Toxické látky po výrobě lindanu ze Spolany i nadále ohrožují vody v okolí lomu Hájek

2.7.2007 - PRAHA | Novinky
Toxické látky ze tří tisíc tun chemického odpadu ze Spolany Neratovice navezeného koncem šedesátých let minulého století do výsypky lomu Hájek u Ostrova nad Ohří stále unikají do okolí. Vyplavování kontaminovaných vod ze skládky odpadu do okolní přírody měla zabránit navezená vrstva zvětralé horniny - bentonitu. To se ovšem nepodařilo. „Těsnění z bentonitu se zase trochu roztrhlo a ujelo. Ročně ujíždí o deset až patnáct centimetrů. Stav není dobrý,“ řekl vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu v Ostrově nad Ohří Ing. Tomáš Čepelák deníku MF Dnes.
Toxické látky ze tří tisíc tun chemického odpadu ze Spolany Neratovice navezeného koncem šedesátých let minulého století do výsypky lomu Hájek u Ostrova nad Ohří stále unikají do okolí. Vyplavování kontaminovaných vod ze skládky odpadu do okolní přírody měla zabránit navezená vrstva zvětralé horniny - bentonitu. To se ovšem nepodařilo. „Těsnění z bentonitu se zase trochu roztrhlo a ujelo. Ročně ujíždí o deset až patnáct centimetrů. Stav není dobrý,“ řekl vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu v Ostrově nad Ohří Ing. Tomáš Čepelák deníku MF Dnes (27. 6. 2007).

Výsypku, na kterou se vyvážel nekvalitní kaolin z těžby, zakryl v letech 1999 až 2002 státní podnik Diamo bentonitem. Chtěl zabránit dalšímu odtékání kontaminovaných vod z výsypky. To se nepovedlo, protože průrvou v těsnící vrstvě do výsypky přitéká dešťová i spodní voda. “Koncentraci chlorovaných benzenů (CB) a hexachlorcyklohexanu (HCH) v odtékající povrchové vodě každý rok vyhodnocuje závěrečná zpráva. Ta mimo jiné vychází ze sledování dvanácti průzkumných vrtů. Zpráva z roku 2006 uvádí, že průměrné koncentrace HCH stále překračovaly v devíti vrtech kritéria pro znečištění zemin a podzemní vody. Kritéria vydalo Ministerstvo životního prostředí ČR. Ostatní limity jsou v normě,“ konstatovala tisková zpráva Městského úřadu Ostrova nad Ohří z 26. 6. 2007.

Analýzy vzorků ryb v rybnících a zvěře z lokality neprokázaly překročení přípustných limitů reziduí pesticidů dle Vyhlášky číslo 158/2004 Sb.

„Podle doporučení zpracovatele závěrečné zprávy je potřebné další provedení geotechnického posouzení stability výsypky (posuv) a pokračování v monitoringu v souladu s projektem monitoringu na období 2005 – 2008. V případě, kdy monitoring potvrdí nedostatečnou účinnost provedených opatření, bude realizována druhá etapa sanace lomu Hájek, jejíž podstatou bude především odvedení podzemní vody z lokality a odvedení jímané drenážní (dešťové) vody do vodoteče. Příslušná řízení ve věci vede a rozhodnutí vydává Česká inspekce životního prostředí,“ uzavřel Čepelák v tiskové zprávě Městského úřadu Ostrova nad Ohří.

„Případ lomu Hájek dokumentuje fakt, že ponechání toxických látek ve zdánlivě zakonzervovaných tělesech v životním prostředí se nemusí vyplatit. Odkaz výroby pesticidů ve Spolaně Neratovice v šedesátých letech minulého století tak možná budou muset řešit ještě další generace lidí žijících v Ostrově nad Ohří a jeho okolí. Nejbezpečnější cestou se v tomto světle jeví chemický rozklad perzistentních organických látek (POPs), k nimž patří i lindan a chlorované benzeny,“ komentoval případ RNDr. Jindřich Petrlík, který v Arnice vede kampaň Budoucnost bez jedů.

Banner-stika

Sledujte nás: