V rámci projektu Topíme ohleduplně k přírodě i k sousedům jsme spolupracovali s městem Kopřivnice v Moravskoslezském kraji a s obcí Ludvíkovice v kraji Ústeckém.

Kopřivnice

Město Kopřivnice se nachází v okrese Nový Jičín v Moravskoslezském kraji. V roce 2011 zde žilo téměř 23 tisíc obyvatel. Aktivity v rámci projektu Topíme ohleduplně k přírodě i k sousedům byly po dohodě s vedením města zaměřeny na místní části Vlčovice a Mniší, a to z důvodu, že se zde nachází množství rodinných domů s vlastním vytápěním.
Město Kopřivnice přistupuje k otázce zlepšování ovzduší aktivně. Má podrobně zpracovány dokumenty k problematice, jako je např. místní program ke zlepšení kvality ovzduší. Velká část obytných domů je připojena na plyn nebo CZT.

V Mniší a Vlčovicích jsme provedli dotazníkový průzkum jak a čím lidé vytápějí svá obydlí. Závěry jsme prezentovali na podzimní konferenci o ovzduší pro občany.Sestavili jsme také plán možného dalšího snižování emisí z lokálních topenišť v Kopřivnici.

pdfKopřivnice - lokální topeniště.pdf

Ve spolupráci s Výzkumným energetickým centrem Vysoké školy báňské jsme uspořádali praktickou ukázku správného topení.

Ludvíkovice

Obec Ludvíkovice leží v okrese Děčín a náleží pod Ústecký kraj. Ke 31. 12. 2010 zde žilo 873 obyvatel. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je rovněž okresní město Děčín. Obec Ludvíkovice se rozkládá asi šest kilometrů severovýchodně od Děčína. Obec je vzdálena přibližně 7 km od německých hranic. Rozloha obce je 948 ha.

Jedním z důvodů proč jsme si obec vybrali, bylo, že obec má do jednoho tisíce obyvatel a je v dobře dostupné vzdálenosti od města Děčín, kde má sdružení Arnika pobočku. Obec leží v údolí a tudíž hlavně v podzimním a zimním období se problémy se znečištěným ovzduším projeví a jsou viditelné.

V obci proběhnul na konci minulého roku dotazníkový průzkum mezi obyvateli zaměřený na domácí topeniště, proběhla zde distribuce letáků „Čím topíte, to dýcháte", obyvatelům jsme poskytli samolepky na schránky „Nevhazujte reklamní materiály" a pro obecní zpravodaj jsme připravili po domluvě s vedením obce sérii článků.

Také v Ludvíkovicích jsme sestavili plán možného dalšího snižování emisí z lokálních topenišť.pdfStudie_Ludvikovice.pdf

Víte že snížíte-li teplotu o 1°C, uspoříte za rok až 6% nákladů? Snižte potřebu vytápění – výměna netěsných oken či dveří a zateplení vašeho domu zajistí příjemné teplo uvnitř a mnohem nižší náklady na vytápění.
Podívejte se na následujícím obrázku, kudy vám uniká z domu nejvíce tepla:Tepelné ztráty domu

 

 

 

 

 

 

 

 


zdroj: Ekowatt

Rekuperace vzduchu

Velmi efektivním a komfortním řešením je instalovat systém nuceného větrání s tzv. rekuperací (zpětným využíváním) tepla. Velmi zjednodušeně můžeme říci, že si tak vytápíme i sami sebou. Teplý vzduch (ohřátý nejen vytápěním, ale třeba i samotnými obyvateli) odváděný z budovy předá v rekuperačním výměníku svou energii čerstvému studenému vzduchu zvenčí, který tak do budovy větracím systémem proudí předehřátý.V zimě umožňuje systém kontrolovaného větrání alespoň částečně snížit náklady na vytápění objektu. Úspora konkrétně činí 30-50% nákladů. Rekuperační zařízení má levný provoz . Funguje na principu automatické regulace pomocí různých čidel, která hlídají teplotu vzduchu, jeho  vlhkost atd. Větrací vzduch je pak přiváděn a odváděn ventilátory, takže je žádoucí mít těsná okna (mohu být i neotevíratelná). Centrální řízené větrání umožní velmi efektivně využít solární tepelné zisky z osluněných místností, které jsou rozvedeny po celém domě, takže nedochází k přehřívání osluněných místností. Vzduch je přiváděn do místností vzduchotechnickým potrubím vedeným v podhledech stropu, případně v podlaze či stěnách. Odtah vzduchu může být centrální, např. v chodbě. Strojovna vzduchotechniky se kvůli hluku umisťuje do sklepa, na půdu nebo do dostatečně odhlučněné místnosti. Srdcem systému je obvykle kompaktní jednotka s odtahovým i přívodním ventilátorem, filtry, rekuperačním výměníkem tepla a ohřívačem (případně i chladičem) vzduchu. Ohřívač může být elektrický nebo teplovodní, který se napojí na kotel či jiný zdroj tepla (případně přes akumulační nádrž). Centrální systém větrání se totiž dá dobře spojit s vytápěním domu. Náklady ušetřené za vytápěcí system pak vyrovnají náklady na instalaci větrání. Kvůli rozsahu stavebních prací je instalace větracího systému vhodná spíše při zásadní rekonstrukci. Další možností je osadit v domě několik menších jednotek pro větrání jednotlivých místností. Větší jednotky jsou k dostání v podokenním provedení. Menší zařízení lze osadit i do otvoru ve zdi. Výhodou je jednodušší instalace, menší pořizovací náklady a možnost ovlivňovat větrání individuálně. Nevýhodou je to, že přiváděný vzduch obvykle nelze dohřívat, takže se nadále neobejdeme bez vytápěcího systému. Další nevýhodou je hluk, který se do místností přenáší z ventilátorů.

Nejčastější důvody vysokých nákladů za vytápění:

□ Přetápění místností nebo budov - zbytečně vysoká teplota, která je následně kompenzována zvýšeným větráním

□ Nepřizpůsobení vytápění provoznímu režimu budov - zbytečné vytápění např. v době, kdy v budově nikdo není

□ Nevyužívání možností regulace otopné soustavy

□ Nevhodné větrání

□ Podcenění kvality vnitřního prostředí - správná vlhkost vzduchu může mít vliv na vnímání teploty

□ Nedocenění významu energetického managementu

Doporučení pro efektivní vytápění:

□ Měření spotřeby všech forem energi, měření spotřeby teplé vody

□ Regulace podle venkovn i vnitřn teploty a nastavení topné křivky

□ Regulace jednotlivých topných okruhů i jednotlivých bytů / místností

□ Útlum vytápění v nevyužívaných prostorech

□ Termoregulační ventily

□ Opatření na rozvodech tepla - tepelná izolace potrubí a armatur

□ Využití obnovitelné energie a odpadního tepla

Infolisty ke stažení

Úsporná opatření v rodinných domechphpThumb_generated_thumbnail

Úsporná opatření v bytových domech                                               

Nízkoenergetické domy

Energie slunce - sluneční teplo, ohřev vody a vzduchu

Energie prostředí, geotermální energie, tepelná čerpadla

Energie biomasy

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla

ekowatt-logo

 

 

Děkujeme za poskytnutí infolistů poradenskému centru Ekowatt

 

Orientační porovnání nákladů na vytápění dle druhu paliva:

naklady

Náklady na vytápění si můžete spočítat pomocí této kalkulačky.

 

 

 

Obec Třanovice – zajištění vytápění obce centrální kotelnou na biomasu

Počet obyvatel: 1020                                           tranovice
Rozloha: 860 ha

Výchozí stav  
Mnoho lidí bylo zvyklých na topení uhelnými kaly, problematické byly i po domácky vyrobené kotle.

Zvolená forma ekologizace vytápění v obci
V obci proběhla plynofikace (1995-1997), napojeno bylo 93% obytných domů. Kvůli zvyšujícím se cenám se však plyn stal pro občany neatraktivní. Obec proto vybudovala centrální kotelnu na biomasu, která vytápí domy v obci nyní.  Kotel má výkon 350 KW, vytápěná plocha činí cca 4000 m2. Počet topných dnů: 255/topné období.  Spotřeba štěpky: 600-900 prms/topné období. Obec si zajišťuje štěpku mimo jiné likvidací klestí v lese. V roce 2002 zahájila také pěstování biomasy (šťovík) na ploše cca 5 ha. Projekt byl náročný na přípravu, zpracování a řízení, proto obec přistoupila ke zřízení vlastní společnosti o.p.s., která má vše na starost.

Obec využila tyto finanční zdroje:
• programy MMR
• programy SFŽP
• Pred vstupní fondy EU – SAPARD, PHARE, SROP
• Fondy EU – PRV, ROP, Životní prostredí
• Programy Moravskoslezského kraje

Zapojení občanů
Zastupitelé podnikli několik studijních cest, aby se seznámili s podobnými projekty v jiných obcích. Obec je velmi činná v osvětě: pořádá konference a semináře, dny otevřených dveří, vydává informační letáky a brožury. Obec umožňuje exkurze dalším zájemcům o přechod na ekologičtější vytápění v jejich obci.
Obec zajišťuje svoz separovaného odpadu v pytlích - papír, plast.

Stránky obce

Podpora výměny starých kotlů za nové ve městě Klimkovice

Počet obyvatel: 4153       komin kour                                   
Rozloha: 1423 ha

Výchozí stav
V Klimkovicích zhruba stovka domů topí uhlím či dřevem. Je zřejmé, že cca 10 % domácností si kotel ze svých prostředků vyměnit nemůže. Kdo chtěl, už přešel na plyn nebo jiný druh vytápění, který umožní automatickou regulaci a tolik nezatěžuje životní prostředí. Ti, co si zatím starý kotel ponechali, zčásti nechtějí přejít na plyn nebo elektřinu, protože mají strach ze zvyšující se ceny topného média. Pro většinu z nich je ale limitujících oněch zhruba 100 000 Kč na výměnu kotle za modernější. Ať už to jsou důchodci nebo mladé rodiny bydlící ve starším domku.

Zvolená forma ekologizace vytápění v obci
Klimkovice se rozhodly vyjít občanům při výměně kotlů maximálně vstříc a proces pořízení nového kotle jim co nejvíce usnadnit.
Město nabízí občanům se starým kotlem:- pomoc s vypracováním žádosti o dotaci nabízenou na výměnu kotlů v rámci dotačního programu Moravskoslezského kraje  MŽP. Formuláře žádosti o dotaci město umístilo na web, na vyžádání je občanům zašle mailem nebo přiveze až domů a rovněž poradí s vyplněním.
- pomocí dobrovolníků zajištění podání žádosti v Ostravě na KÚ.
- půjčení finančních prostředků všem žadatelům ještě před samotnou realizací výměny kotle - jelikož  se dotace proplácí zpětně až dva měsíce po instalaci kotle, město Klimkovice všem úspěšným žadatelům půjčí částku ve výši dotace bezúročně předem z fondu FORM. Zároveň půjčí na dobu 5 let za velmi výhodných podmínek zbytek potřebné sumy na instalaci kotle a jeho uvedení do provozu. O půjčku je možné požádat po schválení dotace.

Už od příští zimy 2012/2013 bude město ve spolupráci s městskou policí kontrolovat nejvíce čmoudící komíny. K těm, jejichž komíny budou čmoudit a nevyužijí nabídky na výměnu kotle z dotačního programu, bude přistupováno přísněji.

stránky města

Zkušenosti se zaváděním ekologicky šetrných způsobů vytápění v obci Písečná

počet obyvatel: 887 (220 trvale obydlených rodinných domů)
rozloha: 268 ha

Výchozí stav  
V obci Písečná se nachází na 200 rodinných domů, z toho 10 domů v okrajové části obce je plynofikováno. Většina domů byla vytápěná kotly s roštovými ohništi, (černé uhlí, v menší míře dřevo). O plošnou plynofikaci obce nebyl mezi občany zájem,

Zvolená forma ekologizace vytápění v obci
Obec zvolila podporu zavádění ekologického vytápění formou poskytování dotací a půjček občanům.
Výhody  - zatížení rozpočtu obce malé, u moderníchkotlů na biomasu se komfort topení blíží vytápění plynem, možnost kombinace podpory s dotacemi z Národních programu, SFŽP, individuální rozhodnutí občana.
Nevýhody - zařízení si pořizuje občan, cena technologie, dostupnost paliva, přechod na ekologické topení je postupný a závisí na rozhodnutí občanů.

Základní myšlenka
Obec ze svého rozpočtu uhradí fyzickým osobám 30% z pořizovací ceny kotle na pelety, tepelného čerpadla nebo solárního systému až do výše 30 000 Kč, dále poskytne bezúročnou půjčku se splatností 1 rok, příspěvek spolu s půjčkou budou činit max. 50 000 Kč. Program byl vyhlášen na období let 2003 až 2006, po dobu volebního období, a pokračoval ve volebním období 2006 – 2010 s drobnými změnami – např. podpora je poskytována i na dřevozplyňující kotle,  souhrn dotace a půjčky byl zvýšen na 60 000 Kč.

Jaké jsou podmínky?
žadatel odstraní stávající kotel na tuhá paliva, nainstaluje certifikované zařízení, které v případě kotlů na biomasu splňuje CSN EN 303-5 třídy 3, zařízení uvede do provozuuzavře Smlouvu o poskytnutí dotace, ve smlouvě se zavazuje, že umožní kontrolu zařízení, nebude vytápět dům jinou technologií s výjimkou havarijních situací (ve smlouvě jsou zahrnuty sankce za porušení).

Zapojení občanů
O záměru obce podpořit ekologické vytápění byli občané několikrát informování prostřednictvím zpravodaje, při spuštění programu i v jeho průběhu, kdy již bylo možné popsat první zkušenosti s vytápěním domů. Bezprostředně po spuštění programu proběhla v místním kulturním dome diskusní setkání s občany, za účasti zástupců firem vyrábějících kotle na pelety, současně byly v průběhu akce fyzicky předvedeny dva kotle od různých firem. Starosta obce krátce po spuštění programu nainstaloval ve svém RD kotel na pelety, občanům tak mohl technologii předvádět v provozu a sám demonstroval její účinnost, provoz, nákladovost a podobně. Obec o svém projektu opakovaně informovala v regionálním tisku. Obec v prvních pěti letech organizačně zajišťovala sdružený nákup dřevních pelet, pelety byly do obce dováženy kamionovou nákladní dopravou a při nákupu mohly být uplatňovány množstevní slevy.

Výsledky
V letech 2003 až 2010 obec podpořila 29 instalací, což je 13 % z celkového poctu trvale  obydlených domů. S podporou obce bylo instalováno 24 automatických kotlů spalujících dřevní pelety, 3 tepelná čerpadla a 2 kotle na dřevo.
Obec poskytla dotace v celkovém objemu 805 105 Kč a půjčky v celkové výši 293 230 Kč.

Stránky obce

Kněžice – energeticky soběstačná obec

 
počet obyvatel: 613
rozloha: 1953 ha

 

 

Zvolená forma ekologizace vytápění v obci

Obec zajistila vhodný pozemek a rozhodla se vybudovat bioplynovou stanici a obecní výtopnu na biomasu. Tím je zajištěna elektřina do sítě a teplo do obecních budov a rodinných domů v obci.knezice_bioplyn Bioplynová stanice s jednou kogenerační jednotkou s elektrickým výkonem 330 kW je v provozu nepřetržitě a vyrábí ze zemědělských, z potravinářských a z dalších materiálů a odpadů elektřinu na prodej do elektrizační sítě a teplo pro vytápění obce. Digestát z bioplynové stanice je dále využíván jako hnojivo na pole. Celkem je vybudováno 149 předávacích stanic a toto číslo zahrnuje více jak 90 % trvale žijících obyvatel napojených na centrální systém

Kotelna na biomasu má dva kotle: na štěpku a slámu (obec si tímto chtěla zajistit možnost zvolit si v budoucnu vhodnější a ekonomičtější palivo).  

  

Finance

Projekt byl podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj ERDF a ze Státního fondu životního prostředí ČR z Operačního programu Infrastruktura – Priorita 3, včetně spolufinancování ze SFŽP.

  

Zapojení občanů

Občané byli informováni o chystané bioplynové stanici a o využívané technologii. Tím byly rozptýleny obavy obyvatel z případného zápachu z bioplynové stanice. Na počátcích využívání bioplynu se objevilo pár stížností na zápach, s nabytými zkušenostmi s provozem stanice se však podařilo tento problém omezit.

 

Výsledek

Tento projekt dle výpočtů obce šetří ročně 3 153 tun uhlí - z toho 1 553 t za 2 200 MWh elektřiny ( v uhelné elektrárně), 1 600 t je roční úspora ve spotřebě uhlí v obci.


Stránky obce

Pořad "Přidej se" o bioplynových stanicích a kotelně v Kněžicích

 

 

Obecní výtopna v Hostětíně

počet obyvatel: 242
rozloha: 364 ha

 

Zvolená forma ekologizace vytápění v obci
Obecní výtopna na štěpku v obci Hostětín dodává od roku 2000 teplo do většiny domácností. Obec nejprve začala studií na využití odpadní biomasy. Poté provedla dotazníkové šetření mezi obyvateli, zda by měli zájem o připojení na tento centrální zdroj vytápění. Po nalezení vhodných zdrojů financování a  exkurzích do podobných zařízení (Kautzen, Rakousko) byl v roce 1999 zahájen společný česko-nizozemský projekt na výstavbu obecní výtopny v Hostětíně.

Financování
SENTER - Nizozemská vláda                                      tabulka_hostetin
Státní fond životního prostredí
Česká energetická agentura
obec Hostětín a občané Hostětína
Celkové náklady: 36 mil. Kč

Výsledek
Připojeno je 67 domů (83 % objektů), obec plánuje i další využití obnovitelných zdrojů v obci (slunce), důraz je kladen také na úspory elektřiny.

stránky obce

Níže naleznete výsledky dotazníku k problematice znečisťování ovzduší emisemi z lokálních topenišť, který zodpovídali účastníci konference Znečištění ovzduší a způsoby řešení v malých obcích, OSTRAVA 16.2.2011

Odpovídali zástupci samosprávy z 35 obcí.1. Potýká se Vaše obec se znečištěním ovzduší?

100% respondentů odpovědělo ANO

2. Zaznamenali jste Vy sami ve vaší obci projevy znečištění lokálními topeništi – např. nepřiměřeně tmavý kouř?

100% respondentů odpovědělo ANO

3. Obracejí se občané na Váš úřad se stížnostmi na kouř ze sousedních domů?

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Pokud ano, kolik takovýchto případů jste za poslední rok řešili?

V průměru připadá na obec 4,3 řešených případů znečišťování ovzduší lokálními topeništi. Jako největší počet případů uvedla jedna obec 20.

5. Jak byly případy řešeny?

5

6. Jaká je podle Vás úspěšnost vyřešení těchto případů?

6

7. Pravomoce obcí k řešení problematiky emisí z lokálních topenišť jsou podle Vás:

100% respondentů označilo pravomoce obcí v řešení problematiky lokálních topenišť jako nedostatečné.

8. Zakazuje Vaše obec vyhláškou pálení nějakých materiálů?

8

9. Obracejí se na Váš úřad občané s dotazy jak nakládat s odpadem?

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Domníváte se, že Vaše obec má dostatek možností, jak se ekologicky zbavit odpadu? (Např. kontejnery na tříděný odpad, možnost velkoobjemových kontejnerů na velké kusy odpadu nebo stavební odpad atd.)

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Je ve Vaší obci možnost kompostování bioodpadu (máme na mysli organizované kompostování, nikoliv individuální na zahrádkách občanů)?

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Kdybyste mohli sami navrhnout opatření, které by účinně pomohlo snížit produkci emisí z topenišť ve Vaší obci, jaké opatření by to bylo? (Seřazeno od nejčastěji navrhovaných typů opatření po nejméně navrhovaná)

 1. Dotace na ekologičtější vytápění (palivo, kotle, zateplení), snížení cen plynu a dalších ekologičtějších paliv, či jiná finanční motivace pro občany  37%
 2. Větší pravomoce obcí postihovat či kontrolovat hříšníky + příslušné změny v zákonech 20%
 3. Povinné měření emisí z lokálních topenišť u fyzických osob 10%
 4. Větší zdanění neekologických (tuhých) paliv 10%
 5. Zákaz spalování nevhodných paliv (např. uhlí) 7%
 6. Změna zákonů (nekonkretizováno) 7%
 7. Zákaz používání starých kotlů na tuhá paliva 5%
 8. Možnost zveřejnit hříšníky v obecním zpravodaji 2%
 9. Osvěta 2%

13. Kdybyste mohli sami navrhnout způsob, jak zabránit spalování odpadů v domácnostech či jak ho efektivně postihovat, jaké opatření by to bylo? (Seřazeno od nejčastěji navrhovaných typů opatření po nejméně navrhovaná)

 1. Kontrola topenišť fyzických osob přímo v obydlí a měření emisí 47%
 2. Osvěta 16%
 3. Zvýhodnění ekologičtějšího vytápění, dotace „sociálně slabých“ obyvatel 16%
 4. Finanční postih 8%
 5. Zlepšení nakládání s odpady (zřízení sběrného dvora, dostatek kontejnerů, snížení cen za odvoz odpadu, motivace ke třídění) 8%
 6. Zveřejňování hříšníků pálících odpad 5%

 

14. Informujete občany o tom, že by neměli spalovat v topeništích odpad nebo nekvalitní paliva? Pokud ano, napište prosím jak.

14

15. Jaký způsob vytápění domů ve vaší obci převažuje?

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zástupci obcí často upozorňovali, že mnoho lidí kvůli stoupajícím cenám plynu přestává plyn používat a vrací se k tuhým palivům.

Banner-stika

Sledujte nás: