Třídění odpadu

tridici kontejneryNa těchto stránkách naleznete stručný přehled o tom, co a jak třídit.Podrobnější informace zjistíte na Vašem obecním úřadě či u svozové firmy, která u Vás zajišťuje tříděný sběr. Region od regionu se podmínky mohou velmi lišit. Doporučujeme též další internetové zdroje - www.jaktridit.cz či www.trideniodpadu.cz.

 

 

Kam se starým papírem?

Na starý papír jsou převážně modré kontejnery a nádoby. Do nich můžeme vyhodit noviny, časopisy, knihy, reklamní letáky, sešity a kancelářský papír, ale i různé papírové obaly (např. sáčky), lepenku a krabice. Ty zmáčkněte, ať se nevozí vzduch! Recyklace není zadarmo!

Obaly z papíru mají pod recyklačním trojúhelníkem zkratku PAP nebo číslice 20, 21 a 22.

Možná vás překvapí, že z časopisů a dokumentů nemusíme odstraňovat kancelářské svorky. Ty jsou při zpracování odstraněny tzv. rozvlákněním, při kterém se z papíru stane hladká kaše. Kovové části jsou pak ze dna odstraněny pomocí magnetu. Nevadí ani obálky s fóliovým okénkem.

Do nádob na papír nikdy nevhazujeme mastný či jinak znečištěný papír, papír voskový a uhlový. Do papíru nepatří také hygienické potřeby, papírové kapesníky a dětské pleny.

 

Kam s plasty?

Pro plasty jsou převážně žluté kontejnery. Vhazujeme do nich sešlápnuté PET lahve od nápojů, sáčky, fólie, kelímky, obaly z plastu a polystyrenu.

Obaly, které jsou určeny do žlutých nádob, jsou označeny symbolem recyklačního trojúhelníku, zkratkou PET, LDPE , HDPE, PP, PS a číslicemi 1, 2, 4, 5 a 6.

Možná vás překvapí, že z lahví nemusíme strhávat etikety a není potřeba je vymývat, např. kelímky od jogurtů. Stačí, když je důkladně vyškrabete. To platí i pro obaly od kosmetických výrobků, např. od šamponů a krémů.

Do kontejnerů na plasty nepatří výrobky z PVC (např. novodurové trubky, linoleum), které je značeno číslicí 3 v symbolu recyklačního trojúhelníku. Dále nevhazujeme nádoby od různých barev, motorových olejů, chemikálií.

 

Kam se sklem?

Čisté sklo bez kovových a plastových víček patří do bílých a zelených kontejnerů. Neplatí přitom, že je lepší skleněné nádoby do kontejnerů prudce vhodit. NE!. Lidé na třídičkách pak mají větší práci s jejich dotříděním.

Sklo je označeno recyklačním trojúhelníkem a číslicemi 70,71 a 72, někdy i zkratkou GL.

Do kontejneru na sklo nepatří autoskla, porcelán a keramika, zrcadla a drátěná skla, nádoby od různých chemikálií. Tyto předměty bychom měli odvést do sběrného dvora.

Pozor! Ploché okenní sklo patří do zelených kontejnerů.

 

Kam s nápojovými kartony?

Mezi nápojové kartony patří obaly od džusů, mléka, rajského protlaku, hotových omáček či vína. Je třeba je vymýt a smáčknout. Sbírají se bud samostatně do oranžových nádob nebo společně s plasty (pokud to je na žlutých sběrných nádobách vyznačeno). Některé obce na tyto obaly zavedly oranžové pytle. Lidé mají pytle doma a po naplnění kartony je umístí ke kontejnerům na ulicích.

 

Kam s kovovými odpady?

- hliníkové obaly

Nejlepší je hliníkovým obalům se vyhýbat. Výroba hliníku je energeticky velmi náročná (nejvíce ze všech nápojových obalů), těžba a zpracování bauxitu má mnoho negativ. Tenkostěnné fólie se v ČR běžně netřídí a zpracovat je umí jen několik provozů. Proto je dobré dávat přednost alternativám k tomuto materiálu. Pokud už nějaký hliníkový odpad vznikne, je samozřejmě dobré ho recyklovat. Ušetřit se tak může 30 až 95 % energie vložené do výroby hliníku (podle typu).

Hliník sbírají některé školy. Dobrým příkladem je Gymnázium Chotěboř, kde žáci přesvědčili místní sběrné suroviny, že za rok vytřídí dostatek hliníku, aby se jim vyplatilo ho od nich vykupovat. A vytřídí ho skutečně každý rok přes 100 kg.

Hliník od železa rozenáte magnetem (není magnetický). Hliník od plastu rozeznáte podle toho, že při ohybu drží tvar.

- ostatní kovový odpad

Ostatní kovy jsou velmi cennou a dobře prodejnou surovinou, o kterou je velký zájem. Železo, barevné kovy, litinu vykupují za slušné peníze sběrné suroviny. Na menších obcích výkupny nebývají, potom je lepší v obci uspořádat sběr. Hasiči si tím mohou přivydělat na svoji činnost.

 

Kam s bioodpadem?

Mezi bioodpad patří jednak rostlinné zbytky jídel z kuchyně:

- slupky, zbytky zeleniny a ovoce, (se šlupkami od tropického ovoce opatrně, mohou obsahovat zbytky chemikálií), kávová sedlina, čajové sáčky, zvadlé květiny, skořápky, zbytky jídel (s tím opatrně, mohou lákat hlodavce a být zdrojem zápachu).

Mezi bioodpad patří i odpad ze zahrádek:

- tráva, seno, sláma, podrcené větve, kůra, piliny, listí, hnůj.

Bioodpady lze kompostovat doma na zahradě. Pokud nemáte svůj pozemek, můžete založit s podobně smýšlejícími lidmi komunitní kompostárnu. Tu může zřídit i obec. A pokud vzniklý kompost použije na údržbu zeleně v obci, nebude k tomu potřebovat ani žádné povolení, ani kontrolu jakosti kompostu. Další možností obce je vybudovat tzv. malé zařízení na zpracování bioodpadu podle vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. V takovémto zařízení je možné za rok zpracovat až 150 tun bioodpadů. Jako výhodná se jeví možnost, že toto zařízení pro obec spravuje místní zemědělec. Speciální způsob zpracování bioodpadu je vermikompostování, což je zpracování bioodpadu pomocí většího množství žížal. Vermikompostér můžete mít třeba i na balkóně nebo přímo v kuchyni.

V posledních letech se také na našem území postavilo velké množství kompostáren. Do nich se bioodpad sváží pomocí speciálních hnědých kontejnerů (umožňují svážet bioodpady až jednou za 14 dní). Některé obce organizují sběr bioodpadu jen na jaře a na podzim pomocí velkoobjemových kontejnerů.

Masité a mléčné výrobky a zbytky jídel z těchto výrobků lze kompostovat pouze k tomuto účelu vybavených kompostárnách.

 

Kam odvézt dřeviny - prořezané křoviny a větve stromů?

Dřevem lze samozřejmě topit. Aby při jeho spalování nevznikaly nebezpečné látky (tzv. nedokonalé splodiny hoření), mělo by být minimálně dva roky proschlé.

Dalším způsobem, jak dřevo využít, je nadrtit ho a přidat do kompostu. Některé obce mají obecní drtič větví a obecní sběrné místo, kde mohou lidé tento bioodpad odkládat. Drcení větví se dá zajistit i jiným způsobem, zapůjčováním obecního drtiče.

Ve větších městech mohou lidé odvézt větve a spadané listí do sběrných dvorů.

 

Kam s objemným odpadem?

Mezi objemné odpady patří vyřazený nábytek, koberce, lina, zrcadla, ale také lyže či sáňky. Prostě věci, které se nevejdou do nádoby na směsný odpad a nepatří mezi jiný druh odpadu (elektroodpad).

Mnoho obcí je sváží pomocí velkých kontejnerů. Odevzdat se mohou také samozřejmě ve sběrném dvoře. Vyhodit by ale byla škoda věci, které by někdo další mohl využít. To je lepší někomu je nabídnout! Město Semily takto postupovalo při rekonstrukci kina. Lidem před jeho rekonstrukcí oznámilo, že si mohou z kina daný den odnést vše, co chtějí. Existuje mnoho dalších podobných projektů.

Objemné odpady se nesmí dávat vedle kontejnerů na ulici. Kdo je takto odloží, vystavuje se možné pokutě.

 

Kam s nebezpečnými odpady?

Mezi nebezpečné odpady patří zbytky barev, ředitel, lepidel, fotochemikálie, nepoužité léky atd. Na většině výrobků (nebo na jejich obalech) je v současné době uvedeno, jakým způsobem s ním má být nakládáno poté, co se stane odpadem. Likvidace těchto odpadů je velmi drahá, proto je lepší již při prodeji upřednostnit ty výrobky, které jsou méně škodlivé.

Jejich sběr musí ze zákona zajistit každá obec. Tyto odpady je možné odevzdat buď ve sběrném dvoře, nebo prostřednictvím mobilního sběru, který je v menších obcích zajištěn dvakrát do roka. 

Kam se s nepoužitými léky?

Nepoužité léky je třeba odevzdat v lékárně. Nepatří do směsného odpadu, je nutno je likvidovat ve spalovnách nebezpečného odpadu. Velké problémy působí léky v odpadních vodách, neboť čistírny odpadních vod nejsou některé látky schopny zachytit a tak ovlivňují např. chování ryb. Obavy jsou z toho, aby se tyto zbytky nedostaly do podzemních vod.

 

Kam s rostlinnými oleji?

Rostlinné oleje (například z fritování) jsou cennou surovinou, o kterou je v současnosti velký zájem (v souvislosti s povinností přidávat biopaliva do pohonných hmot). Odevzdat je můžete ve sběrném dvoře nebo ve speciální nádobě na ulici, sbírat je mohou i na některých školách (v obou posledních případech uzavřené v PET lahvích). Menší množství lze kompostovat. Při větší produkci je možné tento materiál předat odpadové firmě, která se sběru olejů či jejich využití věnuje. Rostlinné oleje nelijeme do kanalizace, sráží se na kanalizačních trubkách a ucpávají je, zatíží-li bychom zbytečně i čistírnu odpadních vod.

 

Kam s elektroodpadem?

Pro elektroodpad platí tzv. povinnost zpětného odběru. Tuto povinnost zajišťuje několik společností. Na webu jednotlivých společností lze najít seznam odběrných míst, často si lze zdarma objednat i odvoz. Někdy musí mít obec s danou společností uzavřenou smlouvu. Podrobnosti naleznete na webových stránkách organizací a na Vašem úřadě.

ASEKOL – www.asekol.cz (sběrná místa, E-box)

Elektrowin – www.elektrowin.cz (sběrná místa, projekt „Recyklujte s hasiči“)

REMA - http://www.remasystem.cz (sběrná místa, projekt „Buďte líní“, svoz od občanů)

RETELA - www.retela.cz (sběrná místa včetně seznamu prodejen)

Ekolamp - www.ekolamp.cz (sběr osvětlovacích zařízení)

V současnosti v ČR existuje více než 12 000 sběrných míst, kam mohou lidé nosit elektroodpad. Jsou jimi obecní sběrné dvory, mobilní svozy a prodejny elektrospotřebičů. Elektroodpady se také začaly sbírat do červených kontejnerů, E-box možná najdete na Vašem obecním úřadě.

 

Kam s bateriemi a akumulátory?

Baterie a akumulátory se sbírají obdobným způsobem jako elektroodpad. Odevzdat je můžete ve sběrném dvoře, na některých úřadech a školách, sbírají je jejich prodejci. Doporučujeme Vám pořídit si dobíjecí baterie a akumulátory, vyjde to levněji a je to i příznivější pro životní prostředí. Sběr tohoto odpadu organizuje společnost ECOBAT – www.ecobat.cz.

 

Kam s minerálními oleji?

Na minerální oleje se vztahuje tzv. povinnost zpětného odběru. V praxi to znamená, že jejich prodejce má povinnost při prodeji výrobků informovat spotřebitele (kupujícího) o způsobu zajištění jeho zpětného odběru. Pokud tak neučiní, je povinen tyto použité výrobky odebírat přímo v provozovně (prodejně), a to bez nároku na úplatu od spotřebitele, po celou provozní dobu a bez vázání odebrání použitých výrobků určených ke zpětnému odběru na nákup zboží.

 

Kam s pneumatikami?

Pneumatiky nejsou komunálním odpadem, a tak se obce nemusejí starat o jejich likvidaci. Pokud má obec sběrný dvůr, většinou tam pneumatiky můžete odevzdat, někde bez poplatku, někde za poplatek. Pneumatiky je možné zdarma vrátit tam, kde jste si ji koupili nebo na místo, které prodejce označí jako místo zpětného odběru. Je možné odevzdat je také v autorizovaných servisech. Seznam míst naleznete například na webu MŽP.

 

Kam se stavebními odpady - cihly, tašky, kousky betonu?

Stavební odpady nejsou komunálním odpadem, a tak se obce nemusejí starat o jejich likvidaci. Za jejich likvidaci si zodpovídá občan sám a musí si ji uhradit z vlastní peněženky. Pozor, odpad musí být předán firmě, která má na příjem tohoto odpadu akreditaci! Stavební odpady je dobré řádně roztřídit na jednotlivé druhy. Díky tomu snížíte poplatky za jejich likvidaci. Obce, které mají sběrný dvůr, často umožňují svým občanů menší množství odpadu tam odložit.

 

Co s autovrakem?

Podle zákona o odpadech je autovrakem každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí a stalo se odpadem. Autovraku se lze zbavit pouze předáním osobě, která je provozovatelem zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků.

Důležité: K žádosti o trvalé vyřazení vozidla z registru silničních vozidel je vždy potřeba doložit „Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků“.