Často kladené dotazy

Toxické látky

Q
Čím jsou ftaláty nebezpečné?
A

Ftaláty jsou syntetické chemické látky odvozené od esterů kyseliny ftalové a používají se zejména k měkčení PVC, a to v relativně velkém množství – řádově několik desítek procent. Některé z nich jako DEHP, tedy di (2-etylhexyl) ftalát či DBP - dibutyl ftalát byly označeny jako toxické látky pro reprodukci, teratogenní látky (poškozující plod) a látky poškozující hormonální systém (tzv. endokrinní disruptory). Např. DEHP blokuje mužské hormony a má negativní účinky na vývoj a funkci mužských pohlavních orgánů.   Ftaláty se do těla dostávají nejvíce v jídle, dále se vstřebávají do kůže či je vdechujeme ze vzduchu. Jejich působení zejména na plod v těle matky či malé děti je řazeno mezi jednu z příčin vzniku poruch soustředění či hyperaktivity, astmatu a alergií. Více.

Q
Co jsou to bromované difenyletery a čím jsou nebezpečné?
A

Polybromované difenylethery (PBDE) jsou uměle vyráběné, organické sloučeniny sloužící jako zpomalovače hoření. PBDE nalezly uplatnění například při výrobě elektroniky, automobilů, letadel, v textilním průmyslu, nebo stavebnictví. Do prostředí se PBDE mohou uvolňovat při výrobě, spotřebě a likvidaci. PDBE mají vysoký bioakumulační potenciál, jsou schopny přenosu v rámci potravních řetězců. Člověk může být PBDE vystaven vdechnutím, pozřením a kožním kontaktem. V organizmu se váží na tukovou tkáň. PBDE mohou mít negativní vliv na reprodukci, imunitní a hormonální systém, některé PDBE jsou považovány za neurotoxické a potenciálně karcinogenní látky. V EU jsou některé PDBE silně regulovány Stockholmskou úmluvou i vlastní evropskou legislativou (1907/2006 REACH).

Q
Provádí Arnika měření těžkých kovů a jiných toxických látek v ovzduší?
A

Arnika není akreditovanou chemickou laboratoří. Takové měření vám provedou chemické laboratoře, které najdete např. v naší databázi chemických laboratoří

Q
Proč je nebezpečný bisfenol A?
A

Bisfenol A (BPA) se používá při výrobě epoxidových pryskyřic a polykarbonátových plastů (ze kterých vyráběly například lahve na pití, včetně kojeneckých lahví). BPA narušuje funkce hormonů a imunitního systému v těle. V roce 2010 Evropská komise uznala rizika, která představuje BPA pro dětský organismus, a nařídila zákaz výroby a prodeje (od 1. června 2011) kojeneckých lahví s obsahem BPA. Více se můžete dozvědět v naší publikaci.

Q
Existují nějaké bezpečné pesticidy, kterými lze hubit nežádoucí plevel bez ohrožování plodin, které chci později sklidit?
A

V České republice je pro použití malospotřebiteli povoleno celkem 9 účinných látek, včetně glyfosátu (propachizafop, chizalofop-p-ethyl, klopyralid, fluroxypyr, prosulfokarb, MCPA, kyselina pelargonová a metribuzin).  S výjimkou glyfosátu prodávaného pod značkou Roundup je většina herbicidů selektivní a působí například jen na dvouděložné plevele či na lipnicovité. Většina z těchto pesticidů má nějaké negativní účinky. Často je doporučována kyselina pelargonová, která se ovšem nesmí používat v době letu včel. Daleko více se doporučují mechanické metody hubení plevele - plení, rytí, použití mulče (na půdu, kde se chcete plevelů zbavit můžete položit např. karton, na něj nanést mulčovací kůru - karton udusí rostliny a časem se rozloží; zbude vám pak jen kůra která bude bránit prorůstání dalších rostlin). V zemědělství se také historicky používala výsadba konkurenceschopnějších rostlin ve vhodné skladbě záhonů tak, aby bránily prorůstání plevele. Více o této problematice v ekoporadně Veronicy.

Q
Jak zjistím, zda výrobek obsahuje toxické látky?
A

Výroce, dovozce i prodejce je dle článku 33 evropské chemické legislativy REACH povinen doložit, zda výrobek obsahuje toxické látky, které jsou na tzv. kandidátní listině. To znamená, že se uvažuje o jejich omezování či postupném zákazu. Spotřebitel má právo si tuto informaci vyžádat písemně a prodejce je povinen mu ji sdělit do 45 dnů.

Q
Obsahují ještě dnes nátěry a laky těžké kovy?
A

Těžké kovy - zejména olova a kadmium - byly v Evropské unii v barvách zakázány již od počátku 90.let. Mohou se stále objevovat ve starších nátěrech. Většina barev a laků je dnes vyráběna bez obsahu těžkých kovů, barvy a laky jsou regulovány i zhlediska úniku těkavých organických látek.

Q
Jak mohu zjistit zátěž mého organismu toxickými látkami?
A

Máte-li pocit, že je váš organismus zatížen nějakou toxickou látkou, pak je určitě rozbor namístě. Na těžké kovy lze provést analýzu vlasů nebo nehtů. Pro většinu látek se pro rozbor hodí krev anebo mateřské mléko. Při odběru je potřeba dodržet určité postupy, abyste vzorek neznehodnotili. Ještě než k odběru přistoupíte, zjistěte si cenu analýzy, abyste nebyli překvapeni. Nejde o levnou záležitost. Nejdříve ale musíte mít alespoň představu, po jaké látce anebo skupině chemických látek pátrat. Doporučujeme tento krok konzultovat s lékařem.

Q
Jaké chemické látky se testují v té které tkáni?
A

Pátráte-li po hladině těžkých kovů, je dobré zkusit analýzu vlasů anebo nehtů. Pro sledování kadmia je vhodnou matricí i moč, zatímco pro olovo je to spíše krev. Těkavé organické látky lze nejlépe změřit ve vydechovaném vzduchu, lze je ovšem nalézt i v krvi. Krev je obecně asi nejlepší matricí ke sledování celé škály toxických látek v lidském těle, stejně jako mateřské mléko. Najdeme v nich totiž jak látky, které se snáze rozpouštějí ve vodě, tak látky vázané na tuky, například perzistentní organické látky (POPs) jako dioxiny, DDT, polychlorované bifenyly. Posledně jmenované chemické látky lze nalézt a analyzovat v podkožním tuku, protože POPs jsou obecně lipofilní povahy a ve vodě se naopak nerozpouštějí. Rozhodnutí o tom, kterou matérii ze svého těla si necháme odebrat pro zjišťování chemických látek, na něž jsme zvědaví, závisí samozřejmě i na bolestivosti či složitost odběru. Odběr bychom určitě neměli dělat sami, ale poradit se s lékařem a ještě předtím s laboratoří, ve které si necháme dělat rozbor. Pokud je laboratoř součástí hygienické služby (sídlí v některé z poboček Státního zdravotního ústavu), pak jim může vzorek zaslat přímo lékař, který odběr také provede. Vlasy se například musí odebírat na temeni hlavy podle přesně stanoveného postupu. Mateřské mléko je nutné odebírat v určité době po zahájení kojení a tak dále.

Q
Kolik stojí jednotlivé analýzy chemických látek v lidských tkáních?
A

Chemické analýzy nejsou nic levného. Nejlevnější analýzy na těžké kovy stojí od jednoho sta (za jeden kov) do zhruba 1500,- Kč (za soubor těžkých kovů). Vše ostatní už je dražší. Nejdráže vyjdou analýzy na dioxiny (neboli polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany) mezi 10 až 20 tisíci korun za jednu analýzu. Ve velkém rozpětí jsou ceny za analýzy bromovaných zpomalovačů hoření – od 6 do 15 tisíc, podle způsobu a přesnosti měření. Mezi dvěma až čtyřmi tisíci zaplatíte za chemickou analýzu na těkavé organické látky (v závislosti na matrici a měření). O něco více pak stojí chlororganické látky jako polychlorované bifenyly, DDT anebo hexachlorbenzen. Ceny za analýzy reziduí pesticidů se odvíjí od toho, jak velkou skupinu těchto látek chcete analyzovat.

Q
Jak mám interpretovat výsledky laboratorních analýz chemických látek v lidských tkáních?
A

Pro většinu chemických látek nejsou v České republice nastaveny hygienické limity pro jejich přítomnost v krvi, moči ve vlasech či nehtech. Lze však dohledat srovnání s výsledky měření těchto látek na různých lokalitách a pro skupiny obyvatel s různou zátěží. Případně existují limity stanovené americkou EPA. S interpretací vám také může pomoci lékař, Státní zdravotní ústav anebo některá z ekologických poraden.

Q
Jak škodí azbest zdraví? Může se uvolňovat do vnitřního prostředí budovy?
A

Pokud je nějaká budova postavena s použitím azbestu, nebezpečí hrozí až v momentě, kdy se budova bourá či opravuje a jsou porušeny azbestové desky, ze kterých se vlákna azbestu uvolní a mohou být vdechnuta. Pak skutečně mohou způsobit i rakovinu. Samotná přítomnost azbestu v konstrukci nemusí nic znamenat, pokud nebyl azbest narušen. Zdravotní potíže (pálení očí, kašel) mohou mít různý původ, včetně například citlivosti na formaldehyd, který se může uvolňovat z dřevotřískových materiálů. Nejlépe poradí lékař.

Q
Obsahují výrobky z recyklovaných plastů v sobě vždy jedovaté zpomalovače hoření?
A

Bromované zpomalovače hoření se dávají zejména do plastů v autech, letadlech a spotřební elektronice proto, aby zabránily náhlému vzplanutí požáru. Používají se také v polystyrenu určenému k zateplení budov. Nacházíme je tedy v recyklátech z více druhů plastů. Bývá často nabarven načerno. Naopak recykláty z PET lahví, tvrdého polyetylenu a polypropylenu v sobě tyto látky obsahují jen zřídka.

Q
Jaké látky jsou zakázány ve výrobcích v rámci EU?
A

Pro výrobky platí Evropská chemická legislativa známá pod zkratkou REACH, která v příloze XVII zakazuje či výrazně omezuje použití látek jako jsou těžké kovy (kadmium, olovo, rtuť), polyaromatické uhlovodíky, sloučeniny arsenu, azbestu a další látky. Aktuální seznam najdete na stránkách Evropské chemické agentury (ECHA). https://echa.europa.eu/cs/substances-restricted-under-reach Přísnější legislativa platí pro kosmetiku, hračky a výrobky pro děti, obalové materiály pro potraviny. 

Q
Našel jsem na chalupě starý sud s chemikáliemi. Co s ním mám dělat?
A

Obraťte se na místně příslušný inspektorát České inspekce životního prostředí či na odbor životního prostředí na krajském úřadu. 

Průmysloví znečišťovatelé

Q
Kde najít informace o emisích z průmyslových provozů?
A

Existují následující zdroje informací:

a) Integrovaný registr znečišťování (IRZ). Do této databáze nahlašují podniky emise 93 vybraných látek, u kterých se předpokládá, že mají největší vliv na zdraví lidí a kvalitu životní prostředí. Informace naleznete na webu: http://www.irz.cz/. V Arnice tyto data používáme k sestavování žebříčků největších znečišťovatelů, ale lze je využít i tehdy, když hledáte významný zdroj znečišťování pro nějaké místo. Vše naleznete na našem webu: http://znecistovatele.cz/. Pokud se o IRZ zajímáte hlouběji, můžete využít i náš e-learningový kurs: http://moodle.arnika.org/.

b) Velké průmyslové podniky musí mít tzv. integrované povolení (IP) pro svůj provoz. Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo průmyslu spravuje databáze těchto povolení. Jejich součástí je i podávání tzv. ročních zpráv. Integrovaná povolení, zprávy o kontrolách a tzv. roční zprávy můžete vyhledat na webu: http://www.mzp.cz/ippc. Svůj podnik naleznete ve složce zařízení (levé menu). Pokud se o IP zajímáte hlouběji, můžete využít i náš e-learningový kurs: http://moodle.arnika.org/.

c) Řada průmyslových podniků v rámci, tzv. společenské odpovědnosti (CSR) zveřejňují data na svých webových stránkách v rámci ročních zpráv.

d) Český hydrometeorologický ústav na svém webu zveřejňuje emise ze všech velkých zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO 1). Naleznete je na webu (je třeba kliknout na mapu): http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/plants/index_CZ.html.

Q
Jak a kde najít informace o životním prostředí ČR?
A
Následující článek vás seznámí se základními informačními zdroji o životním prostředí ČR. Může Vám posloužit například k porovnání informací o stavu ovzduší, vody či půdy ve Vašem městě s údaji za Českou republiku nebo s údaji za Váš kraj. Takovýto ucelený přehled dosud chyběl.

Statistická ročenka životního prostředí ČR. Vydává MŽP a ČSÚ. Vychází 1x ročně v tištěné podobě. Statistické ročenky jsou přístupné i na internetu. Naleznete je na stránkách CENIA, české informační agentury životního prostředí v publikacích.

Zpráva o životním prostředí ČR. Vydává MŽP. Vychází 1x ročně v tištěné podobě. Zprávy o životním prostředí jsou přístupné i na internetu. Naleznete je na stránkách CENIA, české informační agentury životního prostředí v publikacích.

Indikátory životního prostředí. Web provozovaný MŽP. Poskytne rychle základní přehled o situaci v jednotlivých oblastech životního prostředí v ČR. Nalezneme ho na adrese http://issar.cenia.cz.

Integrovaný registr znečišťování (IRZ) představuje ojedinělou databázi informací o souhrnných ročních únicích nebezpečných látek z konkrétních průmyslových a zemědělských provozů, které do něj ohlašují informace od roku 2005. Je srovnatelný s americkým systémem TRI (Toxic Release Inventory). IRZ najdete na adrese http://www.irz.czV Arnice tyto data používáme k sestavování žebříčků největších znečišťovatelů, ale lze je využít i tehdy, když hledáte významný zdroj znečišťování pro nějaké místo. Vše naleznete na našem webu: http://znecistovatele.cz/.

Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu prostředí. Souhrnné zprávy za kalendářní rok. Vydává SZÚ. Souhrnné zprávy jsou k dispozici na internetu na http://www.szu.cz/publikace/monitoring-zdravi-a-zivotniho-prostredi.

Ročenka dopravy. Vydává Ministerstvo dopravy ČR. Ročenky jsou k dispozici na internetu na http://www.sydos.cz/cs/rocenky.htm.

Základní informace o Vašem městě či Vaší obci naleznete na Portálu veřejné správy, klepnutím na příslušný kraj na mapě ČR a na příslušnou obec. Základní statistické údaje o obcích naleznete na stránkách Českého statistického úřadu.

Kde najdete informace o kvalitě ovzduší

Monitoring kvality ovzduší v ČR zajišťuje Český hydrometeorologický ústav. Ve složce “Aktuální data” naleznete aktuální výsledky měření kvality ovzduší na území ČR.

O tom zda byl v letos či minulém roce ve Vaší lokalitě překročen imisní limit pro některou ze sledovyných látek, naleznete Překročení imisních limitů.

Podrobnější přehled o Vaší lokalitě naleznete v grafických nebo tabulkových ročenkách.

Na stránkách ČHMÚ dále naleznete přehled lokalit se zhoršenou kvalitou ovzduší, údaje o emisích z velkých zdrojích znečištění, souhrnné emisní bilanci či bilanci skleníkových plynů.

Informace o vlivu dopravy na znečištění ovzduší naleznete na stránkách Centra dopravního výzkumu. Chcete-li vědět, kolik aut projíždí Vaší obcí, výsledky posledního sčítání aut z roku 2010 naleznete na stránkách Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Kde najdete informace o kvalitě vody

ČHMÚ provozuje státní síť sledování jakosti vody. Menší toky sledují jednotliví správci toků, jejichž kontakty naleznete na stránkách Ministerstva zemědělství ČR.

Souhrnné výsledky monitoringu jsou přístupné na Vodohospodářském informačním portálu. Informace naleznete ve složce "Evidence ISVS". Označíte si (klepnete myší) podsložku "Množství a jakost vody" a dále si pod mapou označíte, od koho informace požadujete. Dále vyhledáte příslušný tok na mapě. Sledované ukazatele jsou teplota vody, reakce vody (pH), elektrolytická konduktivita (vodivost), biochemická spotřeba kyslíku BSK-5, chemická spotřeba kyslíku dichromanem CHSK (oba ukazatele ukazují na celkovou koncentraci organických látek ve vodě), amoniakální dusík (ukazuje na znečištění splaškovými vodami, vodami ze zemědělské produkce a z některých výrob), dusičnanový dusík (je jednak konečnou formou rozkladu dusíkatých látek ve vodě, jednak jeho zdrojem je znečištěné ovzduší) a celkový fosfor (jeho zdrojem je používání fosforečných hnojiv v zemědělství, použití pracích prášků s fosforem a některé další výroby).

Výsledky měření specifických látek (rizikové kovy, pesticidy...) jsou přístupné na internetových stránkách ČHMÚ. Lze zde nalézt výsledky rozborů podzemních a povrchových vod, sedimentů a ryb. Výsledky rozborů menších toků si je nutno přímo od jejich správců.

Informace o kvalitě pitné vody publikují vodárenské společnosti v jednotlivých městech. Můžete si tyto údaje od Vaší vodárenské společnosti vyžádat (na webu mají tyto společnosti jen základní údaje). Další informace naleznete na stránkách Státního zdravotního ústavu.

Kde najdete informace o stavu půdy

Monitoring stavu zemědělské půdy v ČR provádí Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Informace naleznete v sekci "Hnojiva a půda". Ústav spravuje registr kontaminovaných ploch, provádí bazální monitoring půdy a monitoruje atmosferickou depozici.

Informace o kontaminovaných místech naleznete v systému evidence kontaminovaných míst, který spravuje Ministrstvo životního prostředí. Pro přístup do systému je nutno se zaregistrovat.

Poslední aktualizace: 23. leden 2017