Účast spolků v řízeních

Spolky se mohou účastnit řízení, která se vedou podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Pro účast v řízeních je podle tohoto zákona nutné splnit následující podmínky:
1.    hlavním posláním spolku musí být podle stanov ochrana přírody a krajiny,
2.    spolek podal žádost, aby byl informován o zahajovaných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle zákona č. 114/1992 Sb.,
3.    spolek svoji účast v konkrétním řízení písemně oznámí do 8 dnů od zahájení řízení.
Má-li spolek ve svých stanovách uvedeno, že jeho hlavním posláním je ochrana přírody a krajiny, měl by se ihned po svém založení přihlásit na příslušných správních úřadech o průběžné informování o zahajovaných správních řízeních (věcně a místně specifikovaná žádost o informování).

 

Jak podat žádost o informace

Věcnou specifikací se rozumí vymezení záměrů, o nichž chcete být informováni (např. řízení o stavbách a rekonstrukcích silnic). Věcná specifikace je možná také pomocí ustanovení příslušného zákona. Lze tedy například žádat o informování o zahajovaných řízeních podle § 8 (kácení dřevin) zákona o ochraně přírody a krajiny.
Místní specifikací se rozumí vymezení území (obec, popř. katastrální území), jež vás zajímá. Nemusí se přitom jednat jen o obec, kde má spolek sídlo.
K žádosti je třeba přiložit kopii stanov a doklad o tom, které konkrétní osoby jsou oprávněny jednat jménem spolku (zpravidla zápis ze schůze, na níž byly zvoleny orgány spolku). Při změně stanov nebo změně oprávněných osob (nová volba na nové funkční období, změny v průběhu funkčního období apod.) je nutné aktuální dokumenty úřadům zaslat na vědomí.
Žádost o informování platí jen jeden rok od data podání - je nezbytné ji tedy každý rok obnovovat. Zároveň doporučujeme zavést si seznam podaných žádostí s datem jejich odeslání, abyste podané žádosti nezapomněli obnovovat.
V případě časové tísně je možné žádost o informování podat ještě před zápisem spolku. Příslušný úřad si poté sám vyžádá zaslání stanov.
Pokud už bylo řízení zahájeno, můžete se do něj výjimečně přihlásit, i když jste neměli podanou žádost o informování. Pokud zjistíte z úřední desky nebo jinak, že bylo zahájeno např. řízení o kácení dřevin a váš spolek nepodal žádost, ihned ji podejte a současně se přihlaste do řízení.
Pokud je to ale možné, podávejte žádosti včas a s předstihem. Úřadům to pak nebude činit problémy.

 

U kterých úřadů žádat

Žádost o informování se zpravidla podává na příslušný obecní (městský) úřad, ve velkých městech na magistrát a příslušný úřad městské části a krajský úřad. Žádost by měla být podána u příslušného odboru (zpravidla odbor životního prostředí). Žádost může být podána i na příslušnou správu CHKO či NP, regionální pobočku České inspekce životního prostředí a Ministerstvo životního prostředí ČR.
Všechny obeslané úřady jsou povinny spolek písemně informovat o zahajovaných správních řízeních dotýkajících se zájmů ochrany přírody a krajiny. Pozor, tato povinnost je splněna, pokud úřad informaci o zahájeném řízení vyvěsí na úřední desce. Osmidenní lhůta se nepočítá od doby, kdy si vy sami informaci vyhledáte, ale ode dne vyvěšení informace na úřední desce (i online). Vyplatí se každý týden sledovat online úřední desku, aby vám žádné důležité řízení neuteklo.
Pokud se sdružení některého z oznámených řízení chce účastnit, musí se k účasti přihlásit do 8 dnů od doručení oznámení (je-li oznámení uloženo na poště, bere se za den doručení třetí den od jeho uložení).

 

Účast v řízeních podle dalších zákonů

Spolky se s novelou stavebního zákona od 1. 1. 2018 nemohou stát účastníky územních nebo stavebních řízení. V podstatě se účastní jen řízení o kácení dřevin, a to ještě v případech, kdy nejde o kácení, které předchází výstavbě. Územních řízení se mohou účastnit jen u záměrů, které prošly celým posouzením EIA (tj. získaly stanovisko). Pak se postupuje podle pravidel obsažených v zákoně č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.


Účast spolků namísto sdružení

Okamžikem účinnosti nového občanského zákoníku došlo k automatické transformaci stávajících občanských sdružení na spolky (§ 3045 nového občanského zákoníku). Avšak zákon č. 114/1992 Sb. nadále používá termín občanské sdružení. Co to znamená z hlediska účasti v řízeních?
S účinností nového občanského zákoníku nebylo možné novelizovat všechny právní předpisy a upravovat v nich pojmy tak, aby odpovídaly novinkám. To však neznamená, že by se snad spolky nemohly účastnit řízení jen proto, že k těmto změnám nedošlo.
Podle důvodové zprávy ke změnovému zákonu si byl předkladatel při přípravě nového občanského zákoníku „vědom skutečnosti, že není schopen provést terminologické změny ve všech navazujících právních předpisech, a tudíž zvolil metodu, kdy pomocí přechodného ustanovení § 3029 odst. 1 NOZ zakotvil, že dovolávají-li se právní předpisy ustanovení, která se tímto zákonem zrušují, vstupují na jejich místo ustanovení tohoto zákona.“.  Znamená to, že na předpisy, které nejsou v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku novelizovány, se vztahuje ustanovení § 3029 odst. 1 tohoto zákoníku. Podle  něj platí, že staré termíny v zákonech (jako je právě § 70 a občanské sdružení) jsou automaticky nahrazeny novými. Namísto sdružení je tedy do § 70 dosazen pojem spolek.