotel pracoval efektivně. Mokré dřevo by mohlo způsobit nežádoucí kondenzaci vody v komínu a následné usazování spalin.Uvolněné plyny se smíchají se vzduchem a shoří ve spalovací části kotle. Spaliny jsou pak odvedeny ven komínem.

Dlouhodobě nás obtěžuje kouř ze sousedova domu, domnívám se, že komín jeho domu je velmi nízký a špatně umístěn. Co dělat?

Pozvěte si nejlépe kominíka, který posoudí, zda komín splňuje normy dané zákonem. Pokud by se ukázalo, že nesplňuje a soused nehodlá tento stav napravit, podejte stížnost na obecní úřad.

Kde se zbavit odpadu? Třeba starý papír obvykle pálím.

Máte-li doma množství starého papíru, starý nábytek, textil či hromadu větví a posekané trávy ze zahrady, i pro ně existuje místo, kam tento odpad uložit, aniž byste jej museli likvidovat spalováním v kamnech či na zahradě.

Objemný odpad z domácnosti můžete bezplatně odevzdat ve sběrném dvoře, obyvkle v množství, které se vejde do osobního auta s přívěsným vozíkem.

U svozových firem lze většinou objednat i přistavení velkoobjemového kontejneru. O možnostech a ceně se informujte u místní svozové společnosti či na obecním úřadě.

Starý textil - pokud je oblečení nositelné, věnujte jej charitě nebo některému z dobročinných obchodů. Větší množství starého nepoužitelného textilu odevzdejte do sběrného dvora. V některých obcích, ale ne na celém území ČR, je i zaveden sběr textilu do nádob.

Starý papír vhoďte do kontejnerů na tříděný sběr nebo odevzdejte ve sběrném dvoru. Malý kousek papíru při rozdělání ohně nevadí, hromady papíru, novin a časopisů už ano. Navíc pálením papíru ničíte cennou surovinu. Papír se dá recyklovat a vyrobit tak ze starého nový.

Chybí v míste vašeho bydliště kontejnery na tříděný odpad nebo jsou stále přeplněné? Směřujte svoje připomínky či stížnosti na nedostupnost, malý počet či přeplněnost kontejnerů na obecní úřad nebo městský úřad, přesněji na odbor životního prostředí. Můžete zde požádat o přidání kontejneru.

Podle Vyhlášky 321/2014 Sb. musí obce a města na svém katastru zajistit minimálně místa pro odkládání papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů (u nich pouze od dubna do konce října).